Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.02-0012-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-02/2008/011-01
Наименование: Инфраструктурни мерки за стабилизиране и укрепване на свлачища на общински път TGV2054 / ІІІ – 4802, п. к. Горско село – Илийно / - Птичево при км. 6+200 и км. 6+900
Бенефициент: ОБЩИНА ОМУРТАГ
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 22.04.2009
Начална дата: 21.05.2009
Дата на приключване: 21.04.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Търговище
                    Омуртаг
Описание
Описание на проекта: Да допринесе за постигане на устойчиво и интегрирано местно развитие на Община Омуртаг чрез изпълнение на мерки за ограничаване на свлачищни процеси, заздравяване и укрепване на свлачища, като в резултат на това гарантира предотвратяване на риска, сигурност и защита, повишена привлекателност на района както за местното население, така и за външни инвеститори.
Дейности: Дейност 1 (Сформиране на екип за успешно управление и изпълнение по проекта) Дейността е актуализирана на базата на окончателен технически доклад
дейност 2 (Оперативен и финансов мениджмънт, вътрешен мониторинг и контрол на възложените дейности на изпълнители. Одит на проекта) Дейността е актуализирана на базата на окончателен технически доклад
Дейност 3 (Информация и публичност за финансовия принос на ЕС за реализация на проекта ) Дейността е актуализирана на базата на окончателен технически доклад
дейност 4 (Подготовка на документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, провеждане на процедура, сключване на договори с определените изпълнители) Дейността е актуализирана на базата на окончателен технически доклад
дейност 5 (Изпълнение на инфраструктурни мерки за заздравяване и укрепване на свлачище на общински път TGV2054 / ІІІ – 4802, п. к. Горско село – Илийно / - Птичево при км. 6+200) Дейността е актуализирана на базата на окончателен технически доклад
дейност 7 (Изпълнение на авторски надзор и строителен надзор ) Дейността е актуализирана на базата на окончателен технически доклад
дейност 8 (Въвеждане в експлоатация на укрепената пътна отсечка от общински път TGV2054 / ІІІ – 4802, п. к. Горско село – Илийно / - Птичево при км. 6+200 и км.6+900) Дейността е актуализирана на базата на окончателен технически доклад
дейност 6 (Изпълнение на инфраструктурни мерки за заздравяване и укрепване на свлачище на общински път TGV2054 / ІІІ – 4802, п. к. Горско село – Илийно / - Птичево при км. 6+900) Подготовка на дейност 6 (Изпълнение на инфраструктурни мерки за з Дейността е актуализирана на базата на окончателен технически доклад
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 316 596 BGN
Общ бюджет: 263 659 BGN
БФП: 263 659 BGN
Общо изплатени средства: 251 791 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 263 659 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 159 315 BGN
2012 92 476 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
251 791 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 224 110 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 135 418 BGN
2012 78 605 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
214 023 BGN
В т.ч. Национално финансиране 39 549 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 23 897 BGN
2012 13 871 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
37 769 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Индикатор: Определяне на Население, облагодетелствано от укрепването на свлачището
Индикатор 2 Индикатор: Определяне Брой на недвижимите имоти (частни и публични), спасени от компрометиране и превръщане в неизползваеми поради намаления риск от свлачището
Индикатор 3 Индикатор: Откриване на постоянни работни места
Индикатор 4 Индикатор: Създаване на временни работни места
Индикатор 5 Индикатор: Дължина на пътните отсечки, спасени от компрометиране и превръщане в неизползваеми вследствие на укрепване и стабилизиране на свлачището
Индикатор 6 Индикатор: Площ на свлачището, което е укрепено и/или на което е изградена контролно-измервателна система (КИС)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз