Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.03-0017-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.03/D01/0002
Наименование: "Реформиране на ДДЛРГ "Надежда" и предоставяне на социална услуга "Преходно жилище"
Бенефициент: Община Белоградчик
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.04.2009
Начална дата: 17.06.2009
Дата на приключване: 01.12.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Видин
                    Белоградчик
Описание
Описание на проекта: "1. Реализиране на нова форма на социална услуга, подготвяща децата за самостоятелен живот в условията на преходна среда, близка до семейната. 2. Подобряване качеството на живот и степента на социална активност на децата, настанени в ДДЛРГ ”Надежда” чрез специфична терапевтична и консултативна работа. 3. Повишаване мотивацията и професионалния капацитет на персонала, работещ в ДДЛРГ ”Надежда”. "
Дейности: Дейност 1: Формиране на екипа за организация и управление на проекта. • Осигуряване на общинско помещение за нуждите на проекта; • Провеждане на работна среща между партньорите в община Белоградчик за определяне на задълженията на екипа за администриране и управление на проекта. • Разработване на общ работен проектен план и система за вътрешен контрол и мониторинг на изпълнение на проектните дейности и ефекта от тях.
Дейност 2: Избор на фирма-изпълнител на СМР и фирма-доставчик на оборудването. Дейността е свързана с определяне като изпълнител на СМР тази фирма, която след пазарно проучване предложи най-изгодните икономически параметри при гарантирано ниво на качество. Същото се отнася и за фирмата за доставка и монтаж на оборудване. Изборът на фирми ще стане на принципа на пряко договаряне, тъй като стойностите на поръчките са под праговите по Наредба за възлагане на малки обществени поръчки.
Дейност 3. Ремонт и оборудване на помещенията, предназначена за изграждане на Преходно жилище. Ремонт на помещенията, предоставени за Преходно жилище. Извършване на необходимите ремонтни дейности, свързани с преграждане на помещения, обособяване на спални, дневна с трапезария, кухненски кът, санитарни помещения и други. Необходимите подобрения в техническото състояние на помещенията на ДДЛРГ „Надежда”, предоставени за реализация на проекта и обособяването на необходимия брой и вид помещения за предоставяне на услугите ще се извърши чрез строителни и ремонтни работи (СМР) по изготвена количествено-стойностна сметка. Предвижда се СМР да бъдат възложени на изпълнител по реда на Закона за обществените поръчки. Преходното жилище ще бъде разположено на първия етаж в сградата на ДДЛРГ „Надежда”. То ще включва обособено жилищно пространство за настанените в него деца, както и помещение за персонала и индивидуална работа. Помещението за персонала на услугата е разположено в непосредствена близост до апартамента, определен за настаняване на децата в ПЖ. При него ремонтни работи не са необходими. Доставка и монтаж на оборудване за ПЖ. Доставката и монтажът на необходимото оборудване на помещенията е с цел оптимално функциониране на ПЖ. Осигуряването на подходящо оборудване на помещенията на ПЖ ще се извърши чрез покупка и доставка на предвидените в остойностената спецификация на дълготрайните материални и нематериални активи: легло с ракла – 8 бр., двукрилен гардероб – 8 бр., кухненска маса с 8 стола, 2 дивана, холна масичка, кухненско обзавеждане и оборудване, секционен шкаф, гардероб.
Дейност 4. Визуализация и информационно представяне на проекта. В рамките на дейността се предвиждат седните няколко мерки: • Текуща връзка с медиите по време на реализацията на проекта - изпращане на информация до местни, регионални и национални медии за проекта; • Провеждане на конференция-представяне за запознаване на 30 души представители на местната власт, структури на държавната власт, институции и заинтересовани лица, професионални общности с проекта - цели, дейности и очаквани резултати. • Подготовка и печат на 1 000 брошури за проекта. Тяхната роля е да достигнат до хората от общността със съдействието на местната администрация от общинския център и кметствата и ще бъдат разпространявани редовно и ритмично. • Изработена и поставена информационна табела на Преходно жилище на видно място на фасадата на сградата, предоставена за нуждите на социалната услуга; • Изработена и поставена информационна табела на офиса на проекта; • Изработване на специална web страница за Преходното жилище, свързан към официалния сайт на община Белоградчик; • Провеждане на еднодневна заключителна конференция с 30 участника - представители на местната власт, структури на държавната власт, институции, представители на професионалните общности и заинтересовани лица за представяне резултатите от проекта. Предвижда се споделяне на добри практики, трудности и перспективи пред развитието на услугата в общността - Преходно жилище.
Дейност 5: Набиране, подбор и назначаване на персонал на преходното жилище Преходното жилище ще работи с персонал от 7 човека в това число: - Директор -1 - Социален работник – 1 - Възпитатели - 3 - Психолог – 1 - Помощен персонал - 1 Набирането и подборът на персонала ще се извършва от комисия по подбора, в която участват представители на ресорния отдел в общината, ръководителят на проекта, местни експерти. Екипът по подбор ще работи, следвайки следната процедура: • Изготвяне на длъжностни характеристики за съответните позиции; • Определяне на критерии за подбор; • Публикуване на обява за назначаване на персонал; • Приемане, регистриране и преглед на кандидатурите; • Избор на кандидатите; • Сключване на договор с избраните кандидати; • Назначаване и инструктаж.
Дейност 6: Обучение на персонала на ПЖ, ДДЛРГ „Надежда”, общински власти. В обучението ще бъдат обхванати общо 24 души, в това число: 7 човека от персонала на ПЖ, 12 души от персонала на ДДЛРГ „Надежда”, 2 представители на Община Белоградчик. Ще се проведат 6 двудневни обучения, в рамките на 3 месеца. Процесът на обучение и развитие на персонала, работещ в ПЖ и ДДЛРГ цели повишаване на уменията за качествено и ефективно справяне с работата на индивидуално ниво и за екипа като цяло, както и развиване на капацитет в областта на техническите и организационни умения. В допълнение, обучението и разработването на план за развитие на персонала техническото подпомагане ще бъдат насочени към усъвършенстване и разширяване на практическите умения на ръководните екипи и специалистите, работещи в ПЖ и ДДЛРГ. В процесът за обучение и развитие на персонала участват Директора на ПЖ в консултации с представители от общината (Заместник кмет по социални дейности, Началник Отдел (Дирекция) по социални дейности, както и с Управленския екип. Планът за обучение и развитие на персонала следва следните стъпки: • Разработване на план за обучение – осъществява се на база събраната информация от анализа на нуждите от обучение; • Провеждане на обучението – извършва се съобразно предвидения план и времеви график за изпълнение; • Анализ на резултатите от обучението – предвижда се събиране, обработване и анализ на информацията от процеса на проведеното обучение, както и обратната връзка от участниците; • Разработване на стратегия за развитие на персонала – цели да представи методологичните насоки за управление на процеса за обучение и развитие на персонала в дългосрочен план. Обученията на екипите ще се фокусира върху следните тематични области: • Законодателна рамка • Управление на екипи; • Работа в мрежа; • Работа в мултидисциплинарен екип; Специализираното обучение ще бъде насочено към повишаване на компетентностите на работещите в следните области: • Обучение за изготвяне на индивидуални социални оценки; • Изготвяне на индивидуални планове за работа и планове за услуги; • Работа с родители; • Мобилна работа; • Специфики при работа с деца в риск;
Дейност 7: Предоставяне на услуги в ПЖ – гр. Белоградчик “Преходното жилище” е форма на социална услуга, в която се води независим начин на живот в среда близка до семейната за ограничен брои деца, с дълъг престой в специализираната институция, които подпомогнати от професионалисти, придобиват умения за самостоятелен начин на живот и се подготвят да напуснат специализираната институция. Социалната услуга се предоставя на 8 деца, от които 4 момичета и 4 момчета на възраст от 13 до 18 години. Преходното жилище осигурява условия за задоволяване ежедневните потребности на децата от подслон, храна, сън, учене; здравословен начин на живот; духовно, физическо и социално развитие; обучаване и посещаване на училище; усвояване на общочовешките и национални ценности, добродетели и култура; придобиване умения за самостоятелен начин на живот след напускане на специализираната институция. Предоставя се сигурна и защитена среда за развитието на всяко дете по време на престоят му в преходното жилище, съгласно нормативната уредба в областта на закрила на детето.
Дейност 8: Организиране свободното време и отдих на децата, настанени в ДДЛРГ”Надежда” и Преходното жилище В рамките на настоящата дейност се планира да бъдат реализирани екскурзия в страната, летен лагер на южното Черноморие и еднодневен детски празник „Млади изследователи сред природата” Летния детски лагер ще бъде съвместен между децата от ДДЛРГ „Надежда” и тези от предоставяната по проекта социална услуга ПЖ. Лагерът се предвижда да е на море по време на лятната ваканция на децата и в рамките на 10 дни. В него ще имат възможност да се включат 43 деца - 35 от ДДЛРГ „Надежда” и 8 от Преходно жилище. Освен това с децата ще пътуват и 6 на брой възпитатели. С децата и възпитателите ще пътуват и две представителки на „Движение на българските майки” – клон Видин, които от 3 години доброволно работят с децата от ДДЛРГ „Надежда”. Летния лагер се предвижда да бъде в Ахтопол, но конкретното място ще бъде уточнено в рамките на реализацията на проектното предложение. Предвижда се почивката на море да бъде осъществена през месец август 2009 г., който се явява VІ-ти месец от стартирането на проекта. Осъществяването на летния лагер ще бъде възложено за изпълнение на специализирана фирма при спазване на изискванията на Закона за обществените поръчки и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки. Детския празник „Млади изследователи сред природата” ще бъде реализиран на открито сред природата, като в него ще могат да се включат всички деца от гр. Белоградчик. В рамките на един ден ще бъдат организирани различни атракции с въжета и леки дървени конструкции, за което ще бъде наета специализирана фирма, притежаваща опита при работа с деца и необходимите сертификати за безопасност на атракциите. Мероприятието ще се реализира през септември 2009 г., което се явява VІІ-ми месец от началото на проекта. Екскурзията ще е в рамките на 3 дни до Централна България. В нея ще имат възможност да участват 43 деца – 35 от ДДЛРГ „Надежда” и 8 от Преходно жилище. Екскурзията се планира да се осъществи с автобусен транспорт и на разстояние до 1 000 км пробег, като се планират две нощувки по време на нейното времетраене. Конкретният маршрут и местата за нощуване ще бъдат уточнени допълнително. Предвижда се да бъде реализирана през октомври 2009 г., който се пада VІІІ-ми месец от началото на проекта. По време на екскурзията ще бъдат ангажирани 5 души то персонала на институциите, както и един представител на Движение на българските майки – клон Видин. Осъществяването на екскурзията ще бъде възложено за изпълнение на специализирана фирма при спазване на изискванията на Закона за обществените поръчки и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки.
Дейност 9. Развитие на социалната и здравна компетентност на децата В рамките на дейността се предвижда: 1.Провеждането на 5 на брой беседи за повишаване социалната компетентност на децата. Беседите ще са на следните теми: - превенция на зависимости; - превенция на сексуална експлоатация и трафик на деца от специализирани институции; - запознаване с работата на институциите за обществени услуги; - изграждане на умения за социални контакти; - изграждане на умения за справяне с проблеми. 2.Организиране на 5-дневен детски - здравен семинар за възрастовата група от 6 до 12 год. възраст с игрови характер. За целта ще бъде наета фирма, изнасяща образователни беседи под формата на игрови спектакъл. В рамките на семинара ще бъдат подготвени материали зе индивидуално ползване, тениски, ще се дават награди в тематични състезания.
Дейност 10: Укрепване капацитета на ПЖ – гр. Белоградчик, консултиране и супервизия на персонала на ПЖ и ДДЛРГ «Надежда» Укрепването капацитета на ПЖ се състои в: • Развитие и укрепване на организационната структура, вътрешните функционални връзки; взаимоотношенията с местните власти, правораздавателните и правоохранителни органи, неправителствени организации и общности; • Развитие и приложение на ефективни механизми за срочно и качествено изпълнение на работата и обслужването на клиентите (система за управление на качеството); • Подобряване на съществуващата схема за информационните и документо-потоци; • Изработване на график за дейностите в ПЖ; • Изграждане на ефективна партньорска мрежа; • Участие в редовните работни срещи. Консултирането и супервизията са предназначени за екипите на ПЖ и ДДЛРГ. Целта им е да подпомогне специалистите при разработване на Индивидуалните оценки, Плановете за грижи, както и да повишава непрекъснато качеството на услугите, които се предлагат в ПЖ и ДДЛРГ. Супервизията ще стартира веднага след назначаването на екипа и ще има за цел да подпомогне организационното укрепване на ПЖ и повиши институционалния капацитет на ДДЛРГ. Тя ще продължи до края на проекта и ще има за цел да подкрепи практическото прилагане на новите знания и умения на работещите. Освен към директната работа с клиенти и управление на случай, супервизията и консултирането ще подкрепят специалистите при организационното изграждане и стабилизиране на новата услуга. Ще се провеждат в индивидуален и групов формат от ІV-ти до ХІІ-ти месец, по два дни всеки месец. След всяка консултация, съответният експерт, който е отговорен за нейното провеждане, представя в едноседмичен срок отчет, като в него прави анализ, както на положителните резултати в работата на персонала, така и очертава проблемите, които са идентифицирани и очертава задачите на следващата супервизия. Екипът на ПЖ и ДДЛРГ ще получава текуща супервизия и консултиране от експерти на Фондация ЕКИП.
Дейност 11: Официално откриване на ПЖ • Разпространение на брошури • Публикации в местната преса. • Презентация на услугите предоставяни в ПЖ.
Дейност 12: Изготвяне на ръководство „Организация и управление на социални услуги за деца и семейства в Преходно жилище” • Изготвяне на ръководството от експерт на Фондация ЕКИП с участието на представители на екипа на ПЖ и местни власти. • Редакция, дизайн и печат на ръководството • Разпространение
Партньори
Партньори:
ФОНДАЦИЯ ЕКИП
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 275 612 BGN
Общ бюджет: 193 309 BGN
БФП: 191 898 BGN
Общо изплатени средства: 179 851 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 191 898 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 55 122 BGN
2010 66 558 BGN
2011 58 171 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
179 851 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 163 113 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 46 854 BGN
2010 56 574 BGN
2011 49 445 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
152 873 BGN
В т.ч. Национално финансиране 28 785 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 8 268 BGN
2010 9 984 BGN
2011 8 726 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
26 978 BGN
Финансиране от бенефициента 2 037 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разкрити нови форми на социални услуги в общността
Индикатор 2 Брой подкрепени специализирани институции за подобряване качеството на грижа в тях
Индикатор 3 Увеличен брой лица от специализирани институции, реинтегрирани в общността


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз