Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.01-0081-C0001
Номер на проект: BG161РО001/5-01/2008/081
Наименование: „Повишаване квалификацията на служителите на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., чрез осъществяване на специализирани обучения“
Бенефициент: Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 21.03.2015
Начална дата: 21.03.2015
Дата на приключване: 21.12.2015
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Да се укрепи капацитетът на административните структури на Управляващия орган на ОПРР и регионалните му отдели за ефективно изпълнение на дейностите, свързани с програмирането, управлението, изпълнението, наблюдението, оценката и контрола на оперативната програма съгласно разпоредбите и предписанията на регламентите на Европейския съюз за Структурните фондове.
Дейности: Дейност 1: Сформиране на екип за изпълнение и управление на проекта
Дейност 2: Изготвяне на документация за провеждане на обществена поръчка и избор на изпълнител
Дейност 3 Логистично и техническо обезпечаване на обученията на Управляващия орган на ОП „Регионално развитие”
Дейност 4 Провеждане на анализ на нуждите от обучение на целевите групи
Дейност 5: Изработване пакет материали за обучаемите
Дейност 6: Осигуряване на лектори
Дейност 7: Информация и публичност
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 300 000 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (Д) Брой организирани групови обучения
Индикатор 2 (Д) Брой обучени експерти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз