Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.3.02-0475-C0001
Номер на проект: 08-23-207/25.04.08
Наименование: Надграждане на административен капацитет в неправителствения сектор – посредник между общинската администрация и бизнеса
Бенефициент: Асоциация Хоризонти
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 08.07.2008
Начална дата: 27.08.2008
Дата на приключване: 27.08.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
Описание
Описание на проекта: 􀂾 Повишаване на административния и експертно ресурсен капацитет на структурите на гражданското общество за постигане на ефективно сътрудничество и диалог с общинските власти за подобряване на регионалното развитие
Дейности: Дейност 1 Проектен старт и управление на проекта
Дейност 2 Изследване и анализ на нуждите
Дейност 3: Преглед на добри европейски практики
Дейност 4: Концепция за електронен информационен бюлетин
Дейност 5: Разработка на специализирано софтуерно решение
Дейност 6: Обучителни дейности
Дейност 7: Обслужване и актуализация на уеб базиран информационен портал
Дейност 8: Разработване на стратегия за устойчиво развитие на РИОС
Дейност 9: Кръгла маса
Дейност 10: Издаване на електронен информационен бюлетин
Дейност 11: Разработване, печат и разпространение на тематични наръчници
Дейност 12: Дейности за информация и публичност
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Алабела
СОФТ ИН СЪРВИСИЗ
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 190 288 BGN
Общ бюджет: - 24 331 BGN
БФП: - 24 331 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ - 24 331 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 38 058 BGN
2009 114 173 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 - 152 230 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС - 20 682 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 32 349 BGN
2009 97 047 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 - 129 396 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране - 3 650 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 5 709 BGN
2009 17 126 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 - 22 835 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Д1 - сформиран екип, разпределени отговорности; установена с-ма за управление и вътрешен мониторинг
Индикатор 2 По Д2 - Доклад от изследване и анализ на нуждите
Индикатор 3 По Д3 - Доклад от прегледа - Брой проучени допри практики, брой проучени страни членки на ЕС, брой разгледани регионални инвестиционни центрове
Индикатор 4 По Д4 - Приета концепция за формат, дизайн, структура и съдържание на бюлетин; разработео задание за специализирано софтуерно решение
Индикатор 5 По Д5 - Реализирано специализирано софтуерно решение съгласно заданието
Индикатор 6 По Д6 - проведени 4 специализирани обучения - 60 обучени от СГО
Индикатор 7 по Д7 - Актуализиран уеб базиран информационен портал Подобрена комуникация между публичния и частния сектор
Индикатор 8 По Д8 - Разработена стратегия за устойчивост на РИОС Разработени мерки за устойчивост и надграждане на проектните резултати
Индикатор 9 По Д9 - проведена кръгла маса - Създадено партньорство между заинтересованите страни
Индикатор 10 По Д10 - публикувани и разпространени 9 броя месечни електронни информационни бюлетини
Индикатор 11 По Д11 - Издадени и разпространени 2 тематични наръчника в общ тираж 2000 бр.
Индикатор 12 По Д12 - Брой издадени и разпространени брошури, електронни визитки. Брой направени публикации.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз