Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.01-0195-C0001
Номер на проект: BG161РО001/1.1-01/2007/062-02
Наименование: Ремонт, реконструкция и модернизация на съществуващата социална инфраструктура на територията на община Благоевград
Бенефициент: Община Благоевград
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 08.05.2009
Начална дата: 22.05.2009
Дата на приключване: 16.09.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Благоевград
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е да се осигури модерна, достъпна и рентабилна социална инфраструктура, допринасяща на устойчивото развитие и повишаване качество на живот на територията на община Благоевград. Осигуряването на достъпна и модерна социална инфраструктура в общината ще обезпечи оптималното предоставяне на социални услуги на различни групи в неравностойно положение (в т.ч малцинства и хора с увреждания) и ще отговори на съвременните потребности на населението от градския ареал на община Благ
Дейности: Дейност 1: Сформиране на екип по проекта През първия месец от изпълнението на проекта Ръководителят ще мобилизира екипа по проекта, който ще се състои от Ръководител на проекта, Координатор, Технически сътрудник и Счетоводител. Ще бъде проведена работна среща, на която членовете на екипа ще се запознаят със задълженията си, с план-графика, сроковете за изпълнение и очакваните резултати от реализирането на дейностите.
Дейност 2: Осигуряване на публичност и визуализация на проекта ще се изпълнява през месеците 1ви, 6ти, 12ти и 19ти.- Дейността по осигуряване публичност и визуализация на проекта ще бъде осъществена в съответствие с Насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност по програмата. Информационната кампания ще бъде организирана така, че последователността на мероприятията и разпространението на информационно-осведомителните материали да осигурява прозрачност на процеса на реализация на проекта. Изготвянето на материалите за публичност ще бъде консултирано между членовете от целия екип. Тази дейност включва следните под-дейности: Дейност 2.1. Изработване на транспарант Ще бъде изготвен един транспарант, който ще се използва за визуализация на проекта по време на публичните събития. Дейност 2.2. Изработване на билбордове и табели за обозначаване на обектите и визуализация на финансовата помощ от ЕФРР: Ще бъдат изработени 5 билборда и 5 постоянни пояснителни табели. По време на извършване на СМР ще бъде поставен по един билборд на всеки от петте обекта. След приключване на СМР на всеки един от обектите ще бъде поставена по една постоянна пояснителна табела. Дейност 2.3. Организиране и провеждане на първа прес-конференция за оповестяване началото на проекта С цел осведомяване обществеността за целите на проекта и източниците на финансиране ще бъде организирана и проведена прес-конференция, на която ще бъдат поканени представители на регионални и местни печатни медии и телевизионни канали. Дейност 2.4. Публикации в медиите и на уебсайта на общината Очаква се по време на изпълнението на целия проект да бъдат направени общо 6 публикации за проекта в печатни медии. Информация за началото, хода, края и резултатите от проекта ще бъде публикувана на уеб-сайта на община Благоевград http://www.blgmun.com/. В двата регионални вестника ще бъдат направени публикации, които ще отразяват състоянието на обектите в момента на старта на проекта и ще бъдат представени дейностите, които се предвижда да се извършат по проекта и очакваните от тях резултати. Двете публикации със снимков материал ще с еотнасят до: 1.) постигнатите резултати при реконструкцията и обновяването на двете сгради на Дома за стари хора „Свети Мина” и приноса на проекта за подобряване на качеството на услугата; 2.) резултатите от реализацията на проекта в останалите три социални дома и ефекта за подобряване на социалната услуга в тях. Дейност 2.5. Приключването на проекта ще бъде отбелязано с официална церемония за откриване на реновираните обекти При приключване на проекта ще бъде организирана официална церемония за откриване на реконструираните и модернизирани обекти, на която ще бъдат поканени представители на управляващия орган, на обществеността, медии, потребители на услугите. Ще бъдат поканени печатни и телевизионни медии, които да отразят събитието.
Дейност 3: Избор на консултант за подготовка на тръжни процедури Предвижда се община Благоевград да възложи на консултант дейността по подготовка на тръжната документация, така че да изготви документацията за провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнител на: - Изготвяне на работен проект за Дом за стари хора с. Падеш, филиал гр. Благоевград - строително-монтажни работи - строителен надзор - доставка на оборудване Процедурата за избор на консултант ще бъде проведена съгласно действащото българско законодателство.
Дейност 4: Подготовка на тръжна документация за провеждане на процедури за избор на проектант, строител, строителен надзор и доставка на оборудване Избраният консултант ще подготви 4 тръжни досиета: за избор на проектант, строител, строителен надзор и доставка на оборудване.
Дейност 5: Провеждане на тръжна процедура за избор на проектант за изготвяне на работен проект за Дом за стари хора с.Падеш – филиал гр. Благоевград Тръжната процедура ще бъде проведена съгласно НВМОП с цел избор на проектант, който да изготви пълната техническа документация за предвидените в идейния проект дейности. С избраният проектант ще бъде сключен договор
Дейност 6: Изпълнение на проектирането Избраният проектант ще изготви пълна техническа документация за предвидените в идейния проект дейности съгласно изискванията на Закона за устройство на територията.
Дейност 7: Провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнител на СМР, строителен надзор и доставчик на оборудване 7.1 Провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнител на строително-монтажните работи Ще бъде избран изпълнител на всички предвидени строително монтажни работи, с който ще се сключи договор. 7.2 Провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнител за строителен надзор След провеждане на търг ще бъде избран изпълнител, който да извърши строителния надзор по време на изпълнение на СМР. Изпълнителят ще има задължение да изготвя всички дължими протоколи, както и окончателния доклад след приключване на СМР. 7.3 Провеждане на тръжна процедура за избор на доставчик на оборудване След проведена тръжна процедура за избор на доставчик на нужното оборудване, с класиралия се кандидат ще бъде сключен договор за доставка на оборудване.
Дейност 8: Изпълнение на Строително-монтажни работи Обновяването на социалната инфраструктура ще се осъществява в съответствие с: изискванията за спазване на стандартите и критериите за предоставяне на социални услуги, залегнали в Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане; Наредба № 2 от 10.08.1994 г. за проектиране на заведения за социални грижи и Наредба № 6 от 26.11.2003 г. за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии. Строителните дейности са насочени към решаване на констатираните в сградите обект на интервенция по настоящия проект проблемни зони: 1) Дневен център Зорница за възрастни с умствени увреждания 2) Дом за стари хора с. Падеш 3) Дом за стари хора с Падеш – филиал Благоевград 4) Дневен център за деца и младежи с увреждания Зорница 5) Център за работа с деца на улицата и приют за безнадзорни деца
Дейност 9: Изпълнение на Строителен надзор Избраният изпълнител по строителния надзор ще следи и носи отговорност за: 1. законосъобразно започване на строежа; 2. пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; 3. изпълнение на строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ; 4. спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството; 5. недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството; 6. годността на строежа за въвеждане в експлоатация; Строителният надзор ще приема всички строително-монтажни работи, подлежащи на закриване и оформя съответните документи. След приключване на строително-монтажните работи, строителният надзор ще изготви окончателен доклад за строежа.
Дейност 10: Доставка на оборудване Избраният доставчик на оборудване ще извърши доставката и монтаж на оборудването, съгласно приложените към настоящия проект технически спецификации и съгласно сключения договор с доставчика.
Дейност 11: Дейности по въвеждане на обектите в експлоатация Ще бъдат издадени всички необходими разрешителни документи от съответните инстанции. За получаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация ще бъде изготвена екзекутивна документация, окончателен доклад от строителния надзор, изготвяне на технически паспорт и др., съгласно чл.137 от ЗУТ в зависимост от категорията на обектите (ІІІ-та и IV-та категория). Обектите ще бъдат въведени в експлоатация от главния архитект на община Благоевград след представяне на пълната документация по ремонтираните обекти.
Дейност 12: Одит на проекта Върху разходите по проекта ще бъде извършен външен одит от лицензиран експерт-счетоводител съгласно изискванията на Управляващия орган. Изготвеният доклад ще се приложи към окончателния финансов и технически отчет на проекта.
Дейност 13: Изготвяне на финален технически и финансов отчет по проекта и предаване на отчетите Екипът по проекта ще изготви технически и финансов отчет съгласно изискванията на Управляващия орган. Отчетите ще бъдат предадени в рамките на дължимия срок съгласно подписания договор.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 4 014 407 BGN
Общ бюджет: 2 068 004 BGN
БФП: 2 068 004 BGN
Общо изплатени средства: 2 062 239 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 068 004 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 997 205 BGN
2011 848 976 BGN
2012 216 058 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 062 239 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 757 803 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 847 624 BGN
2011 721 630 BGN
2012 183 650 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 752 903 BGN
В т.ч. Национално финансиране 310 201 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 149 581 BGN
2011 127 346 BGN
2012 32 409 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
309 336 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 Население, облагодетелствано от обновените сгради (с изключение на образователни и здравни институции)
Индикатор 3 Подобрена инфраструктура в сферата на социалните услуги
Индикатор 4 временни - Създаване на нови работни места
Индикатор 5 постоянни - Създаване на нови работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз