Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.01-0024-C0001
Номер на проект: РД-02-14-762/12.05.2009
Наименование: Оптимизиране на системите и процедурите за управление, изпълнение и контрол на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.
Бенефициент: Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 07.05.2009
Начална дата: 12.05.2009
Дата на приключване: 12.05.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: • Да се подобрят действащите системи, процедури и правила за управление и изпълнение на Оперативна програма „Регионално развитие” и да се осигури качествена одитна пътека за целесъобразността, ефективността и законосъобразността на процесите на администриране, наблюдение и контрол на финансовата помощ отпусната по оперативната програмата. • Да се създаде организация за извършване на одитни проверки и да се осъществят планирани, целеви и тематични одити на системите за управление и контрол на Управляващия орган и на изпълнението на финансираните от оперативната програмата проекти през периода на нейното действие. • Чрез адекватни и актуални указания и насоки, да се подпомогнат получателите на безвъзмездна финансова помощ при изпълнението на проекти в съответствие с новостите и практиките на действащото българско законодателство. • Да се подобрят знанията и уменията на експертите на Управляващия орган за взаимодействие и сътрудничество в работата с външни одитори.
Дейности: Организация за изпълнението на проекта
Подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители
Изготвяне на План за извършване на външни одитни проверки
Извършване на външни одити
Разработване на процедура за актуализация и подобряване на Процедурния наръчник
Актуализация на Ръководството за бенефициенти/общини и НПО/ и Разработване на Ръководство за конкретни бенефициенти
Информация и публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 501 184 BGN
Общ бюджет: - 386 676 BGN
БФП: - 386 676 BGN
Общо изплатени средства: 56 780 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ - 386 676 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 56 780 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
56 780 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС - 328 675 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 48 263 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
48 263 BGN
В т.ч. Национално финансиране - 58 001 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 8 517 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
8 517 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 техническа подкрепа, консултации и др.
Индикатор 2 Изготвени одитни доклади
Индикатор 3 Изготвени и разпространени информационни листовки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз