Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.01-0078-C0001
Номер на проект: BG161РО001/5-01/2008/078-01
Наименование: „Подобряване на условията и капацитета за осъществяване на проверки на място и информационно осигуряване на работата на Управляващия орган на Оперативна програма Регионално развитие“
Бенефициент: Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 21.03.2015
Начална дата: 21.03.2015
Дата на приключване: 21.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложението е да обезпечи Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” с необходимите му превозни средства и ИТ оборудване, за осъществяване на независимото и ефективно изпълнение на дейностите, свързани с програмиране, изпълнение, наблюдение, оценка, информация и контрол на ОПРР.
Дейности: Изпълнение на Дейност 5: Осигуряване на информация и публичност
Дейност 6: Приключване на проекта.
Подготовка и изпълнение на Дейност 2: Разработване на 2 документации за провеждане на обществени поръчки: Под-дейност 2.1: разработване на док-я и техн. спецификация за автомобили; Под-дейност 2.2: разработване на док-я и техн. спецификация за ИТ
Подготовка и изпълнение на Дейност 3: Провеждане на 2 процедури за избор на изпълнител и сключване на договори с избраните изпълнители: Под-дейност 3.1: провеждане на процедура и сключване на дог. за доставка на автомобили; Под-дейност 3.2: провежд
Подготовка и изпълнение на Дейност 4: Изпълнение на сключените договори: Под-дейност 4.1: Закупуване и доставка на автомобили; Под-дейност 4.2: Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на ИТ оборудване;
Дейност 1: Създаване на екип за управление и изпълнение на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"София Франс Ауто" АД
"Сапиент" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 650 000 BGN
Общ бюджет: 606 160 BGN
БФП: 606 160 BGN
Общо изплатени средства: 606 160 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 606 160 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 606 160 BGN
606 160 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 515 236 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 515 236 BGN
515 236 BGN
В т.ч. Национално финансиране 90 924 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 90 924 BGN
90 924 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (Д) Закупени МПС
Индикатор 2 (Д) Доставено ИТ оборудване


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз