Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.17-0032-C0001
Номер на проект: 14-22-35
Наименование: Провеждане на обучения, свързани със субсидиарното прилагане на АПК в производствата по издаване и оспорване на административни актове на НАП
Бенефициент: Национална агенция за приходите
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 12.08.2014
Начална дата: 14.10.2014
Дата на приключване: 14.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: Провеждане на обучения, свързани със субсидиарното прилагане на АПК в производствата по издаване и оспорване на административни актове на НАП
Дейности: Дейност 3: Информация и публичност Планират се следните дейности, свързани с осигуряването на информация и публичност на проекта: • Изработване и публикуване на 2 бр. платени съобщения в медии относно проекта – в началото и в края му; • Създаване на специална Категория в Интернет и Интранет страниците на НАП, където да бъде публикувана информация за напредъка по проекта; На всички обучения ще се обяви, че проектът се съфинансира от ЕСФ чрез ОПАК, като се използват флага на ЕС, логото и слогана на ЕСФ и ОПАК.
Дейност 1: Провеждане на обществени поръчки с цел избор на изпълнител, при спазване на принципите, условията и реда за възлагането им, съгласно изискванията на нормативната уредба в областта на обществените поръчки; Дейността включва следните поддейности: Поддейност 1: Подготовка на процедура за възлагане на обществена поръчка за изпълнението на дейност 2 по проекта, чрез изготвяне на пълно описание на предмета на обществената поръчка и документация за участие. Поддейност 2: Организиране и провеждане на процедура за възлагане на обществената поръчка чрез назначаване и работа на комисия за разглеждане и оценяване на подадени оферти в процедурата и издаване на решение за избор на изпълнител; Поддейност 3: Подготовка и сключване на договор за възлагане на обществената поръчка с избран изпълнител.
Дейност 2: Организиране и провеждане на обучение относно приложимостта на производства по АПК в изпълнителното производство по ДОПК. Запознаване със съдебна практика, свързана с усъвършенстване на административния процес по АПК. В рамките на тази дейност ще се организира и проведе специализирано обучение на тема „Субсидиарното прилагане на АПК в производствата по издаване и оспорване на административни актове на НАП“. Предвижда се в обучението да вземат участие минимум 145 служители на НАП, като служителите ще бъдат разделени на групи от по максимум двадесет и пет души. Общата продължителност на обучението следва да е минимум 3 дни за всяка отделна група. Разходите за провеждане на обучението, включително разходите за командировки (дневни, пътни, нощувки), наем на зала, лекторски, материали за обучение следва да са за сметка на избрания Изпълнителя. Предвижда се обучението основно да обхваща темите, свързани с приложимостта на производства по АПК в изпълнителното производство по ДОПК, както и запознаване с най-актуалните проблеми в сферата, свързани с усъвършенстване на административния процес по АПК, с оглед съдебната практика.
Дейност 4: Управление на проекта Дейността включва: • Организиране на цялостното изпълнение на проекта; • Изготвяне на подробен план за изпълнението на проекта; • Управление на сключения договор – контрол на изпълнението на дейностите, постигането на резултатите и спазването на сроковете; • Следене на индикаторите за изпълнение на проекта; • Управление на рисковете и промените, както и разрешаване на възникнали проблеми; • Контрол за изпълнението на дейностите за информация и публичност; • Изготвяне на технически доклади и финансови отчети за направените разходи; • Следене за нередности и уведомяване на УО на ОПАК при констатиране.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ВАКАНЦИЯ" ООД
Институт за специализации и обучения ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 136 536 BGN
Общ бюджет: 99 597 BGN
БФП: 99 597 BGN
Общо изплатени средства: 27 307 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 99 597 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 27 307 BGN
2015 0 BGN
27 307 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 84 657 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 23 211 BGN
2015 0 BGN
23 211 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 939 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 4 096 BGN
2015 0 BGN
4 096 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 (Д) По Дейност 1 - Разработено пълно описание на предмет на обществена поръчка
Индикатор 5 (Д) По Дейност 1 - Подготвена документация за участие
Индикатор 6 (Д) По Дейност 1 - Проведена процедура за възлагане на обществена поръчка
Индикатор 7 (Д) По Дейност 1 - Сключен договор за изпълнение с избрания изпълнител
Индикатор 8 (Д) По Дейност 2 - Брой обучени служители
Индикатор 9 (Д) По Дейност 3 - Брой публикувани платени съобщения
Индикатор 10 (Д) По Дейност 3 - Брой създадени категории
Индикатор 11 (Д) По Дейност 4 - Брой изготвени технически доклади


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз