Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.16-0001-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "АЛТЕРНАТИВИ - ФАЗА 2"
Бенефициент: Агенция за социално подпомагане
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 02.12.2015
Начална дата: 03.12.2015
Дата на приключване: 03.12.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Да се приложи нов подход за предоставяне на услуги в семейна среда чрез въвеждане на принципа „индивидуален бюджет за личен асистент” в национален мащаб.
Дейности: Предоставяне на социалната услуга „Личен асистент“ на потребителите, за които е извършена социална оценка по проект „Подкрепа за достоен живот“ по ОП РЧР 2007-2013 г. Социалната услуга се предоставя на потребители, живеещи в 258 общини и 23 района на Столична община, в продължение на до 4 месеца, в съответствие с чл. 2 от Постановление на Министерски съвет от 15.01.2015 г., в сила от 23.01.2015 г., обн. ДВ, бр. 6 от 23.01.2015 г. (ПМС №4/2015). Личната документация (досиета) на включените потребители и лични асистенти, съдържа всички документи, изисквани и изготвяни по проект „Подкрепа за достоен живот“, като се допълва с такива, изготвени по настоящия Проект. Документите са изготвени, поддържани и използвани в съответствие със Закона за защита на личните данни. Предоставянето на услугата „Личен асистент” стартира за всеки потребител, считано от датата, регламентирана в Договора за предоставяне на социалната услуга - не по-рано от датата на Споразумението между конкретния бенефициент и общината (района)-партньор и на влизане в сила на ПМС № 4/2015. Договорът се сключва между Кмета и потребителя и/или неговия законен представител. Услугата се предоставя от лица, обучени и включени в Банката на личните асистенти на общината (района) по предходния проект, съгласно Методика за предоставяне на социалната услуга в общността „Личен асистент”, утвърдена от изпълнителния директор на АСП на 26.06.2009 г. и съобразно методическите указания и реализираните добри практики в хода на услугата по проект „Подкрепа за достоен живот“. Потребителят на услугата „Личен асистент" може да ползва същите 1 (един) или повече лични асистенти (в случаи на особено тежко здравословно състояние на лицето и на база разпределение на индивидуалния му месечен бюджет в часове). За предоставяне на услуга за съответния потребител кметът сключва договор (трудов или за услуга) с избрания от лицето с увреждане и обслужвал го личен асистент до 31.12.2014 г. по предходния проект. Наетите лица са включени в създадената по проект „Подкрепа за достоен живот“ Банка на личните асистенти, притежаващи знания и придобит практически опит за предоставяне на услугата „Личен асистент“. Така се гарантира в най-пълна степен удовлетвореността на потребителите за тяхното обслужване от подходящи лица, особено, когато те са външни за съответното семейството. Настоящата процедура осигури приемственост на предоставяната услуга за всички потребители, с прекратени договори по проект „Подкрепа за достоен живот“ към посочената по-горе дата. Със стартиране на дейността не може да се сключи договор по настоящия Проект с потребителя от предходния при наличие на обективни пречки, като: - потребителят ползва социална услуга „личен асистент”, „социален асистент” или „домашен помощник” по други национални програми или по програми, финансирани от други източници или по друг ред; - правоимащото лице с увреждане не желае да се сключи договор с обгрижвалия го по предходния проект личен асистент; - личният асистент е в невъзможност да работи по настоящия проект поради: продължителен отпуск за временна неработоспособност, за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 1 година; придобито право на пенсия за възраст и осигурителен стаж; в процедура на пенсиониране; започнал е работа на друго място; заявява отказ от сключване на договор; - личният асистент и/или потребителят е напуснал населеното място (територията, обслужвана от общинската администрация-партньор); - личният асистент е извън страната -придружава болното лице за продължително лечение; - потребител и/или личен асистент не са се явили за сключване на договор; - починало лице. В настоящия Проект не могат да бъдат включвани други лица с трайни увреждания, извън тези, за които е извършена социална оценка по проект „Подкрепа за достоен живот“, както и да бъдат назначавани за лични асистенти лица, които не са включени в Банката на личните асистенти в общината (района). В случай на невъзможност да се наеме същия личен асистент и при налични свободни лица в Банката, на потребителя се предлага провеждането на процедура за избор и назначаване на нов личен асистент. В случай на отказ или липса на свободни лични асистенти в Банката, общината (района) няма задължението за предоставяне на услугата на този потребител по настоящия Проект. Потребители на услугата са лица, преминали съответните процедури (при изпълнението на дейностите по етапи 1, 2 или 3 на проект „Подкрепа за достоен живот“ в периода 2011-2014 г.): кандидатстване, социална оценка, подбор, класиране и договаряне/включване в предоставянето на социалната услуга в домашна среда на принципа на „индивидуален бюджет за личен асистент“ (общ брой часове месечно). Социалната услугата се предоставя по разработен индивидуален план за всеки потребител. Индивидуалният план се изготвя от представител на общината (района)-партньор - служител с опит в организацията и управлението на такива услуги, и личния асистент, с активното участие на потребителя (или неговия законен представител, роднина или близък). Индивидуалният план се изготвя на база индивидуалния план и оценката на риска, по които е предоставяна услугата до 31.12.2014 г. - в три еднообразни екземпляра, които се подписват от потребителя (или неговия законен представител), личния асистент и изготвилия го служител от общината (района). Планът включва договорени с личния асистент дейности, които са насочени към подобряване качеството на живот на съответния потребител. Планът се съобразява в максимална степен с начина на живот на потребителя и с неговите предпочитания за разпределяне на определените часове в индивидуалния му месечен бюджет. Прилага се подхода за индивидуален бюджет, като се осигурява възможност потребителят да получава същия общ брой часове/месечно, за който са му предоставяни услугите до 31.12.2014 г. по предходния проект (брой часове по видове услуги, с общ сбор не повече от 160 часа/месечно). Разписаните конкретни дейности, разпределени във времето от потребителя (ежедневно, ежеседмично, веднъж на месец или друго), са насочени към постигане на най-пълно задоволяване на заявените потребности на лицето с трайно увреждане. В срока на предоставяне на услугата по настоящия Проект, преглед/актуализация на плана може да се направи по заявка на някои от страните, участващи в процеса на предоставянето на услугата при констатирана промяна на обстоятелства или възникване на друга необходимост. От общината (района)-партньор - в качеството си на доставчик на социалната услуга по този Проект, се утвърждава Правилник за вътрешния ред и процедура за вътрешен контрол по предоставяне на социалната услуга. Съобразно разписаните в Методиката мерки и дейности, разработва правила/процедури/инструкции за действие при възникване на кризисни ситуации с цел осигуряване на безопасна среда за представителите на целевите групи в процеса на предоставяне на услугата. Управлението на основните рискове за потребителите е предпоставка за опазване на здравето, спазване на принципите, зачитане и защита на интересите и правата на хората с увреждания. На база направената оценка по предходния проект в индивидуалния план са заложени дейности за намаляване и предотвратяване на рисковете. Наетите личните асистенти са обучени в предходния проект по утвърдена програма, в т.ч. и в безопасни техники на работа при дейности, изискващи физически контакт с потребителя. За регистрация на дейностите, свързани с ползването на услугата “Личен асистент” за всеки потребител се води Дневник на потребителя, който се съхранява в дома на потребителя и в него личният асистент регистрира посещението и описва дейностите, които е извършил. След преустановяване ползването на услугата Дневникът се архивира в личното досие на потребителя в общината (района)-партньор. Всички дейности по предоставяне на социалните услуги от личния асистент се извършват при спазване на задълженията и отговорностите, разписани в длъжностната му характеристика (или в договора за услуги), и в индивидуалния план на потребителя. Личният асистент спазва стриктно договореното работно време или обем работа. Спазването на всички ангажименти и дейности, договорени и възложени на личния асистент, подлежат на вътрешен контрол от страна на общината (района) – в качеството й на работодател и доставчик на услугата по Проекта. Основното месечно възнаграждение на личния асистент се формира на база общия брой часове/месечно за предоставяне на услугата за конкретния потребител при часова ставка в размер на 3,00 лева. Предвид гарантиране приемственост на услугата по този Проект за лицата с трайни увреждания и наемане на лични асистенти с доказан опит в предоставянето на услуиа в домашната им среда, Проектът допуска начисляването на допълнително възнаграждение върху основното в размер на 0,6% за година професионален опит. Личният асистент може да работи с 1 или повече потребители на услугата по настоящия Проект, но в различно време за до 160 часа/месечно сумарно работно време. Проектът не предвижда разходи за заплащане на пътни на личните асистенти от и до дома на потребителя. Извършени разходи за изплащане на обезщетения за неползван платен отпуск (при полагаеми се не повече от 4 работни дни за заложения период на дейността), и/или в случай на пенсиониране, остават за сметка на общината (района). Всеки партньор - в качеството си на доставчик на социалната услуга по този Проект, създава, води и съхранява в посочения от българското законодателство срок всички документи, необходими за ефективно управление на процеса по предоставянето й и за защита на потребителите и наетите лични асистенти. Потребителите на услугата и наетите лични асистенти (както и други заинтересовани физически или юридически лица), могат да подават жалби, сигнали и предложения относно предоставянето на социалната услуга по Проекта. Общината (района)-партньор разглежда всяка жалба/сигнал/предложение и отговаря писмено в регламентирания в българското законодателство срок. В бюджета за изпълнението на дейността са предвидени средствата, необходими за изплащане на възнагражденията и осигуровките на наетите от партньорите лични асистенти. Задължение на АСП е да превежда на съответната община/район доказано необходимите средства, след извършване на плащане от общината/района.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 12 733 165 BGN
Общ бюджет: 12 714 914 BGN
БФП: 12 714 914 BGN
Общо изплатени средства: 12 714 914 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 12 714 914 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 12 714 914 BGN
12 714 914 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 10 807 677 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 10 807 677 BGN
10 807 677 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 907 237 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 1 907 237 BGN
1 907 237 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой подкрепени съществуващи форми на социални услуги в общността
Индикатор 2 Увеличен брой лица, ползващи социални услуги в общността


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз