Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.17-0034-C0001
Номер на проект: 14-22-37
Наименование: Обучения по субсидиарно прилагане на ГПК в данъчно-осигурителните производства, изпълнителното производство и други, осъществявани от служители на НАП. Актуални проблеми и съдебна практика
Бенефициент: Национална агенция за приходите
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 12.08.2014
Начална дата: 14.10.2014
Дата на приключване: 14.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: Обучения по субсидиарно прилагане на ГПК в данъчно-осигурителните производства, изпълнителното производство и други, осъществявани от служители на НАП. Актуални проблеми и съдебна практика
Дейности: Дейност 3: Информация и публичност Планират се следните дейности, свързани с осигуряването на информация и публичност на проекта включващо:  Създаване на специална Категория в Интернет и Интранет страниците на НАП, където да бъде публикувана информация за напредъка по проекта;  Публикувани 2 платени съобщения в печатни медии за стартирането и приключването на проекта На всички обучения ще се обяви, че проектът се съфинансира от ЕСФ чрез ОПАК, като използват флага на ЕС, логото и слогана на ЕСФ и ОПАК.
Дейност 1 : Провеждане на обществена поръчка с цел избор на изпълнител, при спазване на принципите, условията и реда за възлагането им, съгласно изискванията на нормативната уредба в областта на обществените поръчки Дейността включва следните поддейности: Поддейност 1: Подготовка на процедура за възлагане на обществена поръчка за изпълнението на дейност 2 по проекта, чрез изготвяне на пълно описание на предмета на обществената поръчка и документация за участие Поддейност 2: Организиране и провеждане на процедура за възлагане на обществената поръчка чрез назначаване и работа на комисия за разглеждане и оценяване на подадени оферти в процедурите и издаване на решение за избор на изпълнител Поддейност 3: Подготовка и сключване на договор за възлагане на обществената поръчка с избрания изпълнител
Дейност 4: Организация и управление на проекта Дейността включва:  Организиране на цялостното изпълнение на проекта;  Сформиране на разширен екип и изготвяне на подробен план за действие за изпълнението на проекта;  Организирането и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки;  Управление на сключените договори – контрол на изпълнението на дейностите, постигането на резултатите и спазването на сроковете;  Следене на индикаторите за изпълнение на проекта;  Управление на рисковете и разрешаване на възникнали проблеми;  Управление на промените;  Контрол за изпълнението на дейностите за информация и публичност;  Изготвяне на технически доклади и финансови отчети за направените разходи;  Следене за нередности и уведомяване на УО на ОПАК при констатиране.
Дейност 2: Организиране и провеждане на обучения, относно субсидиарното прилагане на ГПК в данъчно-осигурителните производства, изпълнителното производство и други, осъществявани от служители на НАП. Актуални проблеми и съдебна практика Организиране и провеждане на обучения на тема „Субсидиарно прилагане на ГПК в данъчно-осигурителните производства, изпълнителното производство и други, осъществявани от служители на НАП. Актуални проблеми и съдебна практика. Съдебна практика по ГПК и принудително изпълнение в държавите-членки на Европейския съюз“. Провеждане на обучения за служителите от функция „Събиране“ в.т.ч. и на публични изпълнители, както и за други служители в НАП с продължителност от 3 дни. В обученията ще вземат участие минимум 145 броя служители от НАП разделени в групи. В рамките на обученията ще бъдат усвоени нови знания, както иактуализиране на знанията на служителите от функция „Събиране“ при ТД на НАП, ЦУ на НАП и служители от други функции/звена при ТД на НАП, по отношение обезпечителното производство и изпълнителният процес по ГПК, което ще подобри изпълнението на служебните им задължения във връзка със субсидиарното им прилагане при принудителното изпълнение, осъществявано от НАП. Също така обучението предвижда и запознаване с теорията и практиката на държавите-членки в Европейския съюз в областта на принудително изпълнение.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 134 489 BGN
Общ бюджет: 114 717 BGN
БФП: 114 717 BGN
Общо изплатени средства: 26 897 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 114 717 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 26 897 BGN
2015 0 BGN
26 897 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 97 510 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 22 862 BGN
2015 0 BGN
22 862 BGN
В т.ч. Национално финансиране 17 208 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 4 035 BGN
2015 0 BGN
4 035 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 (Д) По Дейност 1 - Разработено пълно описание на предмет на обществена поръчка
Индикатор 5 (Д) По Дейност 1 - Подготвена документация за участие
Индикатор 6 (Д) По Дейност 1 - Проведена процедура за възлагане на обществена поръчка
Индикатор 7 (Д) По Дейност 1 - Сключен договор за изпълнение с избрания изпълнител
Индикатор 8 (Д) По Дейност 2 - Брой обучени служители по проекта
Индикатор 9 (Д) По Дейност 2 - Изготвени и раздадени комплекти учебни материали
Индикатор 10 (Д) По Дейност 3 - Брой създадена специална Категория в Интернет и Интранет страниците на НАП
Индикатор 11 (Д) По Дейност 3 - Брой публикувани платени съобщения
Индикатор 12 (Д) По Дейност 4 - Брой изготвени междинни технически доклада
Индикатор 13 (Д) По Дейност 4 - Брой изготвени окончателни технически доклади


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз