Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.17-0044-C0001
Номер на проект: 14-22-47
Наименование: Повишаване квалификацията и капацитета на служители на НАП, заети с международен обмен на информация в областта на ДДС и Събиране и надграждане на езиковите умения на висшето ръководство на НАП
Бенефициент: Национална агенция за приходите
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 12.08.2014
Начална дата: 09.10.2014
Дата на приключване: 20.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване на административния капацитет на НАП, за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията от служители на администрацията
Дейности: Дейност 7: Организация и управление Дейността включва: • Организиране на цялостното изпълнение на проекта; • Сформиране на екип за организация и управление и изготвяне на подробен план – график за изпълнение на дейностите по проекта; • Организирането и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки; • Управлението на сключените договори – контрол на изпълнението на дейностите, постигането на резултатите и спазването на сроковете; • Следене на индикаторите за изпълнение на проекта; • Управление на рисковете и разрешаване на възникнали проблеми; • Управление на промените; • Контрол на изпълнението на дейностите за информация и публичност; • Следене за нередности и уведомяване на УО на ОПАК при констатиране.
Дейност 6: Информация и публичност Планират се следните дейности, свързани с осигуряването на информация и публичност на проекта: • Изработване и публикуване на 2 (два) броя платени съобщения в медии относно проекта – в началото и в края; • Създаване на специална Категория в Интернет и Интранет страниците на НАП, където да бъде публикувана информация за напредъка по проекта; . На всички обучения ще се обяви, че проектът се съфинансира от ЕСФ чрез ОПАК, като използват флага на ЕС, логото и слогана на ЕСФ и ОПАК.
Дейност 3: Провеждане на езиков курс за повишаване нивото на владеене на английски език на служители, заети с международен обмен на информация в областта на ДДС и Събиране При реализирането на тази дейност, служители, ангажирани с процесите по международен обмен на информация, ще получат интензивна подготовка по английски език. Предвижда се в обучението да вземат участие 4 (четирима) служители. Предвид различното ниво на владеене на английски език на служителите, е необходимо всеки един от тях да премине входящ тест за определяне нивото на езика и съответно курса, който ще посещава. Обучението трябва да бъде с продължителност между 4 (четири) и 4 (пет) месеца и да се провежда извън работно време.
Дейност 2: Провеждане на специализирано обучение в областта на актуални проблеми и изменения в данъчното законодателство и практика на българския и Европейски съд Провеждане на обучение на тема „Актуални проблеми/изменения в данъчното законодателство /ДДС, ППЗДДС, ДОПК/ и практика на българския и Европейски съд. Нови решения на Европейския съд /ECJ/ по данъчни въпроси и тяхното влияние върху нормативната уредба и правоприлагането в България”. В рамките на това обучение, служителите, ангажирани с дейността по международен обмен на информация в областта на ДДС, ще имат възможност да се запознаят с възникнали изменения в данъчното законодателство и с актуални случаи от съдебната практика в областта на данъците, което ще допринесе за по-качествено и срочно изпълнение на задълженията им и ще подобри ефективността на провежданите от тях обучения на служители от страната. Предвижда се в обучението да вземат участие 15 (петнадесет) служители, заети с дейности по международен обмен. Планираната продължителност на посоченото обучение е 3 дни, а мястото на изпълнение извън гр. София, но на територията на Р България. Обучените служители следва да получат сертификати за участие в горепосоченото обучение. Всички разходи за провеждане на обучението, включително разходите за командировки (дневни, пътни, нощувки) на служителите на НАП (в случаите, в които това е приложимо), наем на зала, лекторски възнаграждения, материали за обучение и др., следва да бъдат за сметка на фирмата-изпълнител, която организира и провежда обучението.
Дейност 5: Провеждане на обучения от Института по публична администрация (ИПА) за повишаване на практическите умения на служителите, заети с международен обмен на информация в областта на ДДС и Събиране  ЗА–7 Работа със списъци и база данни в MS Excel. Цел на обучението: - да се овладеят в детайли инструментите за работа с графични обекти. Продължителност: 1,5 дни, 12 учебни часа. В обучението ще участват 4 (четирима) служители от НАП.  ЧЕО-1Б Комуникативни умения на английски език (надграждащ курс) Цели на обучението: - развиване на умения за личностно представяне и представяне на собствената институция – структура, функции, административни услуги; - усвояване на стандартите за делова кореспонденция на английски език и най-често използваните формати на документи; - развиване на умения за използване на специфичен тон, език и стил при водене на кореспонденция на английски език (имейли, писма); - да представи термини и английски наименования на учреждения, органи, длъжности, видове документи и служби в Европейския съюз и Република България. Продължителност: 5 или 10 дни, 40 учебни часа. В обучението ще участват 5 (петима) служители, от ЦУ и/или ТД на НАП;  ЧЕО-9 Английската граматика (опреснителен курс) Цели на обучението: - опресняване, систематизиране и обогатяване на познанията върху английската граматика; - развиване на практически умения за правилно приложение на правилата на английската граматика в устната и писмена комуникация; Продължителност: 5 или 10 дни, 40 учебни часа. В обучението ще участват 3 (трима) служители от ЦУ и/или ТД на НАП;  ЧЕО-2 Делови умения – Участие в работни срещи, дискусии и посещения (на английски език) Цели на обучението: - изграждане на умения за подготовка и провеждане на срещи, участие в дискусии и работни посещения ; - усвояване на стандартите и развиване на умения за изготвяне и представяне на тема пред аудитория; Продължителност: 5 или 10 дни, 40 учебни часа. В обучението ще участват 2 (двама) служители от ЦУ и/или ТД на НАП;  ЧЕО-10 Презентационни умения (на английски език) Цели на обучението: - да се усвоят специфични умения при разработването на презентации и представянето на синтезирана информация пред публика; - да се развият практически умения за изказване и представяне на информация, прилагайки техники на работа и поведение; Продължителност: 5 или 10 дни, 40 учебни часа. В обучението ще участват 6 служители от ЦУ и/или ТД на НАП;  ЧЕО-3 Английски език за работа с институциите на ЕС Цели на обучението: Формиране на езикови знания и умения за работа с терминологията, свързана с актуални проблеми на ЕС. Затвърждаване на терминологията във вербален и писмен контекст Продължителност: 5 или 10 дни, 40 учебни часа. В обучението ще участват 7 служители от ЦУ и/или ТД на НАП;  ЧЕО-7А Комуникативни умения на френски език (базов курс) Цели на обучението: - да развие комуникативни умения по френски език в административна среда; - да развие езикови умения в конкретни практически ситуации; - да повиши увереността за водене на разговор и кореспонденция на френски език в работна административна среда Продължителност: 5 или 10 дни, 40 учебни часа. В обучението ще участват 2 (двама) служители от ЦУ на НАП.  ЧЕО-7Б Комуникативни умения на френски език (надграждащ курс) Цели на обучението: - да повиши комуникативните умения по френски език в административна среда; - да повиши езиковите умения в конкретни практически ситуации; - да доразвие комуникативните умения на обучаваните. Продължителност: 5 или 10 дни, 40 учебни часа. В обучението ще участва 1 (един) служител от ЦУ на НАП.  ЕРФ-6 Как да търсим и намираме полезна информация за европейските регулации и политики Цели на обучението: - да предостави на държавните служители систематизирано практическо ръководство за актуалните информационни канали за намиране на полезна информация по въпроси, свързани с членството на страната ни в ЕС; - да формира и развие практическите умения на държавните служители за ефективна работа с информационните интернет източници по въпроси на ЕС и членството на България, необходими в тяхната работа; - да развие знания на държавните служители за достъпа до ключови европейски информационни източници и техники за бързо намиране на информация за стратегически, аналитични и работни документи, законодателство и практика, политики и статистически данни на ЕС, както и европейска библиография и терминология. Продължителност: 1 ден, 8 учебни часа. В обучението ще участват 2 (двама) служители от ЦУ и/или ТД на НАП.
Дейност 1: Провеждане на обществена/и поръчка/и с цел избор на изпълнител/и, при спазване на принципите, условията и реда за възлагането им, съгласно изискванията на нормативната уредба в областта на обществените поръчки Поддейност 1: Подготовка на процедурата за възлагане на обществена поръчка за изпълнението на Дейност 2, Дейност 3 и Дейност 4 по проекта, чрез изготвяне на пълно описание на предмета на обществената поръчка и документация за участие. Поддейност 2: Организиране и провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка чрез назначаване и работа на комисия за разглеждане и оценяване на подадени оферти в процедурите и издаване на решение за избор на изпълнител. Поддейност 3: Подготовка и сключване на договор за възлагане на обществената поръчка с избрания изпълнител.
Дейност 4: Провеждане на индивидуален курс по английски език за членовете на висшето ръководство на НАП Провеждане на индивидуално обучение за членове на висшето ръководство на НАП за надграждане на езиковите познания и комуникативни умения по английски език Обучението е за 4 (четирима) служители, представители на висшето ръководство на НАП и се предвижда да се проведе в рамките на около 4 месеца по индивидуално определен график. Нивото на сложност на лексиката и специализираната терминология ще бъде съобразено с индивидуалното ниво на подготовка.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 35 038 BGN
Общ бюджет: 27 865 BGN
БФП: 27 865 BGN
Общо изплатени средства: 7 007 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 27 865 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 7 007 BGN
2015 0 BGN
7 007 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 23 686 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 5 956 BGN
2015 0 BGN
5 956 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 180 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 051 BGN
2015 0 BGN
1 051 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 (Д) По Дейност 1 - Разработено пълно описание на предмет на обществена поръчка
Индикатор 5 (Д) По Дейност 1 - Подготвена документация за участие
Индикатор 6 (Д) По Дейност 1 - Проведена процедура за възлагане на обществена поръчка
Индикатор 7 (Д) По Дейност 1 - Сключени договори за изпълнение с избраните изпълнители
Индикатор 8 (Д) По Дейност 2 - Брой проведени обучения
Индикатор 9 (Д) По Дейност 2 - Брой обучени служители
Индикатор 10 (Д) По Дейност 2 - Брой изготвени и раздадени комплекта учебни материали
Индикатор 11 (Д) По Дейност 2 - Брой получени сертификати за преминато обучение
Индикатор 12 (Д) По Дейност 3 - Брой обучени служители
Индикатор 13 (Д) По Дейност 3 - Брой изготвени и раздадени комплекта учебни материали
Индикатор 14 (Д) По Дейност 3 - Брой получени сертификат
Индикатор 15 (Д) По Дейност 4 - Брой обучени служители
Индикатор 16 (Д) По Дейност 4 - Брой изготвени и раздадени комплекта учебни материали
Индикатор 17 (Д) По Дейност 4 - Брой получени сертификати
Индикатор 18 (Д) По Дейност 5 - Брой проведени обучения
Индикатор 19 (Д) По Дейност 5 - Брой обучени служители
Индикатор 20 (Д) По Дейност 5 - Получени сертификати
Индикатор 21 (Д) По Дейност 6 - Изготвени и публикувани платени съобщения в медии
Индикатор 22 (Д) По Дейност 6 - Създадена специална Категория в Интернет и Интранет страниците на НАП
Индикатор 23 (Д) По Дейност 7 - Сформиран екип за организация и управление на проекта
Индикатор 24 (Д) По Дейност 7 - Проведени регулярни срещи на екипа за организация и управление
Индикатор 25 (Д) По Дейност 7 - Изготвени доклади за напредъка по проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз