Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.01-0204-C0001
Номер на проект: BG161РО001/1.1-01/2007/059-01
Наименование: Саниране и преустройство на сграден фонд в социалната сфера с цел предоставяне на услуги за деца лишени от родителски грижи
Бенефициент: Община Попово
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 08.05.2009
Начална дата: 22.05.2009
Дата на приключване: 22.05.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Търговище
                    Попово
Описание
Описание на проекта: Проектното предложение има следната обща цел: Да допринесе за интегрирано подобряване на общинската социална инфраструктура в община Попово чрез саниране, реконструкция и оборудване на Дом за деца лишени от родителски грижи в град Попово, като в резултат на това се гарантира равен достъп и социално включване на целевата група на децата, лишени от родителски грижи, преобладаващо от ромския етнос.
Дейности: Дейност 1. Сформиране на екип по проекта за управление и изпълнение на проекта. Осигурява се изграждането на необходимата проектна и организационна структура, която да гарантира постигането на устойчиви резултати. Дейността включва: 1.1. Разработване на длъжностни характеристики на 4 членове на екипа по проекта – ръководител на проекта, координатор СМР, счетоводител по проекта, технически сътрудник; 1.2. Сключване на 4 договори с членовете на екипа по проекта; 1.3. Актуализиране на плана за изпълнение на дейностите по проекта и разработване на подробен календарен план-график; 1.4. Разпределение на конкретните задачи между членовете на екипа
Дейност 2. Текущ мониторинг, контрол на възложените дейности на изпълнители и отчетност по проекта Дейностите по отчетност по проекта, мониторинг и контрол продължават през целия период на изпълнение на проекта и ще се изпълняват съобразно изискванията, заложени в следните документи: Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Регионално развитие” със съответните Специални условия и Общи условия; ПМС №62/21.03.2007г., ПМС №121/ 31.05.2007, ПМС№ 245/09.10.2007г.; Регламент на Съвета /ЕО/ №1083/2006 и Регламент на Съвета /ЕО/ 1081/2006;  Изготвяне на междинни технически доклади за напредъка на изпълнението;  Изготвяне на окончателен технически доклад;  Изготвяне на междинни финансови отчети;  Изготвяне на окончателен финансов отчет.  Изпълнение на 100% документална проверка и проверка на място на изпълнението на възложените на изпълнители дейности по проекта за осъществяване на ефективен и ефикасен вътрешен мониторинг и контрол  Лицензиран одитор/експерт-счетоводител или одиторска компания регистрирани в Института на дипломираните експерт-счетоводители в България ще извърши одит и изготви одитен доклад. Докладите ще съдържат пълна информация за всички аспекти на изпълнението за описвания период в съответствие с изискванията на Общите условия към договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Регионално развитие”. Те ще съдържат информация и за всички предприети действия по информиране и публичност.
Дейност 3. Организиране на информационна кампания за популяризиране на проектните дейности, постигнатите резултати и финансовия принос на ЕФРР Дейностите по визуализация и публичност, информиране на обществеността ще включват: организирането и провеждането на пресконференция за оповестяване стартирането на проекта, както и заключителна пресконференция с представителите на местната власт, гражданското общество, целевите групи и съседни общини за популяризиране на направеното по проекта; Разпространение на рекламни материали, информационни брошури; публикации в пресата и др. Изработка и инсталиране на билбордове до обектите на интервенция по време на изпълнение на строително-ремонтните дейности, както и обяснителни табели след приключването им.
Дейност 4. Изготвяне на документации за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки, провеждане на процедурите и възлагане на договори на изпълнители. Тази дейност ще включва: 1.1 Актуализация на предложения в настоящето проектно предложение график за провеждане на процедури за обществени поръчки чрез детайлно изготвяне на календарен линеен график, включващ началото и продължителността на всички етапи от процедурите. Този график ще бъде изготвен от консултанта по обществени поръчки от екипа на проекта съвместно с координатора СМР. 1.2 Подготовка на документации за участие в открит конкурс за възлагане на обществена поръчка за услуга за изготвяне на 1 работен инвестиционен проекта по реда на НВМОП 1.3 Подготовка на документации за участие в процедури на директно възлагане и на договаряне с покана до 3 фирми по реда на НВМОП за услуги за авторски надзор, оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор, изготвяне на документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство 1.4 Изготвяне на документация за участие в открит конкурс за възлагане на обществена поръчка за строителство по реда на НВМОП - ще се спазват изискванията за съдържание на документацията за участие, включително и изискванията за съдържание на техническите спецификации съгласно изискванията на ЗОП. 1.5 Изготвяне на документация за участие в открит конкурс за възлагане на обществена поръчка за доставка на оборудване по реда на НВМОП. 1.6 Провеждане на процедурите за възлагане на обществена поръчка съгласно линейния график и вида на процедурата (открит конкурс по НВМОП, договаряне с покана до минимум 3 фирми по НВМОП, директно възлагане) 1.7 Възлагане на договори за строителство, доставки, услуги на изпълнители ще се извършва през месеците от 1ви до 6ти и от 10ти до 12ти
Дейност 5. Изпълнение на енергиен одит/обследване за енергийна ефективност на Дом за деца лишени от родителски грижи – гр.Попово. Енергийното обследване констатира стойността на потребление на енергия на сградата (топлинна енергия, електроенергия, енергия за подготовка на топла вода, енергия за охлаждане и т.н.) и съответно се изготвя списък от препоръчителни енергоспестяващи мерки с цел повишаване на енергоефективността на сградата като цяло, и намаляване на енергийните разходи. Съгласно Закона за енергийната ефективност, енергийните одити са основен елемент от провеждането на енергийно сертифициране на сгради. В рамките на настоящето проектно предложение се предвижда енергиен одит/обследване на Дом за деца лишени от родителски грижи в град Попово в съответствие с чл. 16, ал. 2 от Закона за енергийната ефективност и чл. 6, т. 2 на Наредба № 21 за обследване за енергийна ефективност, чиято разгъната застроена площ е над 1000 м2.
Дейност 6. Изготвяне на работен инвестиционен проекти за реконструция-преустройство и саниране на Дом за деца лишени от родителски грижи – град Попово Описание и обосновка: Съгласно изискванията на българското законодатество е необходимо разработването на работен проект и неговото одобрение от главния архитект на Общината, с цел издаване разрешение за строеж. Дейността ще се извърши в съответствие с правилата на договаряне по Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки. Дейността включва следните етапи на изпълнение: 6.1. Разработване на работен инвестиционен проект за реконструкция и саниране на Дом за деца лишени от родителски грижи – град Попово в съответствие с Наредба No.4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. 6.2. Извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите чрез комплексен доклад от лицензирана фирма-консултант, упражняваща строителен надзор в проектирането и строителството. След като работният проект получи оценка за съответствието на проектната документация със съществените изисквания към строежите от лицензирана фирма-строителен надзор ще бъде издадено разрешение за строеж от главния архитект на Община Попово.
Дейност 7. Реконструкция и саниране на Дом за деца лишени от родителски грижи – град Попово Институцията предоставя социални услуги за деца от 7 до 18 годишна възраст, които са в неравностойно положение, в риск, деца на самотни родители, деца чиито родители не могат да се грижат за тях, деца чиито родители без причина не полагат грижи, деца от многодетни семейства. Капацитетът на социалната институция е 70 деца и 19 човека персонал. Сградата на Дом за деца лишени от родителски грижи - град Попово е разположена в северозападната част на град Попово. Сградата попада в УПИ I, кад. № 1183, кв.17 по устройствения план на град Попово. Построена е през 1967г. Изпълнена е монолитно. Състои се от един корпус - сутерен и четири надземни етажа с надлъжна ос изток-запад и стълбище към главния вход в източната част. Плановата схема на обекта е коридорна, с двустранно разположение на помещенията, като спалните са от юг, а от север са разположени обслужващи помещения. Покривът е четирискатен, с керемидено покритие. Застроена площ – 505,5 м2. РЗП – 2022 м2.
Дейност 8. Доставка на оборудване за създаване на оптимални условия за пълноценното функциониране на Дом за деца лишени от родителски грижи – гр.Попово Предвидената доставка на оборудване за предложената социална институция – Дом за деца лишени от родителски грижи ще гарантира по-голямо качество на предоставяните социални услуги, което от своя страна ще осигури качествена жизнена среда и социална интеграция. Съществуващото оборудване и в социалната институция е в окаяно състояние. Доставката на ново оборудване ще подобри цялостната среда за пребиваване на децата, лишени от родителски грижи, като по този начин ще се стимулира желанието и възможностите им за реинтеграция в обществото.
Дейност 9. Въвеждане в експлоатация на реконструираната и модернизирана социална институция Обновената и реконструирана сграда на социалната институция представлява строеж четвърта категория съгласно ЗУТ и се въвежда в експлоатация след издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация съгласно чл.177 ал.1 и 3 от ЗУТ от главния архитект на Община Попово. След изпълнението на строително-ремонтните работи на Дом за деца лишени от родителски грижи в съответствие с издадените строителни книжа, заверената екзекутивна документация, всички изисквания към строежите съгласно ЗУТ и поднормативната база към него, както и в съответствие с условията на сключения договор/и за строителство се пристъпва към издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация от главния архитект. Към него се прилага изготвеният окончателен доклад от лицето, упражняващо строителен надзор, акт образец No.15 и други документи съгласно изискванията на ЗУТ и поднормативната база към него.
Дейност 10. Изготвяне на средносрочна инвестиционна програма за продължаване на проектните дейности със собствени ресурси Членовете на проектния екип съвместно със специалисти от Дирекция “Териториално-селищно устройство и екология”, Дирекция “Социално подпомагане” и Дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността” на Община Попово ще изготвят петгодишна средносрочна инвестиционна програма за продължаване на проектните дейности със собствени ресурси. Програмата ще обхваща мерки и действия за поддръжка на обновените и модернизираната в резултат на настоящия проект социална институция от една страна, а от друга страна ще бъдат дефинирани критерии за приоритизиране на останалата част от материалната база на социалната инфраструктура в зависимост както от нейното състояние, така и от нейната значимост за интегрираното градско развитие на Попово. Въз основа на дефинираните критерии ще бъдат определени следващите приоритетни за обновяване, модернизация и оборудване сгради на общинската социална инфраструктура в община Попово. Програмата ще включва финансов план, който ще предвижда както собствени ресурси, така и други възможни източници за финансиране освен общинския бюджет, включително други външни донори и национални програми.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 408 678 BGN
Общ бюджет: 889 213 BGN
БФП: 889 213 BGN
Общо изплатени средства: 770 935 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 889 213 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 333 086 BGN
2011 0 BGN
2012 457 703 BGN
2013 0 BGN
2014 - 19 854 BGN
2015 0 BGN
770 935 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 755 831 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 283 123 BGN
2011 0 BGN
2012 389 047 BGN
2013 0 BGN
2014 - 16 876 BGN
2015 0 BGN
655 294 BGN
В т.ч. Национално финансиране 133 382 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 49 963 BGN
2011 0 BGN
2012 68 655 BGN
2013 0 BGN
2014 - 2 978 BGN
2015 0 BGN
115 640 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Население, облагодетелствано от обновените сгради (с изключение на образователни и здравни институции)
Индикатор 2 Подобрена инфраструктура в сферата на социалните услуги
Индикатор 3 Икономия на енергия от обновяване на сградите:.
Индикатор 4 Създаване на нови работни места: - постоянни.
Индикатор 5 Създаване на нови работни места:временни


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз