Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.3.02-0076-C0001
Номер на проект: 08-23-217/25.04.2008
Наименование: Повишаване капацитета на Фондация "Солидарност и Подкрепа"
Бенефициент: Фондация Солидарност и Подкрепа
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 08.07.2008
Начална дата: 27.08.2008
Дата на приключване: 27.07.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение "Повишаване капацитета на Фондация Солидарност и подкрепа" е да допринесе за повишаване на капацитета на структурите на гражданското общество, знанията и уменията на човешкия ресурс и да създъде условия за добри практики и сътрудничеството между на гражданското общество и държавната администрация на местно ниво
Дейности: 1. Управление и мониторинг на проекта.
2. Избор на Експерт етнически и демографски въпроси в 6-те планови района на България.
3. Проучване и анализ на нуждите от обучение на представители на НПО-та със специална насоченост към ромите в шестте района за планиране по отношение на добро административно управление в общината.
4. Обучение на представители на НПО-та със специална ромска насоченост от шестте района за планиране по отношение на добро административно управление в общината.
5. Организиране на работни срещи в шестте района за планиране за обмяна на опит и добри практики по работата с проекти и сътрудничество между НПО-тата със специална ромска насоченост и структурите на държавната администрация на местно ниво.
6. Разработване и разпространяване на ръководство за "Модели за добро административно управление и сътрудничество с администрацията в шестте района за планиране"
7. Публичност и визуализация на проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ИНТЕР КОНСУЛТ ГРУП ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 224 521 BGN
Общ бюджет: 88 723 BGN
БФП: 88 723 BGN
Общо изплатени средства: 88 723 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 88 723 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 44 904 BGN
2009 68 015 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 - 19 573 BGN
2014 - 4 623 BGN
2015 0 BGN
88 723 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 75 414 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 38 168 BGN
2009 57 813 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 - 16 637 BGN
2014 - 3 930 BGN
2015 0 BGN
75 414 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 308 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 6 736 BGN
2009 10 202 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 - 2 936 BGN
2014 - 693 BGN
2015 0 BGN
13 308 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Д1 - сформиран екип; определени методи за координация и комуникация и за отчитане на проекта
Индикатор 2 По Д2 - подбрани 6 експерта - по един от 6-те района на планиране, и проведено двудневно обучение за тях
Индикатор 3 По Д3 - проведени 6 информационни семинара, попълнени 300 въпросника, изготвен отчет и анализ за нуждите от обучение на НПО
Индикатор 4 По Д4 - проведени 6 обучения -обучени 120 представители на НПО
Индикатор 5 По Д5 - проведени 6 работни срещи - отпечатани и разпратени материали; доклади с препоръки от срещите
Индикатор 6 По Д6 - разработено и разпространено ръководство и компакт диск - по 1000 броя;
Индикатор 7 По Д7 - изпълнени планираните дейности по публичност и визуализация на проекта;


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз