Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.03-0065-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.03/D01/0014
Наименование: "Алтернативни услуги за успешно и устойчиво социално включване на децата и юношите от ДДЛРГ "Детелина" - гр.Шумен"
Бенефициент: Община Шумен
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.04.2009
Начална дата: 17.06.2009
Дата на приключване: 01.12.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Шумен
Описание
Описание на проекта: "1.Алтернативни услуги по разширяване адаптивните възможности за социално включване на децата от ДДЛРГ Детелина; 2. Изграждане на знания, умения и компетентности у децата за успешна интеграция и работа в екип; 3. Изграждане на познавателни и дейностни умения и навици за активен и здравословен начин на живот и рационално използване на свободното време; 4. Разширяване на професионалния хоризонт и нагласи на възпитаниците от дома за професионалната реализация; 5. Повишаване професионалния капацитет на обслужващия персонал. "
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта За постигането на максимален ефект е нужно: разпределение задачите на екипа на проекта; разпределение задачите между партньорите; подписване на споразумение за дейностите и задълженията по проекта; изготвяне на план график при следната последователност: 1. Провеждане на организационна среща на екипа за управление на проекта, изготвяне на подробен план за изпълнение; уточняване на индикаторите, които трябва да се следят при изпълнение на проекта. 2. Организационна среща с представители на заинтересованите лица; 3. Периодични тримесечни отчети за изпълнение на дейностите 4. Изготвяне на окончателен отчет за изпълнение на проекта.
Дейност 2: Информационна дейност За постигането на пълна прозрачност в процеса на изпълнение на проекта и неговото популяризиране, действията по визуална идентификация включват действия като изработка на плакати, брошури, обозначителни табели, обозначителни стикери, интернет страница, медийни събития /телевизия, радио, преса/. За целта ще се осъществят следните поддейности: 2.1. Изработване и разпространение на: - брошура за популяризиране на проекта – цветна, А5 (500 броя); - информационна табела и лого, отразяващи финансовата подкрепа на ЕС, което е задължение по силата на Регламент 1828/2006 на ЕК.; - плакати – 500 бр. - стикери – 500 бр. Рекламните материали ще се разпространяват на територията на област Шумен при провеждане на семинари, обучения, пресконференции и др. Период на изпълнение: постоянен 2.2. Работна среща за представяне на проекта Представяне на проекта, структурата, целите и задачите, дейностите, които ще бъдат реализирани и критериите за оценка на изпъленнието им. Представяне на програма за доставяне на алтернативни услуги за децата и програмата за повишаване професионалната подготовка на персонала. Участници – 40 души Период на изпълнение: един ден през месец 1 от проекта. 2.3. Изготвяне и поддържане на WEB страница на проекта Уеб страницата ще бъде използвана за целите на проекта – в нея ще бъдат отразявани хода на изпълнение на дейностите, оценката от проверките за качеството на работата, информационни материали, осигуряващи популяризиране и прозрачност на дейностите в хода на изпъленние на проекта. Период на изпълнение: от месец 2 до месец 14. 2.4. Информиране на обществеността за хода на проекта 1. Периодични предавания в местната телевизия 2. Поддържане на периодична рубрика в местния печат 3. Периодични отчети пред обществеността за хода на изпълнението на проекта. 2.5. Заключителна среща за отчитане на проекта Представяне на резултатите и оценка на постиженията и слабостите по време на реализация на проекта. Отчетен доклад на ръководния екип на проекта. Дискусии по представения доклад. Оценка на резултатите от проекта. Участници – 40 души Период на изпълнение: месец 14 от проекта.
Дейност 3: Провеждане на тръжни процедури за избор на подизпълнител за текущ ремонт и закупуване и доставка на оборудване За постигане целите на проекта и изпълнението на новите социални услуги е нужно да се обособят няколко помещения, в които основно ще се работи с децата. За целта сме предвидили ремонт на четири помещения /център за консултация и комуникация с родителите и обществеността, зала „сръчни ръце”, помещение за кръжок по готварство и сладкарство, компютърен клуб, зала за обучение на персонала и децата от дома/ и спортна площадка. Оборудването, предвидено да се закупи е: За кръжока по готварство и сладкарство: готварска печка, микровълнова фурна, аспиратор, хладилник За компютърния клуб: компютри – 5 броя, принтер, 10 маси и 10 работни стола За залата за обучение на персонала и децата: 40 посетителски стола, 15 работни маси, мултимедиен проектор, преносим компютър, DVD, принтер, плазмен телевизор. Всички тези дейности са предвидени да бъдат извършени съгласно изискванията на ЕФРР и съгласно ПМС55 от 12.03.2007 г. и съгласно ЗОП и поради тези причини са заложени да бъдат изпълнени в първите два месеца от стартирането на проекта, съобразно нужните срокове по процедурите.
Дейност 4: Извършване на текущия ремонт и закупуване и доставка на оборудване. За постигане целите на проекта и изпълнението на новите социални услуги е нужно да се обособят няколко помещения, в които основно ще се работи с децата. За целта са предвидени ремонт на четири помещения /център за консултация и комуникация с родителите и обществеността, зала „сръчни ръце”, помещение за кръжок по готварство и сладкарство, компютърен клуб, зала за обучение на персонала и децата от дома/ и спортна площадка. За да може да отговарят на нормални хигиенни изисквания са предвидени частични ремонти /шпакловка на стените и тяхното боядисване, подмяна на разбитите дървени прозорци с нови от PVC, подмяна на осветителните тела с нови, поставяне на фаянсови плочки и теракот в помещението, където ще е кръжока по готварство и сладкарство, монтиране на ламинат за подовете. Спортната площадка се нуждае от подмяна на настилката, изработване на футболни врати, пилони за волейбол, монтирането на баскетболни кошове и поставянето на предпазна мрежа. След приключването на ремонта тази спортна площадка ще се превърне в многофункционално игрище – за футбол, волейбол, баскетбол, тенис и бадмингтон. Оборудването, придвидено да се закупи е: За кръжока по готварство и сладкарство: готварска печка, микровълнова фурна, аспиратор, хладилник За компютърния клуб: пет компютъра, принтер, 10 маси и 10 работни стола За залата за обучение на персонала и децата: 40 посетителски стола, 15 работни маси, мултимедиен проектор, преносим компютър, DVD, принтер, плазмен теливизор
Дейност 5: Разработка на комплекс от методически подходи и практики за обучение и подготовка на децата за използване на наличния потенциал и разширяване на адаптивните възможности и професионалната ориентация 5.1. Подготовка на сборник от методически подходи и практики за използване на наличния потенциал на децата за изграждане на адаптивните им възможности Сборникът се подготвя с цел обучение на деца от ДДЛРГ „Детелина” за разширяване на опита и формиране на социални компетенции за действие при специфични жизнени ситуации. /Сборник 30 с., формат А3, тираж 100 броя/ Период на изпълнение: месец 1, 2 и 3 от проекта. 5.2. Обучение на кандидати – социални работници (студенти) Придобиване на знания и умения за работа с целевата група по разработения сборник Период на изпълнение: месец 4 от проекта. 5.3. Социална работа с децата, посредством разработените методически подходи за разширяване на адаптивните им възможности и наличния потенциал в следните насоки: - мотивиране към редовно посещение на учебните занятия; - придобиване на знания и умения за планиране на индивидуалната дейност; - преодоляване на конфликти в групата и семейството; - действия в рискови и кризисни ситуации; - поведение, насочено към личната сигурност и безопасност на обществени места; - умения за изготвяне и поддържане на лична документация; - социализация и продуктивност на децата в условията на технологична и информационна среда - диагностика на индивидуалната пригодност за професионална реализация Период на изпълнение: от месец 4 до месец 13 от проекта.
Дейност 6: Социално-педагогическо влияние и социална работа при изграждане на жизнената позиция и поведение за здравословен начин на живот, живот без зависимост и рационално използване на свободното време За реализацията на дейностите ще се използва модулен подход. Предвиждат се следните модули и дейности към тях: Модул 6.1. Здравословен начин на живот Д1. Изследване и диагностициране начина на живот на децата от 7-14 г. и на юношите 14-19 г. в ДДЛРГ; Д2. Установяване на наличните дефицити; Д3. Консултиране на децата и техните семейства в областта на здравословния начин на живот; Д4. Разработване на методика, написване и отпечатване на помагало за провеждане на интерактивни игри, свързани със здравословния начин на живот, превенция на зависимости, СПИН и др.; Д5. Интерактивни игри за извеждане на необходимото поведение за корекция на начина на живот с цел превенция на начина на живот, зависимости и инфекции, предавани по полов път; Д6. Организиране и провеждане на 5 тематични викторини „Аз знам какво, защо и как”; Д7. Отразяване на резултатите от викторината в информационен лист, подготвян от децата на дома; Период на изпълнение: месец 2-13 от проекта. Модул 6.2. Повишаване на физическа активност Д1. Подобряване на материално-техническата база с цел създаване на подходяща среда за повишаване физическата активност на децата; Д2. Въвеждане и практикуване на алтернативни дейности за физическа активност на децата от дома /айкидо, езда, плуване, групови занимания в специализирани спортни зали и др./ Д3. Организиране на отбори и състезания / футбол, волейбол, баскетбол, тенис на маса, бадмингтон, народна топка и др./. Период на изпълнение: месец 4-13 от проекта. Модул 6.3. Художествено-творческа дейност, арттерапия и компютърни умения Д1. Разработване и прилагане на диагностична методика за установяване степента на развитие на художествените способности; Д2.Обучение по приложението на диагностичната методика и тренинги на персонала за работа по откриване, мотивиране и стимулиране на деца с художествено-творчеси способности /3 тренинга/; Д3. Занимания на децата с художествено-творчески дейности и арттерапия; Д4. Обучение и контролирана работа с компютър.
Дейност 7: Тематични и специализиращи курсове за обучение на персонала, на представители на общинската администрация и заинтересованите лица 1. Разработването на тематични курсове за персонала на ДДЛРГ „Детелина” се предвижда с цел да се поставят основите за изграждане на система от знания, умения и компетентности в областта на социалната работа за подготовката на висококвалифицирани кадри в домовете. Интегриране на персонала в единната система от социални мрежи в Шуменска област за добри практики и алтернативни услуги. Повишаване качеството на човешките ресурси и хармонизиране с аналогичните системи за социални услуги в страните на ЕС. В рамките на тези дейности ще се организира и проведе осем пъти по два дни обучение на 20 души от дома /възпитатели, психолог, директор, медицински и помощен персонал / с обучители и супервизори висококвалифицирани преподаватели от ШУ „Еп.К.Преславски”. Ще бъдат използвани високотехнологични и интерактивни методи на обучение. Основни теми на обучението: Първи лекционен курс: Структура и специфика на системата на социалната работа в България – хармонизиране с „добрите европейски практики” и стандарти в социалните услуги. Втори лекционен курс: Методология, методика и технологии в социалната работа с целеви групи. Трети лекционен курс: Социално законодателство и социална защита. Европейски изисквания към социалното законодателство Четвърти лекционен курс: Алтернативни грижи за деца в неравностойно положение – диагностика и консултативна дейност Пети лекционен курс: Дейности по организиране отдиха, развлеченията и свободното време на децата Шести лекционен курс: Социална работа и превенция на агресията, насилието и малтретирането. Социална работа при специфични случаи. Седми лекционен курс: Услуги и консултране за професионална ориентация на подрастващите в ДДЛРГ Осми лекционен курс: Социална работа - превенция и консултиране при зависимости Период на изпълнение: месец 4 5 и 6 месец от проекта 2. Семинари за представителите на общинска администрация и институциите свързани със специфичната комуникация с децата и персонала на дома, както и оптимизиране на ефективния диалог. Чрез три специализиращи двудневни семинара ще се постигне по-пълно съответствие на очакванията и вижданията на ДДЛРГ от една страна и на областната и общинската – от друга, по отношение на техните функционални задължения, което ще допринесе за повишаване качеството на грижата за децата. Всеки от семинарите е с продължителност 2 дни и ще участват по 25 души, служители в областната и общинската администрация и заинтересованите лица. Тридневен семинар за студентите: обучение на студентите за супервайзори по проблемите на организацията на свободното време, личната сигурност и безопасност, поддържане на личната хигиена и личното пространство. Участници – 20 студента Период на изпълнение: месец 3месец от проекта Еднодневен семинар за заинтересованите лица: Взаимоотношения между ДДЛРГ, НПО, медии и студенти. Участници – 20 души Период на изпълнение: месец 4 месец от проекта
Дейност 8. Заключителна среща Заключителната среща ще се проведе в гр. Шумен (времетраене 1 ден). Участие ще вземат 40 души – екипа по проекта, представители на организацията партньор, представители на местната власт, на Бюрата по труда, представители на Изпълнителната агенция и Звеното за изпълнение на проекта и др. Ще присъстват представители на целевата група, които ще споделят своите впечатления и оценки от участието си в проекта. Основни теми на срещата: - - представяне и анализ на резултатите от проекта; - дискутиране на възможностите за бъдещо сътрудничество между бенефициентите, държавните институции, водещата организация и партньора
Партньори
Партньори:
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 280 086 BGN
Общ бюджет: 244 369 BGN
БФП: 244 369 BGN
Общо изплатени средства: 238 511 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 244 369 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 53 200 BGN
2010 0 BGN
2011 185 311 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
238 511 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 207 713 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 45 220 BGN
2010 0 BGN
2011 157 514 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
202 734 BGN
В т.ч. Национално финансиране 36 655 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 7 980 BGN
2010 0 BGN
2011 27 797 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
35 777 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разкрити нови форми на социални услуги в общността
Индикатор 2 Брой подкрепени специализирани институции за подобряване качеството на грижа в тях
Индикатор 3 Увеличен брой специализирани институции, отговарящи на утвърдените критерии и стандарти за предоставяне на социални услуги в специализирани институции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз