Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-6.1.02-0001-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Изграждане на интегрирана информационна система на МТСП
Бенефициент: Министерство на труда и социалната политика
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 29.04.2009
Начална дата: 29.04.2009
Дата на приключване: 31.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Чрез изграждане и ползване на общи защитени комуникационни канали ще бъде осигурен бърз и надежден пренос на данни между всички териториални звена на министерството.
Дейности: Дейност 1 - Проектиране и изграждане на обща комуникационна свързаност на МТСП и структурните звена Ще се създаде възможност за обобщаване на данни на национално ниво, ще се намалят разходите.
Дейност 4 - Доставка на хардуер, базов софтуер и обучение Обезпечаване на информационната инфраструктура за ИИС на МТСП с необходимия системен/базов софтуер. Осигуряване на експертен капацитет за експлоатация и поддържане на информационната инфраструктура.
Дейност 5 - Дейности по информация и публичност, съгласно Регламент (ЕО) № 1828/2006 г. на Европейската Комисия; Да се осигури подкрепа на заинтересованите страни и обмяна на информация, чрез публичност относно изпълнението на проекта и прозрачност при изразходване на средствата по него.
Дейност 6 - Дейности по организация и управление на проекта. Цялостно управление, мониторинг, контрол и верифициране на изпълнението на проекта, осигуряване на интегриран подход при изграждане на системата, изготвяне и реализация на технически задания и контрол при реализацията им, системна интеграция.
Дейност 3 - Изграждане на новите подсистеми на ИИС на МТСП (софтуер) Автоматизиране на работните процеси в структурите на МТСП, чрез внедряване на софтуерни системи и модули в рамките на ИИС.Разширения на системите; осигуряване на хардуер, системен и приложен софтуер; Разработка на софтуер за автоматично консолидиране на данни към базата данни.
Дейност 2 - Изграждане на Интеграционна среда за обмен на информация (ИСОИ) в МТСП Установяването на единен стандарт за обмен на информация в ИИС на МТСП и изграждането на ИСОИ
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 24 916 867 BGN
Общ бюджет: 4 847 156 BGN
БФП: 4 847 156 BGN
Общо изплатени средства: 4 816 500 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 4 847 156 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 1 832 313 BGN
2010 0 BGN
2011 8 400 BGN
2012 287 836 BGN
2013 0 BGN
2014 2 618 238 BGN
2015 69 713 BGN
4 816 500 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 4 120 082 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 1 557 466 BGN
2010 0 BGN
2011 7 140 BGN
2012 244 660 BGN
2013 0 BGN
2014 2 225 502 BGN
2015 59 256 BGN
4 094 025 BGN
В т.ч. Национално финансиране 727 073 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 274 847 BGN
2010 0 BGN
2011 1 260 BGN
2012 43 175 BGN
2013 0 BGN
2014 392 736 BGN
2015 10 457 BGN
722 475 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изградена обща комуникационна свързаност на минимум 450 точки (териториални структури на МТСП)*;
Индикатор 2 Изградени защитени канали за пренос на данни между структурните звена на МТСП**;
Индикатор 3 Внедрена система за телекомуникационен и информационен обмен на данни между структурните звена на МТСП 6.1;
Индикатор 4 Създаден интегриран уеб портал на МТСП 6.1;
Индикатор 5 Въведени нови практики на административно обслужване в 35% от териториалните звена 6.1;
Индикатор 6 Обучени близо 3000 служители да предоставят информации, консултации и услуги 6.1;
Индикатор 7 90% успешно завършили обучение 6.1;
Индикатор 8 Намаляване времето за обслужване на клиент с 10% 6.1;
Индикатор 9 Увеличаване с 20% на използващите електронни услуги лица 6.1


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз