Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.17-0029-C0001
Номер на проект: 14-22-32
Наименование: Повишаване на знанията и уменията на служители от НАП при третиране на данъчното законодателство и финансови практики при годишно приключване
Бенефициент: Национална агенция за приходите
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 12.08.2014
Начална дата: 09.10.2014
Дата на приключване: 09.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване на капацитета на служители от НАП във връзка с осъществяване на контролната дейност чрез придобиване на знания и практически умения по отношение на счетоводното отчитане и връзката с данъчното облагане.
Дейности: Дейност 1: Провеждане на обществени поръчки с цел избор на изпълнител, при спазване на принципите, условията и реда за възлагането им, съгласно изискванията на нормативната уредба в областта /ЗОП/; Дейността включва следните поддейности: Поддейност 1: Подготовка на процедурата за възлагане на обществена поръчка за изпълнението на дейности 2 и 3 по проекта, чрез изготвяне на пълно описание на предмета на обществената поръчка и документация за участие. Поддейност 2: Организиране и провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка чрез назначаване и работа на комисия за разглеждане и оценяване на подадени оферти в процедурите и издаване на решение за избор на изпълнител; Поддейност 3: Подготовка и сключване на договор за възлагане на обществената поръчка с избрания изпълнител.
Дейност 2: Повишаване на професионалните умения на служителите в НАП, осъществяващи контролна дейност и др. функции в НАП. Провеждането на обучение с тема „Данъчно третиране и финансови практики при годишното приключване“ по ЗКПО ще подпомогне служителите при извършването на ревизии /и други специфични за НАП задължения/ с оглед правилното и законосъобразно определяне на задълженията на ЗЛ чрез придобиване на знания и практически умения в следните области : Вземания и задължения; Приходи и разходи; Имоти, машини и съоръжения, инвестиционни имоти и имоти, държани за продажба, обезценки; Получени заеми; Провизии, условни пасиви и условни активи; Доходи на персонала; Материални запаси. Обучението има практическа насоченост, което ще доведе до по-качествено, бързо и ефективно изпълнение на задълженията им. Предвижда се обучението да бъде с продължителност 24 астрономически часа, 3 работни дни В обучението ще вземат участие 136 /сто тридесет и шест/ служители на НАП от функции „Контрол“, „Събиране“ и „Обжалване“от териториалните подразделения на НАП в цялата страна.
Дейност 3: Дейности за информация и публичност. Поддейност 1: Подготовка на документация за възлагане на обществена поръчка и провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка, при спазване на изискванията на нормативната уредба в областта на обществените поръчки. Сключване на договор с избрания изпълнител. Поддейност 2: Осигуряване на информация и публичност. Планират се следните дейности, свързани с осигуряването на информация и публичност на проекта включващи: • Публикувани 2 бр. платени съобщения • Създадена категория в интранет и интернет на страниците на НАП На всички обучения ще се обяви, че проектът се съфинансира от ЕСФ чрез ОПАК, като използват флага на ЕС, логото и слогана на ЕСФ и ОПАК.
Дейност 4: Дейности за организация и управление на проекта. Дейността включва: • Организиране на цялостното изпълнение на проекта; • Сформиране на екип за организация и управление и изготвяне на подробен план за действие за изпълнението на проекта; • Организирането и провеждането на процедури за възлагане на обществена поръчка; • Управлението на сключените договори – контрол на изпълнението на дейностите, постигането на резултатите и спазването на сроковете; • Следене на индикаторите за изпълнение на проекта; • Управление на рисковете и разрешаване на възникнали проблеми; • Управление на промените; • Контрол на изпълнението на дейностите за информация и публичност; • Следене за нередности и уведомяване на УО на ОПАК при констатиране.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 127 759 BGN
Общ бюджет: 76 792 BGN
БФП: 76 792 BGN
Общо изплатени средства: 25 551 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 76 792 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 25 551 BGN
2015 0 BGN
25 551 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 65 273 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 21 718 BGN
2015 0 BGN
21 718 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 519 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 3 833 BGN
2015 0 BGN
3 833 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 (Д) По дейност 1: Разработено пълно описание на предмет на обществена поръчка
Индикатор 5 (Д) По дейност 1: Подготвена документация за участие
Индикатор 6 (Д) По дейност 1: Проведена процедура за възлагане на обществена поръчка
Индикатор 7 (Д) По дейност 1: Сключен договор за изпълнение с избрания изпълнител
Индикатор 8 (Д) По дейност 2: Брой обучени служители
Индикатор 9 (Д) По дейност 3: Брой създадена специална Категория в Интернет и Интранет страниците на НАП
Индикатор 10 (Д) По дейност 3: Брой публикувани платени съобщения
Индикатор 11 (Д) По дейност 4: Брой изготвени междинни технически доклади
Индикатор 12 (Д) По дейност 4: Брой изготвени окончателни технически доклади


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз