Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.02-0068-C0001
Номер на проект: 58-111-68-259
Наименование: Интегриран воден проект на община Казанлък. Етап 1: Изграждане на канализационна мрежа, реконструкция на водопроводна и пътна мрежа на кв. Христо Ботев и изграждане на канализационна помпена станция с тласкател, с. Овощник
Бенефициент: Община Казанлък
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 27.11.2008
Начална дата: 16.04.2009
Дата на приключване: 22.09.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Казанлък
Описание
Описание на проекта: Реализирането на дейностите по комплексния интегриран воден проект на община Казанлък в двата му етапа ще доведе до 100% инфраструктурно осигуряване на региона. В момента изградената и функционираща канализационна инфраструктура е около 35%, а ГПСОВ не е достигнала до проектно си ниво на работа. Подобряване качеството на инженерната среда ще доведе до повишаване качеството на живот и благосъстоянието на населението, което ще се отрази върху икономическия растеж на района.
Дейности: Подготовка на проект Финансови и икономически анализи и Подготовка на формуляр за кандидатстване за етап първи Прединвестицинно проучване и Инженерни анализи (геодезическо заснемане) за втори етап на проекта Проектиране за втори етап
Строително-монтажни работи Етап на строителство / договор за строителство Не са включени непредвидените разходи по проекта
Надзор по време на строителството Строителен и авторски надзор
Одит
Публичност
Закупуване на машини и съоръжения
Управление на проект
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 6 128 896 BGN
Общ бюджет: 3 163 179 BGN
БФП: 3 018 622 BGN
Общо изплатени средства: 3 419 892 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 3 018 622 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 4 418 038 BGN
2011 0 BGN
2012 - 198 952 BGN
2013 - 198 952 BGN
2014 0 BGN
2015 - 600 242 BGN
3 419 892 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 415 751 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 3 534 431 BGN
2011 0 BGN
2012 - 159 162 BGN
2013 - 159 162 BGN
2014 0 BGN
2015 - 480 194 BGN
2 735 913 BGN
В т.ч. Национално финансиране 602 871 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 883 608 BGN
2011 0 BGN
2012 - 39 790 BGN
2013 - 39 790 BGN
2014 0 BGN
2015 - 120 048 BGN
683 978 BGN
Финансиране от бенефициента 293 504 BGN
Индикатори
Индикатор 1 смесена канализационна мрежа
Индикатор 2 вътрешна водопроводна мрежа
Индикатор 3 тласкател от КПС до ГПСОВ


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз