Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.01-0219-C0001
Номер на проект: BG161РО001/1.1-01/2007/063-01
Наименование: Интегриран проект за подобряване на социалната инфраструктура в община Сливен - саниране, реновиране и оборудване на социални заведения – дневен център за деца и възрастни с умствена изостаналост „Св. Стилян детепазител”, Дом за стари хора - Сливен
Бенефициент: Община Сливен
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 08.05.2009
Начална дата: 22.05.2009
Дата на приключване: 21.04.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Сливен
                    Сливен
Описание
Описание на проекта: Основна цел на проекта е да се осигури подходяща и рентабилна социална инфраструктура, съвместима с настоящите и бъдещите изисквания на населението в град Сливен и населените места от общината.
Дейности: Дейност 1. Организация и управление на проекта В тази дейност са включени всички мероприятия свързани със старта на проекта и представяне на проектните дейности на определени етапи от изпълнението му. Към тази дейност се отнасят и всички срещи на екипа по проекта, по време, на които се вземат решения, свързани с неговото управление и представянето му пред обществеността. Тези срещи се предвижда да бъдат минимум веднъж на всеки месец. Всяка среща ще се протоколира. Тази дейност включва и процедурите по мониторинг и контрол, които ще се осъществяват от екипа по проекта и различни звена в общинската администрация.
Дейност 2. Провеждане на процедури за избор на външни изпълнители и подизпълнители на доставки, услуги и строителство Тази дейност ще бъде изпълнена от екипа, който изпълнява проекта. Ще се проведат процедури за избор на външни изпълнители за следните дейности: 1. Саниране и вътрешен ремонт на Дом за стари хора – Сливен (строителство) 2. Изграждане на комбинирана БГВ система в Дом за стари хора – Сливен (строителство) 3. Саниране и вътрешен ремонт на за сградата на Дневен дом „Св. Стилиян Детепазител” - Сливен (строителство) 4. Изграждане на комбинирана БГВ система в Дневен дом „Св. Стилиян Детепазител” - Сливен (строителство) 5. Доставяне на оборудване за Дом за стари хора – Сливен (доставки) 6. Доставяне на оборудване за Дневен дом „Св. Стилиян Детепазител” – Сливен (доставки) 7. Одит на проекта (услуги) 8. Независим строителен надзор (услуги) 9. Дейности за публичност и визуализация (услуги) При изпълнението на тази дейност ще бъдат направени следните стъпки: • изготвяне на техническо задание и пълно описание на обектите на поръчката • изготвяне на проект за договор и приложенията към него • изготвяне на критериите и показателите за оценка на офертите; методиката за оценка; указание към кандидатите за изготвяне на тръжната документация; решение за откриване на процедурата. • изготвяне на заповед на кмета за избор на Комисия за определяне на изпълнител; • сключване на договори за изпълнение. • Процедурите за избор на външни изпълнители на строителство и услуги се провеждат в съответствие с разпоредбите на ЗОП и НВМОП.
Дейност 3. Ремонт, реконструкция и обновяване на сградите на Дома за стари хора и на Дневен център за деца и младежи с умствена изостаналост - дневен център за възрастни с умствена изостаналост "Св. Стилиян детепазител" - гр.Сливен и внедряване на ме Чрез тази дейност ще бъде реализиран ремонт на съществуващите сгради на Дома за стари хора и на Дневен център за деца и младежи с умствена изостаналост "Св. Стилиян детепазител" - гр. Сливен и в двете сгради ще бъдат внедрени мерки за енергийна ефективност и ще бъде въведено използването на възобновяеми енергийни източници. Преди извършването на ремонта сградата на Дом за стари хора – Сливен е с влошено състояние на фасадата, влошено състояние на покривната конструкция, електрическата инсталация се нуждае от ремонт. От направеното обследване за енергийна ефективност става ясно, че нормативните параметри за топлинна комфортна среда и микроклимат не са осигурени; съществуват големи топлинни загуби през ограждащите елементи на сградата – външни стени, прозорци, врати; топлоснабдяването е с нисък коефициент на полезно действие. Извършването на планираните ремонтни работи може да реши тези проблеми и едновременно с това да увеличи експлоатационния срок на сградата, като съхрани нейната конструкция. Съществува възможност да бъде въведена комбинирана система със слънчеви колектори за производство на топла вода, с което ще бъдат намалени и разходите за производство на битово горещо водоснабдяване. Сградата на Дневен център за деца и младежи с умствена изостаналост е с влошено състояние на фасадата, външните стени и част от дограмата, влошено състояние на вътрешната мазилка, има нужда от подмяна на вътрешни врати, подмяна на части от електрическата инсталация и преработка на съществуващи електрически табла, изграждане на външен водопровод, ремонт на водопроводната инсталация и ремонт на санитарния възел. Налага се също така ремонт на кухненския блок (включително ремонт на електроинсталацията на кухненския блок), изграждане на аспирационна система, изграждане на рампа и асансьор за подобряване на достъпа до сграда на хора с увреждания и въвеждане на нова комбинирана система за БГВ с използването на възобновяеми енергийни източници. По-конкретно дейността включва: 1. За Дом за стари хора – Сливен • ремонт на покрив и фасада; • вътрешен ремонт; • ремонт на съществуващата електрическа инсталация; • изграждане на нова комбинирана система за БГВ с използването на възобновяеми енергийни източници 2. За Дневен център за деца и младежи с умствена изостаналост „Св. Стилиян детепазител” – Сливен • ремонт на покрив и фасада; • вътрешен ремост; • преработка и реконструкция на съществуващата електрическа инсталация; • подмяна на ВиК инсталацията и изграждане на санитарен възел; • ремонт на кухненския блок; • доставка и монтаж на аспирационна система; • изграждане на рампа; • изграждане на асансьор; • изграждане на нова комбинирана система за БГВ с използването на възобновяеми енергийни източници При извършването на ремонтите в двете сгради на социалните заведения ще бъдат внедрени следните мерки за енергийна ефективност: За Дом за стари хора - Сливен: • Доставка и полагане на покривна топлоизолация хидроизолация; • Доставка и полагане на покривна хидроизолация – рулонна мембрана; • Доставка и полагане на фасадна топлоизолация; • Доставка и полагане на вътрешна топлоизолация с фибран по стени; • Доставка и монтаж PVC стъклопакет с к стъкло 30% отваряемост; • Доставка и монтаж PVC врата; • Доставка и монтаж на алуминиеви врати. За Дневен център за деца и младежи с умствена изостаналост "Св. Стилиян детепазител" - гр. Сливен: • Доставка и полагане на покривна топлоизолация XPS 10 CM; • Доставка и полагане на покривна хидроизолация мембранна SIKA; • Доставка и полагане на фасадна топлоизолация EPS 6 CM; • Подмяна на чугунени радиатори с панелни радиатори с подобрен КПД; • Подмяна на осветителни тела с подобрен КПД; • Доставка и монтаж на PVC стъклопакет с К стъкло; • Доставка и монтаж на вътрешни алуминиеви врати; При извършването на ремонтите в двете сгради на социалните заведения ще бъдат внедрени следните мерки, насочени към използването на възобновяеми енергийни източници: • изграждане на нова комбинирана система за БГВ с използването на възобновяеми енергийни източници в Дом за стари хора – Сливен; Комбинираната система за БГВ (битова гореща вода) за Дом за стари хора – Сливен включва монтиране на 4 нови водосъдържателя, 32 слънчеви панелни колектори, помпена група, дигитален блок за автоматично управление на системата, арматура. • изграждане на нова комбинирана система за БГВ с използването на възобновяеми енергийни източници в Дневен център за деца и младежи с умствена изостаналост "Св. Стилиян детепазител"; Комбинираната система за БГВ (битова гореща вода) за Дневен център „Св. Стилиян Детепазител” – Сливен включва монтиране на нов водосъдържател, 8 слънчеви панелни колектори, помпена група, комбиниран блок за автоматично управление на системата, арматура.
Дейност4. Доставка на оборудване Чрез тази дейност ще бъде доставено подходящо оборудване за помещенията в двете социални заведения - Дома за стари хора и на Дневен център за деца и младежи с умствена изостаналост "Св. Стилиян детепазител" - гр. Сливен, където се предоставят социални услуги в общността, като с това ще бъде повишен капацитета им за изпълнение на основните им функции. По-конкретно дейността включва: - За Дом за стари хора – Сливен доставка на: едносекционни болнични легла, центруфуга за дрехи, професионална сушилна, асансьор, вани за СПА процедури, тангентор. Планираното оборудване ще бъде използвано за осъществяване на основните функции на Дома за стари хора, като ще позволи предоставянето на качествени и ефективни социални услуги. - За Дневен център за деца и младежи с умствена изостаналост "Св. Стилиян детепазител" - гр. Сливен доставка на: апаратура за пасивно раздвижване, оборудване за пулитерапия, оборудване за ерготерапия, игри за упражняване на паметта и моторната и познавателна способност, балансьори, приспособления за терапевтични пътеки, водни жилекти, система за упражнения на кардио-васкуларната издържливост, столове тип възглавница, матраци и гимнастически матраци, пациентски лифт, апаратура за комбинирана физиотерапевтична терапия, апаратура за магнитотерапия, медицински кушетки, тангенторни вани, специализирани столове и фотьойли, платформа за инвалидни колички и вертикален асансьор. Планираното оборудване ще бъде използвано за предоставяне на основните социални услуги от страна на социалното заведение, а именно терапия и обгрижване на деца и младежи с умствена изостаналост.
Дейност 5. Дейности за осигуряване на информация и публичност Тази дейност включва: • 2 информационни събития – конференции по повод стартирането на проекта и при приключването му за оповестяване резултатите от неговата реализация; • Медийно отразяване на проекта: - 3 публикации в местни печатни медии (при старта, средата и края на проекта); - 1 публикация в национална печатна медия за проекта; - постоянна реклама в интернет сайтове на общината (www.sliven.bg, www.infoeurope.sliven.bg ) и други регионални интернет сайтове. - 1 репортаж в местна телевизия за представяне на проекта и обявяване на резултатите от него. - 2 радио репортажа х 4 мин. • 5000 бр. рекламни брошури за проекта; • 10 000 бр. рекламни флаери; • 2 бр. постоянни разяснителни табели – по една за всеки от обектите; • 2 бр. билбордове; • 1000 бр. рекламни плакати за представяне на проекта; • 1 бр. банер; • 1 уебсайт на проекта
Дейност 6. Извършване на одит Одиторът ще бъде длъжен да проверява дали разходите, представени във финансовия доклад са реално извършени, точни и допустими. Одиторът ще се задължи да представи отчет за фактическите констатации. Преди подаването на окончателния доклад по проекта ще бъде извършен цялостен одит на проекта от лицензиран експерт-счетоводител (неговата цел е да удостовери, че отчетените разходи са верни, надеждни и обосновани с адекватни разходно-оправдателни документи и че са извършени по целесъобразен и законосъобразен начин). Докладът от одитора ще се приложи към окончателния доклад по проекта.
Дейност 7. Изготвяне и подаване на технически и финансови отчети и форми за вътрешен мониторинг Междинните и крайните технически и финансови отчети ще бъдат изготвени в съответствие с изискванията на програмата от екипа за управление на проекта. Освен това ще се осъществява непрекъснат вътрешен мониторинг и оценка, които ще се използуват за ефективно и ефикасно управление на резулатите и ефектите от проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 3 577 096 BGN
Общ бюджет: 533 359 BGN
БФП: 533 359 BGN
Общо изплатени средства: 586 820 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 533 359 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 1 840 789 BGN
2011 0 BGN
2012 - 370 304 BGN
2013 - 883 664 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
586 820 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 453 355 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 1 564 670 BGN
2011 0 BGN
2012 - 314 758 BGN
2013 - 751 115 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
498 797 BGN
В т.ч. Национално финансиране 80 004 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 276 118 BGN
2011 0 BGN
2012 - 55 546 BGN
2013 - 132 550 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
88 023 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Население, облагодетелствано от обновените сгради (с изключение на образователни и здравни институции)
Индикатор 2 Подобрена инфраструктура в сферата на социалните услуги
Индикатор 3 Икономия на енергия Дом за стари хора - Сливен
Индикатор 4 Икономия на енергия дневен център за деца и възрастни с умствена изостаналост „Св. Стилян детепазител”
Индикатор 5 Екологичен еквивалент спестени емисии на СО2 за дневен център за деца и възрастни с умствена изостаналост „Св. Стилян детепазител”
Индикатор 6 Екологичен еквивалент спестени емисии на СО2 за Дом за стари хора - Сливен
Индикатор 7 Създаване на нови работни места: - временни


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз