Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0060-C0001
Номер на проект: M13-22-61
Наименование: „Община Белене с нов темп в новия програмен период”
Бенефициент: Община Белене
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 13.10.2014
Дата на приключване: 13.10.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Белене
Описание
Описание на проекта: Подобряване работата и ефективността на общинската администрация чрез повишаване на квалификацията и професионалната компетентност на служителите в Община Белене чрез обучения.
Дейности: Дейност 1 – Управление на проекта Управлението на проекта ще се осъществява от екип в състав Ръководител, Счетоводител и Технически сътрудник. Членовете на екипа са служители на Община Белене. Подбрани са кадри, които да имат необходимия и достатъчен опит в управлението на проекти и тяхната ангажираност да позволява качественото изпълнение на дейностите по проекта. Дейностите по Управление на проекта включват: 1. Дейности по координация и организация на обученията; 2. Избор на изпълнители за провеждане на обученията извън каталога на ИПА и дейностите за информация и публичност, съобразно изискванията на ЗОП. Изборът ще бъде проведени в пълно съответствие с изискванията на българското законодателство. 3. Дейности по отчитане (изготвяне на междинни и окончателен доклад) към Управляващия орган на ОПАК 4. Упражняване на контрол и мониторинг върху изпълнението на дейностите. Автобиографиите на членовете на екипа са приложени към настоящото проектно предложение.
Дейност 2 - Провеждане на обучения на служители на Община Белене 1.1. Обучения от каталога на Институт за публична администрация (ИПА) за 2013г.  „Административно регулиране и подобряване на бизнес средата” (ПП-5), 20 уч.ч., 2,5 дни, 8 служители от обща и специализирана администрация 1.2. Чуждоезиково обучение, различно от предлаганите в Каталога на ИПА  „Практически английски език съгласно Общата европейска езикова рамка”, 120 учебни часа - за служители от обща и специализирана администрация, кметове, зам.- кметове и кметски наместници, общо 12 обучаеми в 1 групa. 1.3. Обучения, които не са включени в каталога на ИПА  „Стрес мениджмънт”, 16 учебни часа, 2 дни, за служители от обща и специализирана администрация, общо 2 групи по10 обучаеми, общо 20 обучаеми  „Управление на конфликти”, 16 учебни часа, 2 дни, за служители от обща и специализирана администрация, общо 1 група от 10 обучаеми  „Управление и мениджмънт”, 16 учебни часа, 2 дни, за служители от обща и специализирана администрация, общо 1 група от 10 обучаеми
Дейност 3 – Дейности за информация и публичност Дейностите за информация и публичност се изразяват в провеждането на две пресконференции – пресконференция за оповестяване на началото на проекта и пресконференция за приключване на проекта и оповестяване на резултатите. Междувременно публичността на проекта ще се реализира и чрез публикации в медиите и в сайта на Община Белене, отпечатването и разпространението на 100 брошури, чрез които ще се информира широката общественост за дейностите по проекта и за неговото финансиране. В допълнение ще бъдат изработени банери. Предвижда се изработването на 50 бр. рекламни флаш памети на проекта. Дейностите ще бъдат извършени в пълно съответствие с изискванията, посочени в Приложение 13 „Задължения на бенефициента за осигуряване на информация и публичност”, част от Документите за информация.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 27 415 BGN
Общ бюджет: 26 792 BGN
БФП: 26 792 BGN
Общо изплатени средства: 15 288 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 26 792 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 5 483 BGN
2015 9 805 BGN
15 288 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 22 773 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 4 661 BGN
2015 8 334 BGN
12 994 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 019 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 822 BGN
2015 1 471 BGN
2 293 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) По Дейност 1 - Подписани договори
Индикатор 6 (Д) По Дейност 1 - Избрани външни изпълнители
Индикатор 7 (Д) По Дейност 1 - Проведени работни срещи
Индикатор 8 (Д) По Дейност 1 - Изготвени протоколи
Индикатор 9 (Д) По Дейност 1 - Изготвени междинни и окончателни доклади
Индикатор 10 (Д) По Дейност 2 - Бр. Обучени служители
Индикатор 11 (Д) По Дейност 2 - Бр.обучения
Индикатор 12 (Д) По Дейност 2 - Бр. Теми на обучения
Индикатор 13 (Д) По дейност 2 - Бр. обучени жени
Индикатор 14 (Д) По Дейност 2 - Брой на обучените жени от общия брой обучени
Индикатор 15 (Д) По Дейност 2 - Бр. Получени сертификати
Индикатор 16 (Д) По Дейност 3 - Бр. Проведени пресконферен-ции
Индикатор 17 (Д) По Дейност 3 - Бр. Изготвени банери
Индикатор 18 (Д) По Дейност 3 - Бр. разпространени брошури
Индикатор 19 (Д) По Дейност 3 - Бр. Публикации
Индикатор 20 (Д) По Дейност 3 - Бр. флаш памети
Индикатор 21 (Д) По Дейност 3 - Бр. Качени материали на сайта на Община Белене


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз