Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.3.01-0014-C0001
Номер на проект: 07-23-141/20.11.2007
Наименование: Усъвършенстване на управлението и дейността на КРИБ
Бенефициент: Конфедерация на работодателите и индустри-алците в България – гласът на българския бизнес
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 21.12.2007
Начална дата: 04.02.2008
Дата на приключване: 04.08.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Укрепване на капацитета на централното управление, регионалните (общински представителства) и браншови структури на КРИБ чрез организационно развитие и ефективно партньорство с общинската, областната и централната власт
Дейности: Д1 – Управление на проекта
Д2 - Публичност и визуализация на проекта
Д3 – Анализ на състоянието и и потребностите на КРИБ
Д4 – Подготовка на обучението
Д5 – Специализирано обучение
Д6 – Провеждане на кръгли маси
Д7 – Разработка и внедряване на програмни продукти за създаване, поддържане на регистри и извеждане на справки за КРИБ
Д8 – Организационно-управленски промени
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 390 000 BGN
Общ бюджет: 360 681 BGN
БФП: 360 681 BGN
Общо изплатени средства: 360 664 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 360 681 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 226 166 BGN
2009 84 097 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 50 419 BGN
2013 - 17 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
360 664 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 306 579 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 192 241 BGN
2009 71 482 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 42 856 BGN
2013 - 15 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
306 564 BGN
В т.ч. Национално финансиране 54 102 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 33 925 BGN
2009 12 615 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 7 563 BGN
2013 - 3 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
54 100 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Д2 брой на отпеча-тани и раздадени рекламни и ин-формационни ма-териали, посеще-ния в Интернет страници, брой и вид материали за проекта в мас-медиите
Индикатор 2 По Д3 - доклад с анализ (съставени, върнати попълнени въпросници, обработена анкетна информация)
Индикатор 3 По Д4 - отпечатани, раздадени учебни материали, график на обучението, потвърдено уча-стие
Индикатор 4 По Д5 - проведени обучения
Индикатор 5 По Д6 - проведени кръгли маси
Индикатор 6 По Д7 - разработени и внедрени приложни програмни продукти, обучен персонал за работа с тях
Индикатор 7 По Д8 - брой на нови орга-низационни документи (длъжност-ни характеристики, планове за задачи и разви-тие, процедури), нови звена в организационноуправленската структура на местно и държавно равнище
Индикатор 8 По Д1 - Отчети и финансови документи


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз