Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.17-0028-C0001
Номер на проект: 14-22-31
Наименование: Повишаване на капацитета на служителите на НАП чрез провеждане на специализирани обучения за международни стандарти за финансови отчети (МСФО) и национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия (НСФОМСП)
Бенефициент: Национална агенция за приходите
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 12.08.2014
Начална дата: 14.10.2014
Дата на приключване: 14.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: Повишаване на капацитета на служителите на НАП чрез провеждане на специализирани обучения за международни стандарти за финансови отчети (МСФО) и национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия (НСФОМСП)
Дейности: Дейност 1: Провеждане на обществена поръчка с цел избор на изпълнител, при спазване на принципите, условията и реда за възлагането й, съгласно изискванията на нормативната уредба в областта на обществените поръчки Поддейност 1: Подготовка на процедурата за възлагане на обществена поръчка за изпълнението на Дейност 2 по проекта, чрез изготвяне на пълно описание на предмета на обществената поръчка и документация за участие. Поддейност 2: Организиране и провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка чрез назначаване и работа на комисия за разглеждане и оценяване на подадени оферти в процедурите и издаване на решение за избор на изпълнител. Поддейност 3: Подготовка и сключване на договор за възлагане на обществената поръчка с избрания изпълнител.
Дейност 2: Провеждане на обучения за служители на НАП на тема „Счетоводни стандарти“ Поддейност 1 Провеждане на обучения относно МСФО и връзка с НСФОМСП; В рамките на тази поддейност се предвижда да се проведат обучения на следните теми: Специализирано обучение по МСФО 4 Застрахователни договори, МСС 32 Финансови инструменти : представяне и МСС 39 Финансови инструменти : признаване и оценяване. В обучението ще се включат 17 човека от ТД на НАП „Големи данъкоплатци и осигурители“, като се предвижда същото да се проведе в рамките на 3 дни. Специализирано обучение по МСФО 3 Бизнес комбинации, МСС 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки, МСС 11 Договори за строителство, МСС 17 Лизинг, МСС 18 Приходи, МСС 23 Разходи по заеми, МСС 32 Финансови инструменти: представяне, МСС 36 Обезценка на активи, МСС 37 Провизии, условни пасиви и условни активи, МСС 38 Нематериални активи и МСС 39 Финансови инструменти : признаване и оценяване. В обучението ще се включат 77 човека от ТД на НАП „Големи данъкоплатци и осигурители“, разделени в групи от не повече от 25 човека. Предвижда се обучението да се проведе в рамките на 5 дни. Специализирано обучение по МСФО 4 Застрахователни договори, МСФО 3 Бизнес комбинации, МСС 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки, МСС 11 Договори за строителство, МСС 17 Лизинг, МСС 18 Приходи, МСС 23 Разходи по заеми, МСС 32 Финансови инструменти: представяне, МСС 36 Обезценка на активи, МСС 37 Провизии, условни пасиви и условни активи, МСС 38 Нематериални активи и МСС 39 Финансови инструменти : признаване и оценяване. Връзка с НСФОМСП. В обучението ще вземат участие 39 служители от ЦУ и ТД на НАП в страната. Предвижда се обучението да се проведе в рамките на 6 дни, като участниците ще бъдат разделени в 2 групи. Поддейност 2 Провеждане на обучение относно НСФОМСП и връзка с МСФО. В рамките на тази поддейност ще бъде проведено обучение на тема: СС№2 Отчитане на стоково-материалните запаси, СС№8 Нетни печалби или загуби за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика, СС№11 Договори за строителство, СС№16 Дълготрайни материални активи, СС№18 Приходи, СС№20 Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ, СС№22 Отчитане на бизнескомбинации, СС№27 Консолидирани финансови отчети и отчитане на инвестициите в дъщерни предприятия, СС№28 Отчитане на инвестициите в асоциирани предприятия, СС№32 Финансови инструменти, СС№36 Обезценка на активи, СС№37 Провизии, условни задължения и условни активи, СС№38 Нематериални активи, СС№40 Отчитане на инвестиционни имоти, СС№41 Селско стопанство. Връзка с МСС/МСФО. В обучението ще вземат участие 100 служители от ТД на НАП от София и страната, като същите ще бъдат разделени в групи не по-големи от 25 човека. Предвижда се обучението да бъде с продължителност 5 дни.
Дейност 4: Дейности за организация и управление Дейността включва: • Организиране на цялостното изпълнение на проекта; • Сформиране на екип за организация и управление и изготвяне на подробен план за действие за изпълнението на проекта; • Организирането и провеждането на процедури за възлагане на обществена поръчка; • Управлението на сключените договори – контрол на изпълнението на дейностите, постигането на резултатите и спазването на сроковете; • Следене на индикаторите за изпълнение на проекта; • Управление на рисковете и разрешаване на възникнали проблеми; • Управление на промените; • Контрол на изпълнението на дейностите за информация и публичност; Следене за нередности и уведомяване на УО на ОПАК при констатиране.
Дейност 3: Дейности за информация и публичност Планират се следните дейности, свързани с осигуряването на информация и публичност на проекта: • Изработване и публикуване на 2 бр. платени съобщения в медии относно проекта – в началото и в края му; • Създаване на специална Категория в Интернет и Интранет страниците на НАП, където да бъде публикувана информация за напредъка по проекта; На всички обучения ще се обяви, че проектът се съфинансира от ЕСФ чрез ОПАК, като се използват флага на ЕС, логото и слогана на ЕСФ и ОПАК.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Грант Торнтон ООД -
Тендър 2015
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 177 220 BGN
Общ бюджет: 99 439 BGN
БФП: 99 439 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 99 439 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 84 523 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 916 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 (Д) По Дейност 1 - Разработено пълно описание на предмет на обществена поръчка
Индикатор 5 (Д) По Дейност 1 - Подготвена документация за участие
Индикатор 6 (Д) По Дейност 1 - Проведена процедура за възлагане на обществена поръчка
Индикатор 7 (Д) По Дейност 1 - Сключен договор за изпълнение с избрания изпълнител
Индикатор 8 (Д) По Дейност 2 - Проведено обучение на тема МСФО и връзка с НСФОМСП Брой обучени служители
Индикатор 9 (Д) По Дейност 2 - Брой обучени служители
Индикатор 10 (Д) По Дейност 2 - Проведено обучение на тема НСФОМСП и връзка с МСФО
Индикатор 11 (Д) По Дейност 2 - Брой обучени служители по проекта
Индикатор 12 (Д) По Дейност 3 - Публикувани статии в печатно издание
Индикатор 13 (Д) По Дейност 3 - Създадена специална Категория в Интернет и Интранет страниците на НАП
Индикатор 14 (Д) По Дейност 4 - Изпълнени дейности по проекта в рамките на предвидения график
Индикатор 15 (Д) По Дейност 4 - Постигнати резултати в предвидените срокове
Индикатор 16 (Д) По Дейност 4 - Постигнати индикаторите за изпълнение на проекта
Индикатор 17 (Д) По Дейност 4 - Изготвен риск регистър
Индикатор 18 (Д) По Дейност 4 - Ежемесечна актуализация на риск регистър


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз