Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.2.06-0003-C0001
Номер на проект: 14-32-3
Наименование: Комплексно административно обслужване чрез осигуряване на оперативна съвместимост на регистрите на МОН за целите на автоматизирания обмен и окрупняване им в нова електронна административна услуга „Електронен регистър на всеки ученик до завършване на средно образование“
Бенефициент: МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 23.07.2014
Начална дата: 15.10.2014
Дата на приключване: 15.10.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Комплексно административно обслужване чрез осигуряване на оперативна съвместимост на регистрите на МОН за целите на автоматизирания обмен и окрупняване им в нова електронна административна услуга - електронен регистър на всеки ученик до завършване на средно образование
Дейности: Дейност 3. Организация и управление на проекта Екипът за изпълнение на проекта, състоящ се от ръководител на проекта, координатор технически задания и информационни регистри, счетоводител, координатор административни услуги, координатор правни услуги и нормативна дейност, координатор развойни дейности и бази данни и технически сътрудник ще състави детайлен работен план за изпълнението на проекта на оперативно ниво. Детайлният план ще гарантира правилната координация на дейностите и тяхното ефективно осъществяване в срок. Екипът ще подготви и проведе три процедури за избор на изпълнител в съответствие с изискванията на ЗОП (за изпълнението на Дейности 1-2, Дейност 4 и Дейност 5). Екипът ще подготви тръжна документация, включително техническо задание и методика за оценка, в съответствие с изискванията на ЗОП за три процедури за избор на изпълнители по дейности, както следва: • Дейности 1-2; • Дейност 4; • Дейност 5. Ще се проведат три процедури за избор на изпълнител, като ще се включи и външен експерт от списъка на АОП. Екипът за управление на проекта ще провежда ежемесечни срещи за преглед на напредъка по изпълнението, като при идентифициране на възникнали проблеми ще се взимат мерки за своевременното им отстраняване. Въз основа на това ще се изготвят месечни технически междинни доклади и справки за изпълнението на дейностите и усвояването на средствата по проекта с цел правилното им изразходване; след приключване на изпълнението и анализ на осъществените дейности ще се изготви финален отчет за постигнатите резултати и разходваните средства.
Дейност 5. Задължителен одит Извършване на задължителен одит преди приключване на проекта
Дейност 1: Изграждане на обединяващ електронен регистър на учениците с възможност за предоставяне на нова административна услуга, вкл. по електронен път „Електронен регистър на всеки ученик до завършване на средно образование“. Дейността предвижда: • технологично обединяване на данните от съществуващите електронни регистри, събиращи и съхраняващи информация за учениците (посещавано училище за всяка отделна година, оценки от национално външно оценяване в 4 и след 7 клас и държавни зрелостни изпити, дипломите и свидетелствата за завършено основно и средно образование и придобита степен на професионална квалификация) в един обединяващ регистър; • разработване и внедряване на нова електронна административна услуга „Електронен регистър на всеки ученик до завършване на средно образование“; • съпътстващо обучение за 10 бр. служители на МОН за работа с новия регистър и предоставяне на новата административна услуга и 3 бр. служители на МОН за технологичното и администриране.
Дейност 2: Изграждане на интерфейс, който да дава възможност за връзка на обединяващия електронен регистър на учениците с централните системи на електронното управление, в съответствие с разпоредбите на ЗЕУ и изискванията на МТИТС В рамките на тази дейност ще се реализира възможността (програмна и административна), която да осигури свързването на обединяващия регистър на учениците с централните системи на електронното управление, като се изпълнят изискванията на МТИТС и разпоредбите на Закона за електронното управление
Дейност 4. Дейности за информация и публичност По време на изпълнението на проекта се предвиждат множество дейности за информиране и визуализация на резултатите, като МОН ще разчита на широката си мрежа от поддържани собствени сайтове и портали за информираност на гражданите и бизнеса за наличието на новата услуга. Като основни дейности, свързани с прозрачността и информационното покритие на проекта, се предвиждат: - Подготовка и отпечатване на 1 брой винилов банер с размери 75/50 см с обозначенията на Проекта Ще бъдат изготвени 500 бр. брошури с информация относно проекта. Брошурите ще са на разположение на всички заинтересувани страни на Презентацията на Проекта и в сградата на МОН през цялото време на действие на Проекта. - Провеждане на Презентация (през втория месец от изпълнението на Проекта) и заключителна пресконференция (през 12-ти месец от изпълнението на Проекта) Заключителната пресконференция ще отчете изпълнението на дейностите по Проекта пред представители на пресата, заинтересованите страни и служителите от администрацията. - В цикъл от 3 публикации (статии и интервюта) в средствата за масово осведомяване да се популяризира дейността по проекта. Пресконференцията за стартиране на проекта е с цел запознаване на служителите и на обществеността с целите на проекта По време на съпътстващите обучения и семинари ще бъдат поканени да участват като наблюдатели представители на медии с цел публично огласяване на дейностите на проекта. Заключителната пресконференция ще оповести резултатите от проекта. При осъществяването на дейностите за информация и публичност ще бъдат спазени всички изисквания, описани в Приложение 13 „Технически характеристики на мерките за информация и публичност” от Насоките за кандидатстване.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 499 610 BGN
Общ бюджет: 441 727 BGN
БФП: 441 727 BGN
Общо изплатени средства: 99 900 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 441 727 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 99 900 BGN
2015 0 BGN
99 900 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 375 468 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 84 915 BGN
2015 0 BGN
84 915 BGN
В т.ч. Национално финансиране 66 259 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 14 985 BGN
2015 0 BGN
14 985 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Административни услуги, предоставяни онлайн
Индикатор 2 (Д) По Дейност 1 - 1 обединяващ електронен регистър на учениците
Индикатор 3 (Д) По Дейност 1 - 1 електронна административна услуга
Индикатор 4 (Д) По Дейност 1 - брой обучени служители
Индикатор 5 (Д) По Дейност 2 - Брой регистри с осигурена възможност за свързване
Индикатор 6 (Д) По Дейност 3 - сключени договори с членовете на екипа по проекта и или включване в заповеди на министъра
Индикатор 7 (Д) По Дейност 3 - Сключени договори
Индикатор 8 (Д) По Дейност 3 - осъществени срещи на екипа
Индикатор 9 (Д) По Дейност 3 - Постигнати цели и индикатори по проекта
Индикатор 10 (Д) По Дейност 4 - Изготвени и разпространени: банер и брошури
Индикатор 11 (Д) По Дейност 4 - Публикувани статии/интервюта и други материали
Индикатор 12 (Д) По Дейност 4 - Публикувани информационни материали на уебсайта на МОН
Индикатор 13 (Д) По Дейност 4 - Проведени презентация и пресконференция
Индикатор 14 (Д) По Дейност 5 - Сключен договор
Индикатор 15 (Д) По Дейност 5 - Извършен задължителен одит на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз