Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.2.06-0027-C0001
Номер на проект: 14-32-27
Наименование: Изграждане на електронен обединяващ регистър на каталозите и цифровизиране на данните в каталозите и от инвентарни описи, за целите на автоматизиран обмен на информация и данни
Бенефициент: Държавна агенция Архиви
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 23.07.2014
Начална дата: 30.10.2014
Дата на приключване: 30.10.2015
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Постигане на комплексно административно обслужване чрез осигуряване на оперативна съвместимост на електронен обединяващ регистър на каталозите и цифровизиране на данните в каталозите и от инвентарни описи
Дейности: 7. Доставка на хардуер и лицензи.
1. Изграждане на електронен обединяващ регистър на каталозите, който ще осигурява съдържание за предоставянето на 5 административни услуги. Включва: • дефиниране на изискванията към електронния обединяващ регистър на каталозите; • разработване на а
6. Провеждане на съпътстващо обучение.
3. Изграждане на входиращ модул за инвентарни описи с: OCR функционалност, интерфейс и функционалност за верификация, интерфейс за въвеждане на информация в структуриран вид, функционалност за форматиран изход за вход към ИСДА. Включва: • дефиниране
8. Информация и публичност
2. Цифровизиране на данни в електронния обединяващ регистър на каталозите, за обезпечаване на съдържание за автоматизирания обмен на регистрови данни и информация
11. Подготовка на тръжна документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител по ЗОП
9. Одит
4. Цифровизиране на данни от инвентарни описи, за обезпечаване на съдържание за автоматизирания обмен на регистрови данни и информация;
5. Изграждане на интерфейс, който да дава възможност за връзка с централните системи на електронното управление
10. Управление на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 486 409 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 97 282 BGN
2015 - 97 282 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 82 690 BGN
2015 - 82 690 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 14 592 BGN
2015 - 14 592 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (Д) 1 доклад с дефинирани изисквания към регистъра;
Индикатор 2 (Д) 1 бр. архитектурен модел и дизайн на базата данни
Индикатор 3 (Д) Създаден прототип
Индикатор 4 (Д) Разработен регистър
Индикатор 5 (Д) Брой цифровизирани записи от каталози в електронния регистър – 253 143 бр.
Индикатор 6 (Д) 1 доклад с дефинирани изисквания към модула;
Индикатор 7 (Д) 3 1 бр. архитектурен модел и дизайн на базата данни
Индикатор 8 (Д) 1 бр. прототип;
Индикатор 9 (Д) 1 бр. внедрен модул
Индикатор 10 (Д) Брой цифровизирани записи – 800 000 бр.
Индикатор 11 (Д) Брой регистри с осигурена възможност за свързване
Индикатор 12 (Д) брой обучени служители
Индикатор 13 (Д) Бар код принтери – 30 бр.
Индикатор 14 (Д) Бар код четци – 30 бр.
Индикатор 15 (Д) OCR корпоративен лиценз – 1 бр.
Индикатор 16 (Д) Изготвени и разпространени: плакати и брошури
Индикатор 17 (Д) Проведени пресконференции;
Индикатор 18 (Д) Публикувани статии/интервюта и други материали;
Индикатор 19 (Д) Публикувани информационни материали на уебсайта на ДАА
Индикатор 20 (Д) Брой представени доклади
Индикатор 21 (Д) Създадена организация за изпълнение на проекта.
Индикатор 22 (Д) Брой тръжни документации.
Индикатор 23 (Д) Брой проведени процедури.
Индикатор 24 (Д) Брой подписани договори
Индикатор 25 (Д) тръжни документации


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз