Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.2.01-0012-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.2-01/2008/011-01
Наименование: Европейско сътрудничество за европейски просперитет
Бенефициент: Търговско-промишлена палата – Стара Загора
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 11.03.2009
Начална дата: 10.04.2009
Дата на приключване: 10.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Стара Загора
Описание
Описание на проекта: Да подкрепи обмена на ноу-хау и добри практики чрез междурегионално сътрудничество в рамките на европейската територия
Дейности: Подготовка и изпълнение на дейност 1 Разработване на методика за анализ и оценка на енергийния потенциала на ВЕИ в област Стара Загора 1.1. Проучване на опита и разработване на нов модел за комплексна оценка на ВЕИ
Обучение на специалисти и събиране на емпирични данни съгласно разработения модел
Подготовка и изпълнение на дейност 2 Разработване на дългосрочни общински програми за насърчаване използването на ВЕИ
Подготовка и изпълнение на дейност 3 Разработване на пилотен проект - прединвестиционно проучване за избран вид ВЕИ, за конкретна община
Брошура с източници за финансиране на проекти за ВЕИ
Брошура с добри европейски практики в областта на ВЕИ
Подготовка и изпълнение на дейност 6 Управление на проекта
Разработване на дългосрочни общински програми за насърчаване използването на ВЕИ
Разработване на пилотен проект - прединвестиционно проучване за избран вид ВЕИ, за конкретна община
Брошура с добри европейски практики в областта на ВЕИ
Медийно отразяване
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 296 785 BGN
Общ бюджет: 206 762 BGN
БФП: 206 762 BGN
Общо изплатени средства: 175 262 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 206 762 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 59 357 BGN
2010 110 274 BGN
2011 0 BGN
2012 5 631 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
175 262 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 175 747 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 50 453 BGN
2010 93 733 BGN
2011 0 BGN
2012 4 786 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
148 973 BGN
В т.ч. Национално финансиране 31 014 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 8 904 BGN
2010 16 541 BGN
2011 0 BGN
2012 845 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
26 289 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 .иновативни практики, обменени и приложени на базата на междурегионално сътрудничество.
Индикатор 2 регионални/местни политики и инструменти, подобрени в областите на сътрудничество, адресирани от проекта..
Индикатор 3 проекти за междурегионално сътрудничество..
Индикатор 4 .участници в междурегионални събития.
Индикатор 5 междурегионални събития, организирани за обмяна на опит.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз