Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.2.01-0055-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.2-01/2008/024
Наименование: "Разработка на регионална енергийна политика в община Гоце Делчев"
Бенефициент: Община Гоце Делчев
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 11.03.2009
Начална дата: 10.04.2009
Дата на приключване: 10.10.2010
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Гоце Делчев
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е идентификация на първичните енергийни ресурси на региона на базата на съществуващия енергиен потенциал на възобновяемите енергийни източници, като слънчева, водна, ветрова и геотермална енергия, потенциала на биомасата и битовите отпадъци.
Дейности: Изпълнение на дейност 1 Съставяне на методология за решаване на задачата
Изпълнение на дейност 2 Съставяне на база данни за първичните енергийни източници в региона
Изпълнение на дейност 3 Синтез на типови технологични схеми за оползотворяване на първичните енергийни ресурси
Изпълнение на дейност 4 Технико-икономически анализ
Изпълнение на дейност 5 Инвестиционен и екологичен анализ
Изпълнение на дейност 6 Съставяне на софтуерна среда за решаване на задачи от този вид и формиране на енергийна политика на региона
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 193 680 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 • Икономия на първични енергийни ресурси;
Индикатор 2 • Намаляване на СО2 емисии;
Индикатор 3 Определяне Брой проекти за междурегионално сътрудничество
Индикатор 4 Изчисляване участници в междурегионални събития
Индикатор 5 Представяне междурегионални събития, организирани за обмяна на опит


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз