Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.03-0033-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.03/D01/0001
Наименование: "Разширяване дейността на Дневен център към ДМСГД-гр.Дебелец чрез предоставяне на специализирана терапевтична работа за деца от 0 до 7 г. с увреждания от аутистичния сектор"
Бенефициент: Дом за медико-социални грижи за деца - гр. Дебелец
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.04.2009
Начална дата: 17.06.2009
Дата на приключване: 01.12.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Велико Търново
Описание
Описание на проекта: "Предлагане на специализирни грижи на 6 деца от 0 до 7 годишна възраст с увреждания от аутистичния спектър и техните семейства от област Велико Търново. • Създаване на специализирана група за деца с увреждания от аустистичния спектър към ДЦ • “Училище за родители”- психологическо консултиране, подкрепа и обучение на родителите "
Дейности: 1. Обяви в пресата за за дейността на ДЦ, подготвяната нова социална услуга и свободни работни места по проекта. Разгласяване на нова социална услуга към ДЦ и свободни работни места по проекта Обяви в местната преса
2. Организиране ден на отворените врати за всички интересуващи се от дейността на центъра родители, журналисти, специалисти. Популяризиране на дейността на ДЦ и стартиращия проект сред обществеността В определен работен ден ръководството и всички работещи в ДЦ ще са на разположение на всички интересуващи се родители, специалисти, журналисти и граждани, за да отговорят на всички въпроси относно дейността на ДЦ и стартиращия проект.
3. Информационна кампания, отпечатване на брошури, кръгли маси, пресконференция Заснемане и излъчване на клип за дейността наДЦ по кабелна телевизия «Видеосат» Предвижда се отпечатване на брошури – тираж 500 броя, които да запознават общностите с партньорите по проекта - опит и сфера на дейности; с информационната система на доставчика; процедурите и правилата при предоставяне на услугата;плакати в тираж 100 броя Провеждане на две кръгли маси Заключителна пресконференция
4. Ремонтни дейности На организирана работна среща водещата организация и Партньор 1 Община Велико Търново разглеждат предвидените ремонтни дейности и на основание Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, чрез събиране на не по-малко от три оферти избират изпълнител.
5. Изработване на WEB страница Да се предостави достъпна информация за дейността на Дневен център за деца с проблеми в развитието Водещата организация сключва договор с подизпълнител за разработване и поддържане наWEB страница
6. Подбор на децата, които ще бъдат включени в групата – комплексна диагностика на соматичното, психичното, неврологичното, интелектуалното и речево развитие на децата Насочването на децата към Дневен център става с направление за социална услуга, издадено от директора на дирекция «Социално подпомагане», придружено с план за действие, социален доклад . Психологическата диагностика включва оценка на емоционалното, социалното, комуникативното и когнитивно развитие на детето чрез наблюдение, използване на игрови ситуации, разговор с родителите, скали за оценка на развитието.
7. Подбор на допълнителен специализиран и помощен персонал Подбор на квалифицирани и мотивирани за работа с деца с увреждания специалисти Подбор по документи и събеседване за изясняване мотивацията за работа по проекта.
8. Обучение на персонала, ангажиран с проекта За целта Партньор НПО ще сключи договор с обучителна организация, която ще предостави обучители за провеждане на супервизии и обучителни тренинги с персонала. Обучението ще бъде с теоретична и практическа насоченост и ще се провежда след групова супервизия, последвана от анализ на резултатите.
9. Изработване на индивидуален проект за работа със всяко дете Индивидуалните проекти ще очертаят насоките за работа в съответствие с нуждите на всяко дете На екипно събрание всеки специалист ще обощти наблюденията си и ще се очертаят целите, задачит и необходимите терапевтични въздействия конкретно за всяко дете.
10. “Училище за родители”-обучение на родителите Провеждане на 13 обучителни тренинга За целта Партньор НПО ще сключи договор с обучителна организация, която ще предостави обучители за провеждане на супервизии и обучителни тренинги с родителите. Обучението ще бъде с практическа насоченост
11. Изготвяне на план за работа в домашни условия Подготовка на родителите за работа в домашни условия Всеки специалист ще опише и съгласува с родителите необходимите дейности, които родителите могат да осъществяват в домашни условия
12. Работа по изпълнението на индивидуалните проекти за всяко дете Изпълнение на заложените в индивидуалните проекти задачи Всеки специалист ще извършва необходимите процедури и сеанси в определено време и час
13. Водене на медицински картон и личен дневник за всяко дете Проследяване на промените в състоянието на детето през целия период на работа В медицинския картон педиатърът ще отбелязва всички извършени прегледи. В личния дневник на детето всички специалисти от МДЕ ежемесечно ще вписват своите наблюдения върху състоянието на детето.
14. Специализирани педагогически занимания Работа по обучение на децата в зависимост от възрастта и индивидуалните им особености Специализирани педагогически занимания
15. Логопедична и психотерапия Работа по развитие на речта и корекция на проблемите в интелектуалната, емоционалната, социална и личностова сфера Логопедична и психотерапия
16. Групови терапевтични ателиета Всеки петък от 10 ч. ще се провежда групово ателие с шестте деца По стигната по висока степен на комуникативност, подобрение в цялостното психомоторно състояние на децата
17. Предлагане на почасова грижа за децата При необходимост родителите ще могат да оставят децата за почасова грижа Детегледачка и санитарка на цял работен ден ще приемат децата и ще осигуряват почасовото им гледане
18. Психо-социална подкрепа на родителите на децата Психо-социално подпомагане на родителите Работещите с децата специалисти ежеседмично ще обсъждат с родителите напредъка и проблемите при провеждането на специализирана работа с децата и ще консултират родителите.
19. Месечни екипни събрания на мулти-дисциплинарния екип Проследяване на постиженията или проблемите в работата на МДЕ по изпълнение на индивидуалните проекти за работа Всеки месец в определен ден МДЕ ще се събира, за да обсъди хода на работата и конкретни случай на деца, които поставят повече проблеми
20. Издаване на наръчник с методика за работа с аутистични деца Обобщаване на опита от осъществяването на дейностите по проекта, методика за работа с аутистични деца Водещата организация сключва договор с консултант, които да подпомогне екипа при обобщаване на опита и изработването на методика за работа с деца, страдащи от нарушения от аутистичния спектър. Водещата организация сключва договор с издателство, което да отпечата наръчника в 500 бройки.
21. Изготвяне на крайна отчетна документация по проекта Отчитане на извършената работа по проекта и счетоводен отчет. Всеки специалист ще изготви отчет за работата си по проекта и за постигнатите резултати. Счетоводителят ще изготви отчет за изразходваните средства. На базата на тези отчети административният екип ще изготви краен отчет за извършените дейности по проекта и постигнатите резултати.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 98 242 BGN
Общ бюджет: 58 091 BGN
БФП: 58 091 BGN
Общо изплатени средства: 54 736 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 58 091 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 19 648 BGN
2010 21 725 BGN
2011 13 363 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
54 736 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 49 377 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 16 701 BGN
2010 18 466 BGN
2011 11 358 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
46 525 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 714 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 2 947 BGN
2010 3 259 BGN
2011 2 004 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
8 210 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разкрити нови форми на социални услуги в общността


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз