Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.2.01-0064-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.2-01/2008/017
Наименование: Община Баните и община Скио внедряват европейски добри практики за повишаване на ЕЕ и използване на ВЕИ
Бенефициент: Община Баните
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 11.03.2009
Начална дата: 10.04.2009
Дата на приключване: 10.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
                    Баните
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящият проект е да се повиши конкурентоспособността на региона и да осигури дългосрочното устойчивото развитие на община Баните чрез трансфер на знания и най-добри европейски практики в сферата на енергийната ефективност и внедряването на възобновяеми енергийни източници.
Дейности: Изпълнение на дейност 1 Сформиране на екипа по проекта
Изпълнение на дейност 2 Разработване на документация и провеждане на процедури за определяне на подизпълнител
Изпълнение на дейност 3 Разработване на интернет база от данни „Енергийно потребление и енергийна ефективност”
Изпълнение на дейност 4 Цялостно обследване на три административни сгради в община Баните
Изпълнение на дейност 5 Организиране и провеждане на Форум „Енергия от природата”
Изпълнение на дейност 6 Разработване на Методологически наръчници за енергийно управление
Изпълнение на дейност 7 Кръгла маса „Устойчива енергия”
Изпълнение на дейност 8 Обучение
Изпълнение на дейност 9 Конференция „Дни на природната енергия”
Изпълнение на дейност 10 Печатни промоционални материали и визуализация
Изпълнение на дейност 11 Писмен превод
Изпълнение на дейност 12 Отчитане
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 210 460 BGN
Общ бюджет: 178 400 BGN
БФП: 178 400 BGN
Общо изплатени средства: 161 233 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 178 400 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 110 870 BGN
2011 67 530 BGN
2012 - 17 166 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
161 233 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 151 640 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 94 239 BGN
2011 57 400 BGN
2012 - 14 591 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
137 048 BGN
В т.ч. Национално финансиране 26 760 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 16 630 BGN
2011 10 129 BGN
2012 - 2 575 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
24 185 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Нови Иновативни практики, обменени и приложени на базата на междурегионално сътрудничество
Индикатор 2 Брой на нови Регионални/местни политики и инструменти, подобрени в областите на сътрудничество, адресирани от проекта
Индикатор 3 Методологически наръчници за диференцирани по целеви групи, както и нови целеви групи извън проекта (хотели, ресторанти, предприятия в сферата на услугите и др.)
Индикатор 4 Проекти за междурегионално сътрудничество с участието на община Баните (международни без съседни страни)
Индикатор 5 Проекти за междурегионално сътрудничество с участието на местни компании
Индикатор 6 Представяне Участници в междурегионални събития
Индикатор 7 Участници в обучения
Индикатор 8 Индикатор: Излъчване на Междурегионални събития, организирани за обмяна на опит
Индикатор 9 Брой проекти, предвиждащи инвестиции във ВЕИ
Индикатор 10 Брой проекти, предвиждащи инвестиции в енергоспестяващи мерки
Индикатор 11 #(++$Междурегионални споразумения (международни без съседни страни)
Индикатор 12 !!Ч#%Участници в обучения
Индикатор 13 &&$)#Брой обследвания


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз