Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.17-0027-C0001
Номер на проект: 14-22-30
Наименование: Надграждане на знанията и уменията на служителите на НАП в областта на електронната търговия и платформи за разплащания в интернет
Бенефициент: Национална агенция за приходите
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 12.08.2014
Начална дата: 09.10.2014
Дата на приключване: 09.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване на квалификацията и професионалната компетентност на служителите на НАП за осъществяване на ефективен контрол върху търговията в интернет, във връзка с контролната дейност на Агенцията.
Дейности: Дейност 1: Провеждане на обществена поръчка с цел избор на изпълнител, при спазване на принципите, условията и реда за възлагането й, съгласно изискванията на нормативната уредба в областта на обществените поръчки;
Дейност 3: Дейности за информация и публичност;
Дейност 2: Провеждане на курс за обучение за служителите на НАП за надграждане на знанията и уменията им в областта на електронната търговия в интернет.
Дейност 4: Управление на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 135 588 BGN
Общ бюджет: 75 618 BGN
БФП: 75 618 BGN
Общо изплатени средства: 27 117 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 75 618 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 27 117 BGN
2015 0 BGN
27 117 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 64 275 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 23 049 BGN
2015 0 BGN
23 049 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 343 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 4 068 BGN
2015 0 BGN
4 068 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (Д) Разработено пълно описание на предмет на обществена поръчка;
Индикатор 2 (Д) Подготвена документация за участие;
Индикатор 3 (Д) Проведена процедура за възлагане на обществена поръчка;
Индикатор 4 (Д) Сключен/и договор/и за изпълнение с избрания/те изпълнител/и.
Индикатор 5 (Д) Проведено обучение на тема „Електронна търговия и платформи за разплащания при пазаруване в интернет“
Индикатор 6 (Д) Обучени 143 служители на НАП
Индикатор 7 (Д) Публикувани платени съобщения в печатни медии
Индикатор 8 (Д) Създадена специална категория в Интернет и Интранет страниците на НАП.
Индикатор 9 (Д) Изпълнени дейности по проекта в рамките на предвидения график;
Индикатор 10 (Д) Постигнати резултати в предвидените срокове;
Индикатор 11 (Д) Изготвен и ежемесечно актуализиран риск регистър;


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз