Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.2.01-0091-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.2-01/2008/033-01
Наименование: Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага
Бенефициент: Фондация «Радио Нова Европа»
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 11.03.2009
Начална дата: 10.04.2009
Дата на приключване: 10.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Кърджали
                    Кърджали
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики да се създаде пилотен маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали.
Дейности: Подготовка и изпълнение на дейност 1 Кръгла маса
Подготовка и изпълнение на дейност 2 Създаване на база данни за туристическите обекти
Подготовка и изпълнение на дейност 3 Изготвяне на ситуационен и SWОT анализ на състоянието и нивото на развитие на туристическия потенциал в Област Кърджали
Подготовка и изпълнение на дейност 4 Разработване на модел за корпоративна идентичност на Област Кърджали
Подготовка и изпълнение на дейност 5 Кампания за повишаване на информираността на населението за туристическия потенциал на област Кърджали
Подготовка и изпълнение на дейност 6 Разработване на интернет портал, съдържащ актуална и достоверна информация за туристическия продукт, атракциите и събитията в региона
Подготовка и изпълнение на дейност 7 Ден на Кърджали в Хага
Подготовка и изпълнение на дейност 8 Дейности за осигуряване на информация и публичност
Подготовка и изпълнение на дейност 9 Вътрешен мониторинг и отчетност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 266 404 BGN
Общ бюджет: 232 107 BGN
БФП: 232 107 BGN
Общо изплатени средства: 232 107 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 232 107 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 62 822 BGN
2011 169 285 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
232 107 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 197 291 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 53 399 BGN
2011 143 892 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
197 291 BGN
В т.ч. Национално финансиране 34 816 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 9 423 BGN
2011 25 393 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
34 816 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 индикатор:.... Иновативни практики, обменени и приложени на базата на междурегионално сътрудничество
Индикатор 2 Участници в междурегионални събития – Кръгла маса и пресконференция
Индикатор 3 индикатор:.... ..... Междурегионални събития, организирани за обмяна на опит


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз