Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.01-0192-C0001
Номер на проект: BG161РО001/1.1-01/2007/061-01
Наименование: Основен ремонт и оборудване на помещенията на “Домашен социален патронаж” и част от сграда на Дневен център “Надежда” в гр. Кърджали
Бенефициент: Община Кърджали
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 08.05.2009
Начална дата: 22.05.2009
Дата на приключване: 22.05.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Кърджали
                    Кърджали
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта “Основен ремонт и оборудване на помещенията на “Домашен социален патронаж” и част от сграда на Дневен център “Надежда” в гр. Кърджали” е чрез подобряване на социалната инфраструктура да се създадат условия за повишаване качеството на живот на социално уязвимите жители на община Кърджали.
Дейности: Дейност 1. Административно управление на проекта Ще бъде сформиран екип за изпълнението на проекта, включващ 6 експерти от различни отдели на общинска админинстрация Кърджали - ръководител, координатор, експерт «Тръжни процедури», експерт «Строителство», технически сътрудник и счетоводител. За работа на екипа ще бъде предоставен оборудван офис и ще бъдат осигурени необходимите условия и средства за реализирането на проектните дейности и извършване на контрол и мониторинг. Ще бъде подготвен подробен работен план-график за изпълнение на дейностите и отговорностите на всеки член на екипа. Експертите от екипа ще извършват подготовката, мониторинга на изпълнението и отчитането на предвидените дейности по проекта и оценката на постигнатите резултати. Ежемесечно ръководителят на проекта ще докладва на ръководството на общината за хода на изпълнение на проекта. В рамките на проекта екипът ще проведе три работни срещи с ръководството на общината, на които ще се обсъдят постигнати резултати и ще се набележат последващите стъпки. Сформирането на екип с ясно разпределени отговорност между членовете му и организирането на работата му по подробен план–график ще гарантира качеството на изпълнение на заложените дейности и постигането на специфичните цели във времевата рамка на проекта.
Дейност 2 Подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители на строително-ремонтните работи, авторски и строителен надзор, доставка и монтаж на специализирано оборудване за домашния социален патронаж и дневния център „Надежда” и изработван В рамките на три месеца експертът „Тръжни процедури” съвместно с ръководителя на екипа, координатора и експерта „Строителство” ще разработи тръжна документация за обявяване на процедури за избор на изпълнители за строително-ремонтните работи, авторски и строителен надзор,доставка и монтаж на специализирано оборудване за домашен социален патронаж и дневния център «Надежда» и изработването и монтирането на информационни билбордове и табели. Тръжната документация ще бъде съгласувана с финансиращия орган. Съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки ще бъдат проведени пет процедури за избор на изпълнители за : • Извършване на строително-ремонтни работи на помещенията на Домашен социален патронаж гр. Кърджали и част от сградата на Дневен център „Надежда” – открита процедура за строителство съгласно НВМОП , с обща стойност на процедурата 704 348.55 лв. без ДДС • Осъществяване на авторски надзор при извършване на строително -ремонтни работи на помещенията на Домашен социален патронаж гр. Кърджали и част от сградата на Дневен център „Надежда” - открита процедура за услуга съгласно НВМОП, с обща стойност на процедурата 10565 лв. без ДДС • Осъществяване на строителен надзор при извършване на строително -ремонтни работи на помещенията на Домашен социален патронаж гр. Кърджали и част от сградата на Дневен център „Надежда” - за строителен надзор - открита процедура за услуга съгласно НВМОП, за авторски надзор – договаряне с покана с обща стойност на процедурите 23947 лв. без ДДС • Доставка и монтаж на специализирано кухненско оборудване за домашен социален патронаж гр. Кърджали, специализирано рехабилитационно оборудване за Дневен център “Надежда” и платформи за достъп на хора с увреждания до и в дневния център – открита процедура за доставка съгласно ЗОП, с обща стойност на процедурата 191 400,85 без ДДС • Изработване и монтиране на информационни билбордове и табели– открита процедура за доставка съгласно НВМОП, с обща стойност на процедурата 4100 лв. без ДДС
Дейност 3 „Извършване на основен ремонт и преустройство на помещенията на „Домашен социален патронаж” гр. Кърджали В рамките на 12 месеца избраният изпълнител ще извърши основен ремонт и преустройство на помещенията, предоставени на Домашен социален патронаж – Кърджали с обща застроена площ от 406 м2 . Ще бъде подменена дограмата на помещенията. Ще бъдат отворени 3 нови входа за персонала, социалния патронаж, детската кухня и върнатите съдове. Също така ще бъдат ремонтирани ВиК и електро инсталациите. Ще бъде осигурена вентилация и поставени пожаро-известителна и охранителна системи. За да се улесни достъпа на хора с увреждания до патронажа ще се изгради външна рампа.
Дейност 4 „Извършване на основен ремонт на част от сграда на Дневен център „Надежда” В рамките на 12 месеца избраният изпълнител ще извърши основен ремонт на частта от сградата, предназначена за дневен център за възрастни с психически и физически увреждания съгласно изискванията на Наредба № 2 на Министерство на регионалното развитие и благоустройството от 1994. Ще бъдат обособени 3 звена за три отделни групи, които могат да се посещават от 30 човека. Всяко звено ще включва зала за обучение и хранене, помещение за почивка, санитарен възел и кабинет за социалния работник за провеждане на самостоятелни занимания. Ще бъдат изградени рехабилитационна зала, медицински кабинет, кабинет за психолога и кухня за провеждане на заниманията по готварство, като част от функционалната трудотерапия. Ще бъдат ремонтирани покрива, водопроводната, парната и електрическата инсталации. Ще бъдат основно ремонтирани и модернизирани 518 м2 разгъната застроена площ. Ръководителят на проекта и експертът “Строителство” ще осъществява непрекъснат контрол при извършването на строително ремонтните дейности. Ще бъде извършван авторски и строителен надзор. След приключването на строително ремонтните работи, обекта ще бъде приет съгласно нормативните изисквания.
Дейност 5 Доставка и монтаж на специализирано кухненско обордване в „Домашен социален патронаж” гр. Кърджали След приключването на ремонта на помещенията на “Домашен социален патронаж – Кърджали” изпълнителят, избран след провеждането на процедура съгласно ЗОП, ще достави и монтира в рамките на три месеца следното специализирано кухненско оборудване:
Дейност 6 Доставка и монтаж на специализирано рехабилитационно оборудване в Дневен център „Надежда” След приключването на ремонта на сградата на Дневния център „Надежда” изпълнителят, избран след провеждането на процедура съгласно ЗОП, ще достави в рамките на три месеца специализирано рехабилитационно оборудване, част от което ще бъде монтирано в изградената рехабилитационна зала за възрастни с физически и психически увреждания. С другата част ще бъде дооборудвана съществащата рехабилитационна зала за деца с физически и психически увреждания.
Дейност 7 Доставка и монтаж на стълбищни платформи за осигураване на достъпа на хора с увреждания в и до Дневен център „Надежда” След приключването на ремонта на сградата на Дневния център „Надежда” изпълнителят, избран след провеждането на процедура съгласно ЗОП, ще достави и монтира в рамките на три месеца 3 платформи за осигураване на достъпа на хора с увреждания в и до дневния център „Надежда”. Две от стълбищните платформи ще бъдат монтирани на вътрешните стълбища на центъра, а третата ще бъде монтирана на външното стълбище към входа на центъра за възрастни хора с физически и психически увреждания. Параметрите и характеристиките на платформите ще бъдат съобразени с вида и параметрите на отделните сълбища. Ръководителят на проекта и координаторът ще осъществяват непрекъснат контрол по изпълнението на договора с изпълнителя и при извършването доставката и монтажа на оборудването. Сградата, в която се помещава центъра е проектирана и построена за детска градина и има два подхода към нея. Подходът към дневния център за деца с физически и психически увреждания е алея с малък наклон и не затруднява особено придвижването. Подходът към корпуса за възрастни с физически и психически увреждания представлява външно стълбище с много голям наклон, което практически прави невъзможен достъпа на трудно подвижни хора и такива в инвалидни колички до входа на центъра. Самата сграда е да два етажа и има две вътрешни стълбища, които не са пригодени за използване от хора с физически увреждания, Това от своя страна възпрепятства и ограничава движението на хората с увреждания из сградата. Ограничения достъп, свързан с архитектурната среда ще бъде ефективно преодолян с монтирането на три стълбищни платформи - две на вътрашните стълбища и една на външното стълбище. Те ще осигурят безпроблемен достъп до сграда и свобода на движение в нея на децата и възрастните с физически увреждания.
Дейност 8 Медийно отразяване и осигуряване на публичност на дейностите по проекта Екипът по проекта ще подготви и проведе две пресконференция, на които ще бъдат поканени всички представители на местните и регионалните медии. На първата пресконференция ще бъдат представени целите и дейностите на проекта. Втората пресконференция ще бъде проведена в края на проекта и на нея ще бъдат презентирани резултатите постигнати по време на реализирането му. Информация за хода на изпълнението на проекта ще бъде предоставяна на местните медии и ще бъде публикувана регулярно на уеб-страниците на община Кърджали. Ще бъдат изработени два информационни билборда и седем информационни табели, които ще популяризират проекта, донорната програма и финансирането от страна на ЕФРР. Билбордовете ще бъдат монтирани на подходящи места пред сградите, в които се помещават Домашен социален патронаж – Кърджали и Дневен център „Надежда”. Четири от информационните табели ще бъдат монтирани на самите сгради, а останалите три ще бъдат поставени в двете рехабилитационни зали в дневния център и в помешенията на патронажа, оборудвани по проекта. Изпълнителят ще бъде избран чрез процедура, съгласно изискванията на ЗОП. Видът и съдържанието на информационните билбордове и табели ще бъдат съобразени с Регламент (ЕО) № 1828/2006 на ЕК и насоките осъществяване на мерки за информирмация и пулбичност на бенефициентите на Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г. Ръководителят на проекта и координаторът ще осъществяват непрекъснат контрол по изпълнението на договора с изпълнителя и при извършването доставката и монтажа на информационните билбордове и табели. Популяризирането на целите, финансирането и резултатите от проекта е насочено към осигуряването на пълна прозрачност и публичност при реализирането на проекта. Избраните методи на информиране на общността отчитат спецификата на отделните групи в общността и позволяват за кратко време да се достигне до много широк кръг от потребители.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 125 983 BGN
Общ бюджет: 757 678 BGN
БФП: 757 678 BGN
Общо изплатени средства: 757 678 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 757 678 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 730 712 BGN
2012 26 965 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
757 678 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 644 026 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 621 105 BGN
2012 22 921 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
644 026 BGN
В т.ч. Национално финансиране 113 652 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 109 607 BGN
2012 4 045 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
113 652 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Население, облагодетелствано от обновените сгради (с изключение на образователни и здравни институции)
Индикатор 2 Подобрена инфраструктура в сферата на социалните услуги
Индикатор 3 постоянни и временни - Създаване на нови работни места
Индикатор 4 доставено и монтирано специализирано оборудване
Индикатор 5 доставени и монтирани стълбищни платформи
Индикатор 6 основно ремонтирана обща застроена площ
Индикатор 7 брой обслужвани лица домашен социален патронаж
Индикатор 8 брой обслужвани лица – Дневен център „Надежда


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз