Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.3.02-0050-C0001
Номер на проект: 08-23-381/25.04.08
Наименование: НПО сектор – активен участник в прилагането на политики на местно ниво
Бенефициент: Фондация “Вида”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 08.07.2008
Начална дата: 29.08.2008
Дата на приключване: 29.08.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
Описание
Описание на проекта: Подпомагане развитието на капацитета на неправителствения сектор за участие в разработването и прилагането на местни политики, чрез подобрено партньорство с местните (общински) власти
Дейности: Дейност 1.1.1.Срещи за координация и 1.2.Обмяна на опит
Дейност 2 Проучване и изготвяне на доклад
Дейност 3 Обучения на НПО
Дейност 4 Проучване на жизнеспособ-ността на партньорския модел
Дейност 5 Разработване на стратегия за организационно развитие
Дейност 6 Популяризиране на добри практи-ки и модели за партньорство
Дейност 7 Разработване на общинска концепция
Дейност 8 Организиране на кръгла маса
Дейност 9 Осигуряване на информация и публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 100 786 BGN
Общ бюджет: 68 130 BGN
БФП: 68 130 BGN
Общо изплатени средства: 68 130 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 68 130 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 20 157 BGN
2009 50 574 BGN
2010 - 2 602 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
68 130 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 57 910 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 17 134 BGN
2009 42 988 BGN
2010 - 2 211 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
57 910 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 219 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 3 024 BGN
2009 7 586 BGN
2010 - 390 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
10 219 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Д1 - Подписано партньорско споразумение; Съгласуван подробен план-график на проекта; Създадена система за комуникация между партньорите
Индикатор 2 По Д2 - Изготвен доклад, обобщаващ съществуващи практики, който ясно формулира препоръки за прилагане на местни политики
Индикатор 3 по Д3 - 3 обучения проведени във Видин, Благоевград и Варна, включващи четирите модула; 40 представители на НПО, участвали в обученията; 30 жени, участвали в обученията
Индикатор 4 По Д4 - Доклад за проведеното проучване, включващ резултатите от анализа на анкетните карти
Индикатор 5 по Д5 - Разработена стратегия за организационно развитие с ясно дефинирана стратегическа визия и цели.
Индикатор 6 По Д6 - Популяризирани политики и добри практики -6 000 информационни материали произведени и разпространени; 15 информационни срещи организирани
Индикатор 7 По Д7 - Разработена общинска концепция, която дефинира стратегическите направления и насоки за тяхното ползване и стратегическите партньори и техните роли и отговорности
Индикатор 8 По д8 - Проведена кръгла маса; Участие на 15 представители на регионални и национални организации в кръглата маса
Индикатор 9 По Д9 - Използвани трансперанти с логата на ЕС и ОПАК; Произведени и разпространени 4500 броя дипляни за популяризиране на целите и дейностите по проекта; Произведени и разпространени 4500 броя брошури за популяризиране на резултатите от проекта; Създа


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз