Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.17-0036-C0001
Номер на проект: 14-22-39
Наименование: Повишаване на знанията и уменията на служителите на НАП за извършване на инвентаризации на специфични стоки и материали
Бенефициент: Национална агенция за приходите
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 12.08.2014
Начална дата: 14.10.2014
Дата на приключване: 14.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: Повишаване на знанията и уменията на служителите на НАП за извършване на инвентаризации на специфични стоки и материали
Дейности: Дейност 1: Провеждане на обществена поръчка с цел избор на изпълнител, при спазване на принципите, условията и реда за възлагането й, съгласно изискванията на нормативната уредба в областта на обществените поръчки. Поддейност 1.1: Подготовка на процедурата за възлагане на обществена поръчка за изпълнението на поддейност 1 от дейност 2 по проекта, чрез изготвяне на пълно описание на предмета на обществената поръчка и документация за участие; Поддейност 1.2: Организиране и провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка чрез назначаване и работа на комисия за разглеждане и оценяване на подадени оферти в процедурите и издаване на решение за избор на изпълнител; Поддейност 1.3: Подготовка и сключване на договор/и за възлагане на обществената поръчка с избрания/те изпълнител/и.
Дейност 3: Дейности за информация и публичност Планират се следните дейности, свързани с осигуряването на информация и публичност на проекта: • Публикуване на 2 бр. платени съобщения в печатни медии; • Създаване на специална категория в Интернет и Интранет страниците на НАП, където да бъдат публикувани изготвените електронни материали и информация за спечелването и напредъка по проекта; • На всички обучения ще се обяви, че проектът се съфинансира от ЕСФ чрез ОПАК, като използват флага на ЕС, логото и слогана на ЕСФ и ОПАК.
Дейност 2: Провеждане на курс за обучение за служителите на НАП за извършване на инвентаризации на течни горива и стоки и материали, съхранявани в насипен вид. Дейност 2 ще бъде изпълнена от избрания в резултат от изпълнението на дейност 1 изпълнител по обществена поръчка. Изпълнението включва организиране и провеждане на обучение на тема „Извършване на инвентаризации на течни горива и стоки и материали, съхранявани в насипен вид“. Предвижда се обучението да бъде с продължителност 4 (четири) дни. Предвижда се да бъдат обучени 90 служители на НАП на ръководно и експертно ниво, отговарящи за контролната дейност на Агенцията.
Дейност 4: Управление на проекта Дейността включва: • Организиране на цялостното изпълнение на проекта; • Сформиране на разширен екип и изготвяне на подробен план за действие за изпълнението на проекта; • Управление на сключените договори – контрол на изпълнението на дейностите, постигането на резултатите и спазването на сроковете; • Следене на индикаторите за изпълнение на проекта; • Управление на рисковете и разрешаване на възникнали проблеми; • Управление на промените; • Контрол за изпълнението на дейностите за информация и публичност; • Изготвяне на технически доклади и финансови отчети за направените разходи; • Следене за нередности и уведомяване на УО на ОПАК при констатиране.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 117 034 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 23 406 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 23 406 BGN
23 406 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 19 895 BGN
19 895 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 3 511 BGN
3 511 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 (Д) По дейност 1: Разработено пълно описание на предмет на обществена поръчка;
Индикатор 5 (Д) По дейност 1: Подготвена документация за участие
Индикатор 6 (Д) По дейност 1: Проведена процедура за възлагане на обществена поръчка
Индикатор 7 (Д) По дейност 1: Сключен/и договор/и за изпълнение с избрания/те изпълнител/и
Индикатор 8 (Д) По дейност 2: Проведено обучение на тема „Извършване на инвентаризации на течни горива и стоки и материали, съхранявани в насипен вид“
Индикатор 9 (Д) По дейност 2: Обучени служители на НАП
Индикатор 10 (Д) По дейност 3: Публикувани платени съобщения в печатни медии
Индикатор 11 (Д) По дейност 3: Създадена специална категория в Интернет и Интранет страниците на НАП.
Индикатор 12 (Д) По дейност 4: Изпълнени дейности по проекта в рамките на предвидения график
Индикатор 13 (Д) По дейност 4: Постигнати резултати в предвидените срокове
Индикатор 14 (Д) По дейност 4: Изготвен и ежемесечно актуализиран риск регистър


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз