Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0050-C0001
Номер на проект: M13-22-51
Наименование: „ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ ЗА ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ И ПОВИШАВАНЕ КОМПЕТЕНТНОСТТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМБОЛ”
Бенефициент: Община Ямбол
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 16.10.2014
Дата на приключване: 16.10.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Ямбол
                    Ямбол
Описание
Описание на проекта: Повишаване на квалификацията на служителите за по-ефективно изпълнение на задълженията им и постигане на по-високи резултати от работата на общинска администрация Ямбол.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта 1.1. Сформиране на екип: С оглед навременното стартиране на работата по проекта, към изпълнение на тази дейност ще се пристъпи непосредствено след сключване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова (БФП) помощ с Управляващия орган на Оперативна програма „Административен капацитет”, като дейностите по управление и контрол на проекта ще бъдат възложени със заповед на кмета на общината. 1.2. Подготовка на тръжна документация за възлагане по реда на ЗОП на дейности по проекта за избор на външни изпълнители, както следва: 1.2.1. За избор на изпълнител за провеждане на специализирани обучения; 1.2.2 За избор на изпълнител за материали и консумативи за администрирането на проекта; 1.2.3. За избор на изпълнител за осъществяване на логистичната част от проекта – транспорт, настаняване, изхранване, осигуряване зали и техника, и осигуряване на материали за обучаемите; 1.2.4. За избор на изпълнител за информация и публичност по проекта 1.3. Провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители на външни услуги. 1.4. Мониторинг и контрол. Това е механизъм за наблюдение и вътрешна оценка на проекта за проследяване на изпълнението, на заложените индикатори, и контрол на реализирането на дейностите по проекта.
Дейност 2: Провеждане на 3 специализирани обучения от каталога на ИПА Ще се проведат три обучения от каталога на ИПА на следните теми: 2.1. Прилагане на закона за защита на личните данни; 2.2. Стилистика в нормативните актове и наредби; 2.3. Оценка на ефективността на публични инвестиционни проекти. Обученията ще бъдат заявени на ИПА при спазване на техните изисквания: Включването в обучение през 2014 г. се извършва след заявено участие към ИПА съгласно заявка по образец, приложен в техния каталог и на интернет страницата на ИПА: www.ipa.government.bg. Заявката ще бъде въведена по електронен път в информационната система на ИПА от служител, посочен от ръководителя на съответната администрация, с предоставените му от ИПА потребителско име и парола с избор на обучения и съответния брой участници в тях. Община Ямбол ще заяви обученията в рамките на предвидените от ИПА срокове. Всички участници в обученията ще получат учебни материали и сертификати.
Дейност 3: Провеждане на 6 специализирани обучения извън каталога на ИПА Обученията извън каталога на ИПА са със следните насоки: 3.1. Информационна сигурност (разделен на две групи от служители) 3.2. Географски информационни системи– съвременен инструмент за работа в общинската администрация ( разделен на 2 модула) 3.3. Обучение за работа с граждани от уязвими групи 3.4. Ораторски и презентационни умения 3.5. Управление на конфликтни ситуации 3.6. Разрешаване на проблеми и мотивация на персонала
Дейност 4: Организиране на логистика на обученията и осигуряване на материали за обучаемите 4.1 Организиране на логистика на обученията По дейността ще се извършат услугите по организация на обученията, транспорт и настаняване на участниците в обученията, както следва: 1. Осигуряване и заплащане на транспорта на участниците (обучаеми, членовете на екипа за управление на проекта) в обучителните курсове. Транспортът ще бъде организиран двупосочно от местоработата на участниците – град Ямбол, до избраните места за провеждане на курсовете; 2. Организиране и заплащане на настаняването за всички участници, в подходящ хотел; 3. Осигуряване и заплащане на конферентни зали за целта на обученията; 4. Осигуряване и заплащане на необходимото техническо оборудване (екран, мултимедия, флип-чартове, безжични микрофони, многоканална озвучителна система) за презентации и дискусии в залите за провеждане на мероприятията; 5. Организиране и заплащане на кафе-паузи, обяд и вечеря, според броя на участниците (обучаеми, екип за управление на проекта,)в обучителните курсове. 4.2 Осигуряване на материали за обучаемите В рамките на тази дейност ще бъдат осигурени и материали за провеждане на обученията. Ще бъдат доставени следните материали: 1. Тефтер- А5 с твърда корица - пълноцветен печат, тяло с дати: 224 стр, датирано, 2 цвята, бял офсет 70 гр./кв.м., 2 езика BG и EN, информационни страници, текстилна лента; 2.Работен календар, в който се записват задачите за деня с параметри: 290х165 мм; хартия: тяло - офсет 70 гр./кв.м., корици - хром лукс 260 гр./кв.м.; обем тяло: 60 страници, два цвята, една седмица на страница, лични данни, азбучник, календар, корици: пълноцветен печат; 3. USB флаш памет- 8 GB ; 4. Химикалка; 5. Бадж и връзка, с отпечатани името на проекта и логото на програмата, по зададени модели от община Ямбол.
Дейност 5: Дейности за информация и публичност В съответствие с изискванията за осигуряване на публичност на проекти, финансирани с фондове на ЕС, се предвижда осъществяването на мерки за публичност и информираност за популяризиране на получената финансова подкрепа от Оперативна програма „Административен капацитет” чрез Европейския социален фонд, в съответствие с правилата за комуникация и визуализация, предвидени в чл.8 от Регламент 1828/2006 г. на Комисията и Приложение 1 към него, както и с Насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност от бенефициентите, утвърдени от Управляващия орган на ОПАК. За тази цел се планират следните мерки за публичност: 1. Публикации в печатни издания - ще бъдат разпространени 2 прессъобщения в местни печатни издания, които ще отразяват работата по проекта; 2. Банер – ще бъде изработен 1 банер, който ще се поставя в залите, където се провеждат обученията; 3. Микросайт на проекта, вграден в основния сайт на общината, който ще съдържа програмата за обученията, презентации, информация за обучителите, обратна връзка от обучаемите; 4. Електронен банер, който ще бъде публикуван на сайта на Община Ямбол и ще води към микросайта; 5. Външно брандиране на Център за административни услуги на граждани в сградата на община Ямбол. 6. Каталог на проведените обучения по проекта за популяризиране на постигнатите резултати. 7. Брошура – 300 бр. формат А4, 32 стр., съдържаща кратки презентации от проведените обучения; 8. Дипляна – 500 бр. формат А5, 8 стр., с информация за проекта. Всички печатни материали ще съдържат, където е възможно: 1. Флага на ЕС в съответствие с графичните стандарти, включени и в Анекс 1 към Регламент (ЕО) № 1828/2006 г. на Комисията и думите Европейски съюз 2. Логото и слогана на ОПАК – „ОПАК. Експерти в действие” 3. Логото и слогана на ЕСФ – „Европейски социален фонд. Инвестиции в хората“. 4. Името на проекта, който се изпълнява: „Изграждане на капацитет за ефективно управление и повишаване компетентността на служителите в Общинска администрация, Ямбол ”; 5. Името на оперативната програма, изписано изцяло – Оперативна програма “Административен капацитет”; 6. Изречението “Проектът се финансира от Европейския социален фонд и от държавния бюджет на Република България”. За информацията, разпространявана по електронен път (потребителски интерфейс на информационните системи, презентации, включително използвани в обучението, електронни съобщения и др.) или чрез аудио-визуални материали, описаните принципи ще се прилагат аналогично. За малки рекламни материали е задължително само знамето на ЕС.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 132 526 BGN
Общ бюджет: 109 465 BGN
БФП: 109 465 BGN
Общо изплатени средства: 109 456 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 109 465 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 26 505 BGN
2015 82 951 BGN
109 456 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 93 045 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 22 529 BGN
2015 70 508 BGN
93 037 BGN
В т.ч. Национално финансиране 16 420 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 3 976 BGN
2015 12 443 BGN
16 418 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) По Дейност 1 - Сключени договори с екипа за управление на проекта
Индикатор 6 (Д) По Дейност 1 - Обявени 4 процедури
Индикатор 7 (Д) По Дейност 1 - Успешно проведени процедури за избор на изпълнители
Индикатор 8 (Д) По Дейност 1 - Сключени договори с външни изпълнители
Индикатор 9 (Д) По Дейност 1 - Междинен доклад
Индикатор 10 (Д) По Дейност 1 - Финален доклад
Индикатор 11 (Д) По Дейност 2 - Обучени служители
Индикатор 12 (Д) По Дейност 3 - Обучени служители
Индикатор 13 (Д) По Дейност 4 - Обучени служители


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз