Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.01-0080-C0001
Номер на проект: BG161РО001/5-01/2008/080
Наименование: Осигуряване на специализирана експертна помощ във връзка с анализ на съответствието на ОПРР с приложимите режими за държавни помощи
Бенефициент: Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 21.03.2015
Начална дата: 21.03.2015
Дата на приключване: 21.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Основна цел на проектното предложение е да се подпомогне дейността на УО на ОПРР за създаване на ефективна система за прилагане на правилата за държавните помощи и да се осигури съответствие на схемите за безвъзмездна финансова помощ по ОПРР с изискванията на законодателството в областта на държавните помощи.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта
дейност 2: Провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка и избор на изпълнител
дейност 3: Предоставяне на услуги във връзка с анализ на съответствието на ОПРР с приложимите режими за държавни помощи
4: Текущ мониторинг, контрол на възложените дейности на изпълнител и отчетност по проекта
дейност 5: Публичност и информираност относно приноса на ЕФРР
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 181 000 BGN
Общ бюджет: 150 000 BGN
БФП: 150 000 BGN
Общо изплатени средства: 150 000 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 150 000 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 150 000 BGN
150 000 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 127 500 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 127 500 BGN
127 500 BGN
В т.ч. Национално финансиране 22 500 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 22 500 BGN
22 500 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (Д) Доклад с анализ, становища и препоръки относно гарантиране на съответствие на вече изпълнени или текущи схеми по ОПРР 2007-2013 г. с изискванията на приложимото законодателство в областта на държавните помощи;
Индикатор 2 (Д) Доклад с анализ и становища относно приложимия режим по държавни помощи към всяка от приоритетните оси на ОПРР 2014-2020 и препоръки за дизайн на схемите с оглед осигуряване на съответствие с правилата по държавните помощи;
Индикатор 3 (Д) План за действие с необходимите стъпки/процедури с оглед гарантиране на съответствие на ОПРР 2014-2020 с приложимите правила в областта на държавните помощи
Индикатор 4 (Д) Обучение служители на УО във връзка с правилата за държавните помощи


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз