Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.3.02-0022-C0001
Номер на проект: 08-23-58/24.04.08
Наименование: РЕСУРС – Резултатно и Ефективно Сътрудничество за Укрепване Ролята на Структурите на гражданското общество
Бенефициент: Сдружение Център за бизнес инициативи
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 08.07.2008
Начална дата: 27.08.2008
Дата на приключване: 27.08.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Ловеч
Описание
Описание на проекта: Укрепване капацитета на структури на гражданското общество (СГО) от малки и средни общини в Северeн централен район за планиране (СЦРП) за диалог и ефективно сътрудничество с държавната администрация.
Дейности: Дейност 1 Подготвителна среща
Дейност 2 Разработване и провеждане на проучване
Дейност 3 Разработване на анализ
Дейност 4 Изготвяне на План за дистанционно обучение
Дейност 5 Провеждане на шест месечно дистанционно обучение
Дейност 6 Учебни визити в страни-членки на ЕС (проучване на страни и посещения)
Дейност 7 Продуциране на 2 учебни филма
Дейност 8 Създаване, на Виртуална инфо среда
Дейност 9 Провеждане на конференция
Дейност 10 Дейности по информация и публичност
Дейност 11 Одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 252 633 BGN
Общ бюджет: 109 549 BGN
БФП: 109 549 BGN
Общо изплатени средства: 108 335 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 109 549 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 50 527 BGN
2009 65 410 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 - 1 145 BGN
2013 0 BGN
2014 - 6 457 BGN
2015 0 BGN
108 335 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 93 117 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 42 948 BGN
2009 55 598 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 - 973 BGN
2013 0 BGN
2014 - 5 488 BGN
2015 0 BGN
92 085 BGN
В т.ч. Национално финансиране 16 432 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 7 579 BGN
2009 9 811 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 - 172 BGN
2013 0 BGN
2014 - 968 BGN
2015 0 BGN
16 250 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Д1 - Представен е екипът и са уточнени отговорностите на всеки участник
Индикатор 2 По Д2 - Проведено проучване сред 200 представители на СГО от малки и средни общини от област Ловеч.
Индикатор 3 По Д3 - Разработен анализ за взаимодействието между СГО и държавните институции и съставена методика за устойчиво развитие и подобряване на партньорството им
Индикатор 4 по Д4 - Изготвен План за дистанционно обучение
Индикатор 5 по Д5 - Проведено шестмесечно дистанционно обучение - 50 обучени представители
Индикатор 6 По Д6 - посетени 2 страни-членки и проучени практиките за създадените успешни модели за партньорство между СГО и администрацията.
Индикатор 7 По Д7 - продуцирани и излъчени 2 учебни филма, представящи европейските практики за партньорство между СГО и публичните администрации
Индикатор 8 по Д8 - създадена виртуална информационна среда с обособени ресурсни каталози и консултанско звено за специализирана информация в сферата на взаимодействието на СГО с публичните институции
Индикатор 9 По Д9 - проведена конференция на участващите в проекта СГО за представяне на резултатите от проекта: информационно-обучителни материали, филми, презентирана е Виртуалната информационна среда.
Индикатор 10 По Д10 - Брой статии във вестниците, тираж на отпечатаната дипляна за популяризиране на проекта, тираж на информационния лист с резултатите от проекта, брой плакати и банери, брой опознавателни табели.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз