Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.2.01-0080-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.2-01/2008/025-02
Наименование: Междурегионално сътрудничество в сферата на културния и алтернативните форми на туризъм. Обмен на добри практики и създаване на ноу-хау.
Бенефициент: Хасковска търговско-промишлена палата
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 11.03.2009
Начална дата: 10.04.2009
Дата на приключване: 10.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
                    Минерални бани
Описание
Описание на проекта: Основната цел на проекта е да създаде условия за провеждане на ефективен диалог и обмен на добри практики по отношение развитието на алтернативните форми на туризъм и осъществяване на ефективен маркетинг на обекти на културния туризъм в община Минерални бани. Проекта ще се осъществи в тясно сътрудничество между кандидата – Хасковската търговско – промишлена палата, община Минерални Бани и общинската структура на провинция Пиза, Италия - Агенция за насърчаване на туризма.
Дейности: Изпълнение на дейност 1 - Дейности по управление и администриране на проекта
Подготовка и Изпълнение на дейност 2 - Проучване туристическия потенциал на община Минерални Бани и област Хасково
Подготовка и Изпълнение на дейност 3 - Провеждане на визита на екипа по проекта в провинция Пиза за обмен на опит и добри практики
Подготовка и Изпълнение на дейност 4 - Провеждане на обучение „Маркетинг на туристическите продукти” – с участието на международни експерти
Подготовка и Изпълнение на дейност 5 - Провеждане на семинар „Публично частното партньорство – условие за развитие на туристическите обекти и популяризиране културното и историческото богатство на страната”
Подготовка и Изпълнение на дейност 6 - Създаване на ноу-хау по проекта
Подготовка и Изпълнение на дейност 7 - Провеждане на международна конференция на тема „Развитието на туризма – основен фактор в процеса на устойчиво развитие на България и ЕС”
Подготовка и Изпълнение на дейност 8 - Провеждане на инфо – дни за популяризиране на възможностите за осъществяване на селски, културен и други форми на туризъм в региона
Подготовка и Изпълнение на дейност 9 - Информационна кампания
Отчетност и вътрешен мониторинг
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 193 734 BGN
Общ бюджет: 157 334 BGN
БФП: 157 334 BGN
Общо изплатени средства: 157 334 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 157 334 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 78 786 BGN
2011 110 591 BGN
2012 - 1 150 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 30 893 BGN
157 334 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 146 863 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 66 968 BGN
2011 94 002 BGN
2012 - 978 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 13 130 BGN
146 863 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 470 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 11 818 BGN
2011 16 589 BGN
2012 - 173 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 17 764 BGN
10 470 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 индикатор:... иновативни практики, обменени и приложени на базата на междурегионално сътрудничество
Индикатор 2 индикатор:... регионални/местни политики и инструменти, подобрени в областите на сътрудничество, адресирани от проекта
Индикатор 3 индикатор:.... проекти за междурегионално сътрудничество
Индикатор 4 индикатор:... :::: участници в междурегионални събития
Индикатор 5 инддикатор:... междурегионални събития, организирани за обмяна на опит


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз