Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.02-0005-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-02/2008/014-01
Наименование: Укрепване на активно свлачище при км. 1+150 на път ІV – 5355” ІІІ – 4082 Теменуга – Водно”
Бенефициент: Община Стражица
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 22.04.2009
Начална дата: 21.05.2009
Дата на приключване: 21.05.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Стражица
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е подпомагане на развитието на населените места в района на път Кесарево – Теменуга – Водно чрез укрепване на свлачище по пътя затрудвянащо движението на превозните средства и създващо опсатност за тяхната сигурност. Общата цел на проектното предложение съответства на общата цел на Операция 4.1 «Дребномащабни местни инвестиции», а именно « Подкрепа на местното развитие чрез реализация на важни и полезни дребно мащабно проекти
Дейности: дейност 1 Провеждане на процедури за избор на изпълнител и строителен надзор на СМР по проекта)
дейност 2 Изпълнение на СМР за укрепване на свлачище
дейност 3 Осигуряване на публичност и информираност
дейност 4 Мониторинг и одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 269 350 BGN
Общ бюджет: 160 060 BGN
БФП: 160 060 BGN
Общо изплатени средства: 160 060 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 160 060 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 160 060 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
160 060 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 136 051 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 136 051 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
136 051 BGN
В т.ч. Национално финансиране 24 009 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 24 009 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
24 009 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 население, облагодеталствано от укрепване на свлачището
Индикатор 2 !Брой на недвижимите имоти (частни и публични), спасени от компрометиране и превръщане в неизползваеми поради намаления риск от свлачището
Индикатор 3 !!Дължина на пътните отсечки, спасени от компрометиране и превръщане в неизползваеми вследствие на укрепване и стабилизиране на свлачището
Индикатор 4 !Площ на свлачището, което е укрепено и/или на което е изградена контролно-измервателна система (КИС)
Индикатор 5 !Създадени нови работни места
Индикатор 6 !!Създадени нови работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз