Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-5.0.01-0004-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Осигуряване на публичност и прозрачност на дейностите по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013"
Бенефициент: Министерство на икономиката и енергетиката
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 24.04.2009
Начална дата: 08.05.2009
Дата на приключване: 31.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Изпълнение на проект "Осигуряване на публичност и прозрачност на дейностите по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013"
Дейности: Дейност 9: Изготвяне на концепция, организиране и провеждане на ежегодни прояви за популяризиране на Оперативна програма "Конкурантоспособност" - изложения, семинари, обучения.
Дейност 12: Изготвяне на концепция, изработване и разпространение на информационни рекламни материали с логото на ОПК - книжики, бележници, календари, анкетни листове, пощенски картички, опаковки, торбички, папки, хартиени джобчета за CD и др.
Дейност 5: Подпомагане на МЗ при създаване на база данни за успешни проекти с цел разпространяване на добри практики
Дейност 2: Популяризиране чрез телевизията, радиото, печата и ел. медии на ОПК и възможностите, които предоставя Оперативната програма ва всеки етап от нейното изпълнение, закупуване на телевизионно и радио време.
Дейност 15: Поддръжка и развитие на интернет страниците на Управляващия орган и Междинното звено.
Дейност 3: Изготвяне на концепция и издаване на електронен бюлетин за ОПК
Дейност 13: Изготвяне на концепция, изработване и издаване на информационни материали, свързани с обявяването на нови процедури за конкурентен подбор
Дейност 14: Изготвяне на концепция, изработване и издаване на ръководства за бенефициенти по Оперативна програма "Кокурентоспособност" - на хартиен носител и в електронен вид.
Дейност 7: Провеждане на семинари на ресорни журналисти
Дейност 11: Изготвяне на концепция, организиране и провеждане на "Ден на отнорените врати" в МИЕ.
Дейност 10: Изготвяне на концепция, организиране и провеждане на голямо годишно събитие.
Дейност 8: Организиране и провеждане на информационни дни, свързани с обявяването на нови процедури.
Дейност 6: Изготвяне, печат и разпространение на плакати, билбордове и информационни табла и табели.
Дейност 1: Изготвяне на концепция и издаване на информационни и рекламни материали за ОПК-брошури, диплянки, листовки и др. печатни издрания, свързани с дейността на ОПК и други, както и различни рекламни материали.
Дейност 4:Провеждане на социологически проучвания, икономически анализи, мониторинг и оценка на изпълнението на Комуникационния план и изготвяне на препоръки за промяна в стратегията, индикатори за измерване и мерките за изпълнение на Комуникационния
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 11 367 600 BGN
Общ бюджет: 11 262 797 BGN
БФП: 11 262 797 BGN
Общо изплатени средства: 10 424 856 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 11 262 797 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 100 000 BGN
2011 0 BGN
2012 1 000 000 BGN
2013 1 202 618 BGN
2014 5 012 289 BGN
2015 3 109 949 BGN
10 424 856 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 9 573 377 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 85 000 BGN
2011 0 BGN
2012 850 000 BGN
2013 1 022 225 BGN
2014 4 260 446 BGN
2015 2 643 457 BGN
8 861 128 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 689 419 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 15 000 BGN
2011 0 BGN
2012 150 000 BGN
2013 180 393 BGN
2014 751 843 BGN
2015 466 492 BGN
1 563 728 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой произведени печатни материали
Индикатор 2 Брой организирани информационни дни
Индикатор 3 Брой прессъобщения
Индикатор 4 Брой участници в информационна кампания
Индикатор 5 Брой присъствали журналисти на семинари за журналисти
Индикатор 6 Брой излъчени репортажи по ТВ и радиостанции, брой материали в пресата
Индикатор 7 Брой абонати за бюлетин, изпращан по електронна поща
Индикатор 8 Организирани събития


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз