Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.2.06-0001-C0001
Номер на проект: 14-32-1
Наименование: Изграждане и внедряване на платформа за обмен на данни и прилагане на мерки при опасност от градушки
Бенефициент: Изпълнителна агенция Борба с градушките към Министерството на земеделието и храните
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 23.07.2014
Начална дата: 27.10.2014
Дата на приключване: 31.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Изграждане и внедряване на платформа за обмен на данни и прилагане на мерки при опасност от градушки
Дейности: Д 3. Дейности за информация и публичност В рамките на тази дейност ще се провежда популяризиране и представяне на резултатите от проекта до възможно най-широк кръг служители на администрацията и медиите. Дейността включва: Подготвяне и отпечатване на 2 съобщения за медиите, които да отразяват дейността по проекта Конференции (в началото и в края на проекта) за представяне на целите на проекта и за запознаване с постигнатите резултати от проекта и демонстрация на услугите; Изготвяне и отпечатване на дипляни 100 бр. Изработване на банер 1 бр.
Д 1. Дейности за организация и управление на проекта За по-ефективното управление на проекта ще се изготви План за действие, в който ще се заложат срокове за изпълнение и лица, които са отговорни за всяка дейност. Екипът ще се събира на работни срещи всеки месец, ще изготвя междинните и окончателния доклад към Управляващия орган на ОПАК и ще следи за своевременно провеждане на обществените поръчки.
Д 2. Изграждане и внедряване на софтуер за обмен на данни и прилагане на мерки при опасност от градушки Дейността предвижда разработването и внедряването на специализиран софтуер, съдържащ електронен регистър за обмен на данни и прилагане на мерки при опасност от градушки. При изграждането на регистъра ще бъде използвана методология за оценка на риска и картографиране на опасността от градушки, която ще включва следните стъпки: 1 – Идентифициране на опасността въз основа на предходни изследвания и емпирични данни за явлението; 2 - Оценка на опасността въз основа на честота и вероятността за реализиране на събитието за различни периоди от време (месечни, сезонни, средногодишни); 3 - Идентификация на класовете на опасност въз основа на честотата, с която се проявява явлението; 4 - Определяне на най-подходящите показатели за зониране на територията по степен на опасност; 5 – Зониране и картографиране; 6 – Въвеждане на коефициент на риск от опасност от градушки по териториални зони Предвижда се електронния регистър да бъде оперативно съвместим с Регистъра на земеделските производители, поддържан в съответствие с Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители. В резултат от това, чрез реализирането на автоматизирания обмен на информация и данни ще бъде постигнат висок обществен ефект в посока на развитието на комплексното административно обслужване при предоставяне на административни услуги в държавната администрация. След като регистъра бъде завършен, ще се въведат електронни административни услуги за земеделските производители, които от една страна ще могат да получават информация по електронен път за опасност от градушки, а също така ИАБГ ще издава удостоверения на производителите за застрахователни събития, свързани с явлението.
Д 4. Одит В рамките на тази дейност ще бъде извършен одит на проекта, при приключване/финализиране на останалите основни проектни дейности. Одитът ще бъде извършен от сертифициран одитор избран в съответствие с приложимите законови процедури за избор на външен изпълнител.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 299 084 BGN
Общ бюджет: 280 528 BGN
БФП: 280 528 BGN
Общо изплатени средства: 228 730 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 280 528 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 228 730 BGN
228 730 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 238 449 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 194 420 BGN
194 420 BGN
В т.ч. Национално финансиране 42 079 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 34 309 BGN
34 309 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Административни услуги, предоставяни онлайн
Индикатор 2 (Д) По Дейност 1 - Междинни и окончателни доклади
Индикатор 3 (Д) По Дейност 1 - Документация по ЗОП
Индикатор 4 (Д) По Дейност 2 - Софтуер за обмен на данни и прилагане на мерки при опасност от градушки
Индикатор 5 (Д) По Дейност 2 - Регистър
Индикатор 6 (Д) По Дейност 2 - ЕАУ
Индикатор 7 (Д) По Дейност 3 - Проведени пресконференции
Индикатор 8 (Д) По Дейност 3 - Подготвени и отпечатани съобщения в медиите
Индикатор 9 (Д) По Дейност 3 - Разпространени дипляни
Индикатор 10 (Д) По Дейност 3 - Изработен банер
Индикатор 11 (Д) По Дейност 4 - Одитен доклад


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз