Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.3.02-0059-C0001
Номер на проект: 08-23-110C/27.08.2008
Наименование: Укрепване на институционалния и организационен капацитет на СГО за разширяване на представителността им на местно и регионално ниво
Бенефициент: Фондация"Милениум"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 08.07.2008
Начална дата: 27.08.2008
Дата на приключване: 27.06.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
Описание
Описание на проекта: Подобряване на знанията и компетенциите на СГО за разширяване на представителността им при взимането на решения на местно и регионално ниво
Дейности: Дейност 1 Изграждане на организационна структура на проекта. Създаване на Интренет сайт с база данни на партньорите от целевите групи
Дейност 2 Разработване на цялостен функционален и организационен анализ; изготвяне на анализ за нуждите от обучения на 45 души; разработване на наръчник с вътрешни правила и процедури
Дейност 3 Разработване на стратегия за организационно развитие
Дейност 4 Обучение на 45 души персонал и доброволни сътрудници
Дейност 5 Създаване на мрежа за сътрудничество
Дейност 6 Изработване на Наръчник с насоки за успешни модели на сътрудничество
Дейност 7 Отчетност на проекта. Одит на проекта. Закриване на проекта
Дейност 8 Информация и публичност. Визуализация
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 280 851 BGN
Общ бюджет: 262 197 BGN
БФП: 262 197 BGN
Общо изплатени средства: 262 197 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 262 197 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 56 170 BGN
2009 22 739 BGN
2010 186 339 BGN
2011 - 3 051 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
262 197 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 222 868 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 47 745 BGN
2009 19 328 BGN
2010 158 388 BGN
2011 - 2 594 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
222 868 BGN
В т.ч. Национално финансиране 39 330 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 8 426 BGN
2009 3 411 BGN
2010 27 951 BGN
2011 - 458 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
39 330 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Д1 - Договори, сключени с членовете на екипа;Договор с изпълнител. Приемно-предавателни протоколи между възложител и изпълнител
Индикатор 2 По Д2 - Разработен цялостен функционален и организационен анализ на Фондация “Милениум”;
Индикатор 3 По Д2 - Изготвен анализ на нуждите от обучение на 45 души персонал и доброволни сътрудници;
Индикатор 4 По Д2 - Разработен наръчник с вътрешни правила и процедури за ефективно управление на Фондация “Милениум”
Индикатор 5 По Д3 - Документ, съдържащ описание на стратегията за организационно развитие на Фондация “Милениум”;
Индикатор 6 По Д4 - Обучени 45 души персонал и доброволни сътрудници и доброволни сътрудници на Фондация “Милениум”;
Индикатор 7 По Д5 - Създадена мрежа за сътрудничество между 11 СГО - Проведени 10 работни срещи;
Индикатор 8 По Д6 - Изработен и разпространен в 100 копия на Наръчник с насоки за успешни модели на сътрудничество между СГО и местната администрация
Индикатор 9 По Д7 - Изготвен одитен доклад от независим одитор.
Индикатор 10 По Д8 - Брой организирани информационни срещи с представители на заинтересованите страни, с популяризиране на проекта; Брой публикации в медиите; брой и вид информационни материали Брой на разпространените плакати; Брой и вид на разпространените информ


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз