Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.17-0035-C0001
Номер на проект: 14-22-38
Наименование: Повишаване и надграждане на знанията и уменията на служителите от НАП ангажирани с извършване на одитни дейности, във връзка с изпълнение на служебните им задължения
Бенефициент: Национална агенция за приходите
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 12.08.2014
Начална дата: 09.10.2014
Дата на приключване: 09.10.2015
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Подобряване и надграждане на професионалната компетентност на служителите на НАП за осъществяването на ефективна и ефикасна одитна дейност.
Дейности: Дейност 1. Провеждане на обществена поръчка с цел избор на изпълнител/и, при спазване на принципите, условията и реда за възлагането им, съгласно изискванията на нормативната уредба в областта на обществените поръчки. Дейността обхваща следните поддейности: Поддейност 1: Подготовка на процедурата за възлагане на обществена поръчка за изпълнението на дейностите по проекта, чрез изготвяне на пълно описание на предмета им и документация за участие. Поддейност 2: Организиране и провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка чрез изготвяне и утвърждаване на документация за участие, назначаване и работа на комисия за разглеждане и оценяване на подадени оферти в процедурата и издаване на решение за избор на изпълнител/и. Поддейност 3: Подготовка и сключване на договори за избор на изпълнители.
Дейност 2. Организиране и провеждане на специализирано обучение за повишаване на професионалната квалификация на служителите от НАП, ангажирани с извършване на одитни дейности Дейността обхваща следните поддейности: Поддейност 1: Осигуряване на теоретично обучение по извършване на финансов одит и практическо обучение чрез осъществяване на пилотен одит. В рамките на обучението ще бъдат обхванати следните теми: изготвяне на одитен план; методи и техники за определяне на одитни извадки, праг и ниво на същественост; техники за анализ на данни; методи и техники за събиране на одиторска информация; полезни техники и специфични канали за ефективно комуникиране; изготвяне на работни документи, свързани с одитната дейност. Обучението включва и практическо приложение на покрития материал под формата на пилотният одит, който ще бъде извършен от служители на НАП след провеждането на теоретичната част от обучението. Установените постановки и контроли ще бъдат приложени/тествани на практика в част от териториалните дирекции на НАП, като се използва и анализира актуална информация от съответната структура. В резултат на практическото обучение служителите на НАП ще изготвят одитен доклад. В обучението ще вземат участие 5 служители на НАП от посочената целева група, като самото обучение ще се проведе в рамките на общо 15 работни дни в трите териториални дирекции, в които да бъде извършено практическото обучение – ТД на НАП София, Пловдив и Бургас. Поддейност 2: Осигуряване на теоретично обучение по извършване на одит на собствените ресурси на Общността и практическо обучение чрез осъществяване на пилотен одит. В рамките на обучението ще бъдат обхванати следните теми: изготвяне на одитен план; методи и техники за определяне на одитни извадки; техники за анализ на данни; методи и техники за събиране на одиторска информация; полезни техники и специфични канали за ефективно комуникиране; изготвяне на работни документи, свързани с одитната дейност. Обучение по извършване на одит на собствените ресурси на Общността цели придобиването на задълбочени теоретични познания и умения и прилагането им на практика (чрез извършването на пилотен одитен ангажимент под формата на практически казус) в следните направления: • изготвянето на годишният отчет за националната база на ДДС за целите на собствените ресурси; • изготвянето на справки и информация и предаването й на Координационното звено за собствени ресурси; • актуализирането в рамките на своята компетентност на националните административни процедури и правила на системата за собствените ресурси в съответствие с развитието на европейското законодателство в областта на собствените ресурси по отношение на ДДС. Пилотният одит ще бъде извършен след провеждането на теоретичната част от обучението. Установените постановки и контроли ще бъдат приложени/тествани на практика в част от териториалните дирекции на НАП, като се използва и анализира информация от съответната структура. В резултат на практическото обучение служителите на НАП ще изготвят одитен доклад. Обучението ще вземат участие 5 служители на НАП от посочената целева група, като самото обучение ще се проведе в рамките на общо 15 работни дни в трите териториални дирекции, в които да бъде извършено практическото обучение – ТД на НАП София, Пловдив и Бургас.
Дейност 3. Информация и публичност С цел достигане до максимална публичност и информираност за проекта, в настоящата дейност са предвидени следните мерки, които ще бъдат изпълнени: • публикуване на 2 броя платени съобщения; • публикуване на информация за проекта на интернет страницата на НАП.
Дейност 4. Организация и управление Дейността по организация и управление включва: • организиране на цялостното изпълнение на проекта; • сформиране на екип за организация и управление и изготвяне на подробен план за действие за изпълнението на проекта; • организиране и провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка; • управление на сключените договори – контрол на изпълнението на дейностите, постигането на резултатите и спазването на сроковете; • мониторинг на индикаторите за изпълнение на проекта; • контрол на изпълнението на дейностите за информация и публичност.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 49 357 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 9 871 BGN
2015 - 9 871 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 8 390 BGN
2015 - 8 390 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 481 BGN
2015 - 1 481 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 (Д) По Дейност 1 - Разработено пълно описание на предмет на обществена поръчка
Индикатор 5 (Д) По Дейност 1 - Подготвена документация за участие
Индикатор 6 (Д) По Дейност 1 - Проведена процедура за възлагане на обществена поръчка/и
Индикатор 7 (Д) По Дейност 1 - Сключен договор/и за изпълнение с избрания/те изпълнител/и
Индикатор 8 (Д) По Дейност 2 - Брой обучени служители
Индикатор 9 (Д) ПО Дейност 3 - Брой публикувани платени съобщения
Индикатор 10 (Д) По Дейност 3 - Брой създадени категории
Индикатор 11 (Д) По Дейност 4 - Брой изготвени технически доклади


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз