Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.01-0015-C0001
Номер на проект: РД-02-14-756/12.05.2009
Наименование: Техническо и финансово наблюдение и контрол на изпълнението на проекти, договорирани по схемите за безвъзмездна помощ по операции 1.1, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1 и 4.1 в рамките на ОПРР и осигуряване на обществена осведоменост, медийност и прозрачност на мониторинговия процес
Бенефициент: Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 07.05.2009
Начална дата: 12.05.2009
Дата на приключване: 12.05.2011
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е подкрепа за дейности, осигуряващи правилното, прозрачно и ефективно управление, изпълнение, наблюдение, оценка и контрол на ОПРР посредством наблюдение и контрол на изпълняваните проекти с оглед намаляване на риска от недобро изпълнение и допускане на нередности.
Дейности: Осигуряване на медийност и прозрачност на мониторинговия процес по изпълнението на ОПРР
Процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на услуга и сключване на договори с изпълнители
Изпълнение на супервизията на проектите
Дейности за осигуряване на публичност на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 7 893 120 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Извършени проверки на място, с представители на медии или на сформираните групи за граждански контрол;
Индикатор 2 Брой обекти с изпълнени мониторинг и контрол
Индикатор 3 Рехабилитирани пътища с изпълнени мониторинг и контрол
Индикатор 4 Ремонтирани детски, учебни, социални и културни заведения с гарантирано качество
Индикатор 5 Брой обекти със Сертифицирани документи на етапите на изпълнение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз