Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.02-0023-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-02/2008/003
Наименование: “Гарантиране на безопастността и здравето на населението на община Горна Малина чрез предотвратяване на малки свлачища, застращяващи публичната инфраструктура и частните имоти в региона”
Бенефициент: Община Горна Малина
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 22.04.2009
Начална дата: 21.05.2009
Дата на приключване: 21.02.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Горна Малина
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е да се предотвратят свлачищните процеси на територията на с. Стъргел, Община Горна Малина, като предпоставка за осигуряване на защита публичната инфраструктура, осигуряване на защита за населението и имуществото му и подпомагане на местната икономика.
Дейности: Създаване на екип по проекта, управителен и мониторингов комитет
Организиране на встъпителна пресконференция и провеждане на дейности по популяризиране на проекта
Подготовка на тръжна документация и договори
Извършване на СМР
Упражняване на строителен надзор
Приемане на обекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Интер Строй Груп" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 137 714 BGN
Общ бюджет: 136 456 BGN
БФП: 136 456 BGN
Общо изплатени средства: 136 456 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 136 456 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 136 456 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
136 456 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 115 987 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 115 987 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
115 987 BGN
В т.ч. Национално финансиране 20 468 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 20 468 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
20 468 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Население, облагодетелствано от укрепването на свлачището=
Индикатор 2 Брой на недвижимите имоти (частни и публични), спасени от компрометиране и превръщане в неизползваеми поради намаления риск от свлачището=
Индикатор 3 Дължина на пътните отсечки, спасени от компрометиране и превръщане в неизползваеми вследствие на укрепване и стабилизиране на свлачището =
Индикатор 4 Площ на свлачището, което е укрепено и/или на което е изградена контролно-измервателна система (КИС)=
Индикатор 5 =Създадени нови работни места: - временни


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз