Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.14-0059-C0001
Номер на проект: A13-22-59
Наименование: Модерна и компетентна Областна администрация
Бенефициент: Областна администрация – Ловеч
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2014
Начална дата: 29.12.2014
Дата на приключване: 29.09.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване на компетентностите и уменията на служителите от Областна администрация Ловеч за постигане на ефективни резултати при изпълнение на техните задължения
Дейности: Дейност 1 – Управление на проекта За управлението на проекта ще се сформира екип от служители на Областна администрация Ловеч /ръководител, технически сътрудник и счетоводител/, и ще се изготвят длъжностни характеристики с подробно описани функции и задължения. Ще се сключат договори за работа по ЗЗД и съгласно действащата нормативна уредба. Ще бъде разработен план за текущото наблюдение и контрол по изпълнението съгласно подписан договор, както и оценка на междинните и финалните резултати. Ще се изготвят технически и финансови отчети съгласно изискванията на ОПАК. Ще се изготвя и поддържа архив на документите. Ще се провеждат работни срещи по предварително съгласуван график.
Дейност 4 – Провеждане на обучение по ключови компетентности Тази дейност обхваща служителите на различни длъжности, в областната администрация. Дейността обхваща провеждането на едно обучение за 12 души на следната тема: „Устойчиво развитие”. Самата тема ще бъде разделена на четири модула, а именно: „Устойчивост в организацията”, „Еко-иновации и ресурсна ефективност”, „Изменение на климата и нисковъглеродна икономика” и „Зелен активизъм и консенсус за устойчиво развитие”. Обучението ще се проведе като 4 еднодневни /6-8ч./ семинара в рамките на два месеца. Всички участници ще получат копие от презентациите. Зала, кетъринг и техника се осигурява от Областна администрация Ловеч.
Дейност 2 - Специализирано обучение от Института по публична администрация на служители по теми за Комуникативни умения на немски език, Електронно управление, Облачните услуги – иновативен подход за електронно управление, Немска граматика и презента Дейността предвижда подготовка и организация за реализирането на обучения за служителите от Областна администрация Ловеч, съгласно каталога на ИПА 2014, както следва: 1. Обучение на тема „Електронно управление/базов курс/ ЕП-1, 2 дни, 16 уч. часа за 20 служителя от Областна администрация Ловеч; 2. Обучение на тема „Комуникативни умения на немски език/базов курс/ ЧЕО-5А-1, 5 дни, 40 уч. часа за един служител; 3. Обучение на тема „Облачните услуги – иновативен подход за електронно управление” ЕП-6, 2 дни, 16уч. часа за 1 служител; 4. Обучение на тема „Немска граматика” З-15-5-1, 5 дни, 40 уч. часа за един служител; 5. Обучение на тема „Презентационни умения на английски език” З-14-4-1, 5 дни, 40 уч. часа за един служител;
Дейност 5 - Информация и публичност Дейността предвижда организирането и провеждането на две пресконференции. Първа, след подписване на договора и втора, в края на проекта, за отчитане на извършената по проекта дейност и постигнати резултати. Предвидена е и публикация в печатни издания, изготвяне на рекламни брошури. Ще бъдат изготвени бележници и химикали, на които ще бъдат положени инициалите на ОПАК и ЕС. Още със стартирането на проекта на видимо място ще бъде поставен банер, съгласно изискванията за визуализация на получената финансова подкрепа. Всички материали ще бъдат със задължителните символи на ЕС, ЕСФ и ОПАК, съгласно изискванията за информация и публичност. Чрез наличния сайт на областната администрация ще бъде вписана актуална информация за изпълнението на дейностите и резултатите по проекта, която ще бъде достъпна по всяко време до цялата общественост.
Дейност 3 – Специализирано чуждоезиково обучение 1. Провеждане на обучение по английски език на тема „Ефективна служебна кореспонденция на английски език” за 22 служители;
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 32 423 BGN
Общ бюджет: 23 045 BGN
БФП: 23 045 BGN
Общо изплатени средства: 19 548 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 23 045 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 19 548 BGN
19 548 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 19 588 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 16 616 BGN
16 616 BGN
В т.ч. Национално финансиране 3 457 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 2 932 BGN
2 932 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 (Д) По Дейност 1 - Успешно сертифициран проект
Индикатор 5 (Д) По Дейност 1 - Доклада за прогреса по проекта
Индикатор 6 (Д) По Дейност 1 - Финансови отчета
Индикатор 7 (Д) По Дейност 2 - Обучени служители
Индикатор 8 (Д) По Дейност 2 - Обучени жени от общия брой обучени служители
Индикатор 9 (Д) По Дейност 2 - Проведени обучения
Индикатор 10 (Д) По дейност 2 - Получени сертификати
Индикатор 11 (Д) По Дейност 3 - Обучени служители
Индикатор 12 (Д) По Дейност 3 - Проведени обучения
Индикатор 13 (Д) По Дейност 3 - Получени сертификати
Индикатор 14 (Д) По Дейност 4 - Обучени служители
Индикатор 15 (Д) По Дейност 4 - Обучение жени от общия брой обучени служители
Индикатор 16 (Д) По Дейност 4 - Проведени обучения
Индикатор 17 (Д) По Дейност 5 - Организирани и проведени пресконференции
Индикатор 18 (Д) По Дейност 5 - Отпечатани брошури
Индикатор 19 (Д) По Дейност 5 - Публикувани материали на Интернет страницата на ОА Ловеч
Индикатор 20 (Д) По Дейност 5 - Рекламни материали по проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз