Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.2.01-0001-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.2-01/2008/015
Наименование: Проучване и прилагане на добри европейски практики за оптимизиране на жилищната политика на Община Силистра
Бенефициент: Община Силистра
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 11.03.2009
Начална дата: 14.04.2009
Дата на приключване: 14.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Силистра
                    Силистра
Описание
Описание на проекта: Да се придобият знания и подобрят уменията на местните власти за прилагане на добри практики и иновационни подходи от европейските страни, приложими към местните специфики и предимства.
Дейности: Дейност 1 Дейности за организация и управление
Дейност 2 Изготвяне на ситуационен анализ
Дейност 3 Проучване на опита на страните членки на ЕС
Дейност 4 Провеждане на информационна кампания
Дейност 5 Анализ на необходимостта от програмен продукт
Дейност 6 Разработване на стратегия за жилищната политика
Дейност 7 Споделяне на опит
Дейност 8 Дейности за информация и публичност
Дейност 9 Независим финансов одит на проекта
Дейност 10 Отчитане на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 264 977 BGN
Общ бюджет: 147 618 BGN
БФП: 147 618 BGN
Общо изплатени средства: 147 668 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 147 618 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 154 590 BGN
2011 - 6 219 BGN
2012 - 702 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
147 668 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 125 475 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 131 402 BGN
2011 - 5 287 BGN
2012 - 597 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
125 518 BGN
В т.ч. Национално финансиране 22 143 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 23 189 BGN
2011 - 933 BGN
2012 - 105 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
22 150 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 участници в междурегионални събития
Индикатор 2 междурегионални събития, организирани за обмяна на опит
Индикатор 3 Разработени анализи
Индикатор 4 Проведени анкетни проучвания


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз