Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.3.02-0027-C0001
Номер на проект: 08-23-45/24.04.08
Наименование: Ефективно партньорство и диалог на НПО с държавната и местна власт
Бенефициент: Шуменска търговско-промишлена палата
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 08.07.2008
Начална дата: 27.08.2008
Дата на приключване: 27.08.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
Описание
Описание на проекта: Активно участие на НПО в създаването, прилагането и мониторинга на местните политики за социално икономическо развитие
Дейности: 1. Консултативен съвет.
2. Анкета за местните политики.
3. Експертно участие на НПО.
4. Електронна мрежа между НПО.
5. Анализ на механизмите за партньорство.
6. Мониторинг.
7. Електронен портал.
8. Анализ на нуждите от обучение и обучения.
9. Ел. регистър на НПО.
10. Обучения по организационно развитие.
11. Консултантскси екип.
12. Семинар за европейски практики.
13. Работна среща в страна от ЕС.
14. Дейност по публичност.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 193 150 BGN
Общ бюджет: 171 586 BGN
БФП: 171 586 BGN
Общо изплатени средства: 171 539 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 171 586 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 38 630 BGN
2009 115 811 BGN
2010 14 242 BGN
2011 0 BGN
2012 2 856 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
171 539 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 145 848 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 32 835 BGN
2009 98 439 BGN
2010 12 106 BGN
2011 0 BGN
2012 2 427 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
145 808 BGN
В т.ч. Национално финансиране 25 738 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 5 794 BGN
2009 17 372 BGN
2010 2 136 BGN
2011 0 BGN
2012 428 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
25 731 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Д1 - функциониращ КС на НПО - обсъдени документи; направени предложения и нализи; приети доклади
Индикатор 2 По Д2 - изготвен анализ и мерки след проведено анкетно проучване; брошура с анализ и мерки
Индикатор 3 По Д3 - 10 бр. обсъждания с участие на 3 експерти; 5 публикации за резултатите
Индикатор 4 По Д4 - създадена е-мрежа за подобряване на комуникацията
Индикатор 5 По Д5 - изготвен анализ; проведен семинар; проведена дискусия за добри практики; наръчник с модели и практики
Индикатор 6 По Д6 - проведени мониторинги на проекти и програми в 5 общини - доклади с изводи и препоръки - публикации в медиите
Индикатор 7 По Д7 - работещ е-портал
Индикатор 8 По Д7 - проведени 2 кръгли маси
Индикатор 9 По Д8 - направен анализ на нуждите от обучение - разработени програми за обучение
Индикатор 10 По Д8 - - проведени 2 цикъла по 3 обучения - 180 обучени
Индикатор 11 По Д9 - създаден е-регистър на НПО
Индикатор 12 По Д10 - проведени 4 еднодневни семинара - 120 обучени
Индикатор 13 По Д11 - зъздаден консултантски екип - консултирани 20 НПО
Индикатор 14 по Д12 - проведен семинар - 40 представители на НПО
Индикатор 15 По Д13 - проведено работно посещение в страна от ЕС на 6 представители на НПО - брошура с европейски практики - заключителна пресконференция


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз