Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.01-0244-C0001
Номер на проект: BG161РО001/1.1-01/2007/060-02
Наименование: Ремонт, обновяване и оборудване на социални заведения за деца и младежи с увреждания в гр. Разград и с. Просторно, община Разград в подкрепа на интегрираното и устойчиво местно развитие.
Бенефициент: Община Разград
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 08.05.2009
Начална дата: 22.05.2009
Дата на приключване: 22.05.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Разград
                    Разград
Описание
Описание на проекта: Проектното предложение има следната обща цел: Да допринесе за осигуряване на рентабилна и обновена общинска социална инфраструктура в община Разград чрез ремонт, реконструкция и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност и оборудване, като в резултат на това гарантира повишено качество на живот и социална интеграция на децата и младежите в неравностойно положение.
Дейности: Дейност 1. Сформиране на екип за организиране, управление и изпълнение на проекта
Дейност 2. Информация и публичност
Дейност 3. Подготовка и провеждане на процедури по ЗОП и НВМОП за поддоговорените дейности
Дейност 3. Подготовка и провеждане на процедури по ЗОП и НВМОП за поддоговорените дейности
Дейност 4. Отчетност по проекта, мониторинг и контрол
Дейност 5 :Изготвяне на технически проект за реконструкция на отоплителна инсталация на ДДМУИ - Просторно и соларна инсталация Защитено жилище - Просторно
Дейност 6 :Изготвяне на технически проект за пожароизвестителна инсталация на ДДМУИ с. Просторно
Дейност 7: Строителен и авторски надзор
Дейност 8: Изпълнение на строително – монтажните работи
Дейност 9: Приемане и разрешаване ползването на обектите
Дейност 10: Доставка на специализирано оборудване
Дейност 11. Изготвяне на средносрочен 3-годишен план за действие за продължаване на проектните дейности чрез поддръжка със собствени ресурси
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 325 969 BGN
Общ бюджет: 727 722 BGN
БФП: 697 685 BGN
Общо изплатени средства: 697 685 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 697 685 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 158 659 BGN
2012 539 025 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
697 685 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 593 032 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 134 860 BGN
2012 458 172 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
593 032 BGN
В т.ч. Национално финансиране 104 653 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 23 799 BGN
2012 80 854 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
104 653 BGN
Финансиране от бенефициента 33 174 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Население, облагодетелствано от обновените сгради (с изключение на образователни и здравни институции)
Индикатор 2 Подобрена инфраструктура в сферата на социалните услуги
Индикатор 3 Реализирана Икономия на енергия от обновяване на сградите.
Индикатор 4 Изведени младежи в среда близка до семейната в Защитено жилище -Просторно
Индикатор 5 Създаване на нови постоянни работни места за Защитено жилище-Просторно
Индикатор 6 Създаване на временни работни места – по време на изпълнение на поддоговорените дейности
Индикатор 7 Осигуряване на среда,близка до семейната за децата от ДДМУИ-Просторно
Индикатор 8 Осигурена адаптирана среда за достъп на деца с увреждания в ДДМУИ-Просторно


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз