Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.17-0033-C0001
Номер на проект: 14-22-36
Наименование: Повишаване на знанията и уменията на служителите на Националната агенция за приходите, свързани с упражняване от нейна страна на правото на управление върху недвижими имоти и разпореждането с движими вещи - държавна собственос
Бенефициент: Национална агенция за приходите
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 12.08.2014
Начална дата: 09.10.2014
Дата на приключване: 09.10.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване на административния капацитет на НАП чрез подобряване на знанията и уменията на служители, заемащи експертни и ръководни позиции в структурата на НАП, участващи в процесите по управление на собствеността
Дейности: 1. Дейност 1: Възлагане на обществена поръчка с цел избор на изпълнител, при спазване на принципите, условията и реда за възлагането й, съгласно изискванията на нормативната уредба в областта /ЗОП/;
2. Дейност 2: Организиране и провеждане на специализирано обучение относно упражняване правото на управление върху недвижими имоти и разпореждането с движими вещи – държавна собственост за експерти и ръководители от ЦУ и ТД на НАП;
3. Дейност 3: Провеждане на обучение на тема: Ефективно управление на държавната собственост, предоставяно от ИПА (код ЕБ–9 от Каталог 2014), включващо обучаване на 52 служители на НАП, според графика на провеждане.
4. Дейност 4: Информация и публичност
5. Дейност 5: Организация и управление на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 75 086 BGN
Общ бюджет: 11 556 BGN
БФП: 11 556 BGN
Общо изплатени средства: 15 017 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 11 556 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 15 017 BGN
15 017 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 9 822 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 12 764 BGN
12 764 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 733 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 2 253 BGN
2 253 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (Д) Подготвена документация за участие;
Индикатор 2 (Д) Проведена процедура за възлагане на обществена поръчка;
Индикатор 3 (Д) Сключен/и договор/и за изпълнение с избрания/те изпълнител/и.
Индикатор 4 (Д) Проведено специализирано обучение относно упражняване правото на управление върху недвижими имоти и разпореждането с движими вещи – частна държавна собственост по реда на ЗДС
Индикатор 5 (Д) Брой обучени служители
Индикатор 6 (Д) Изготвени и раздадени комплекти материали на всеки от участниците в обучението;
Индикатор 7 (Д) роведено специализирано обучение относно упражняване правото на управление върху недвижими имоти и разпореждането с движими вещи – частна държавна собственост по реда на ЗДС
Индикатор 8 (Д) 3 Брой обучени служители
Индикатор 9 (Д) 3 Изготвени и раздадени комплекти материали на всеки от участниците в обучението;
Индикатор 10 (Д) 4 Брой обучени служители
Индикатор 11 (Д) Публикувани платени съобщения в медиите;
Индикатор 12 (Д) Създадена специална категория на проекта в Интернет и Интранет страниците на НАП.
Индикатор 13 (Д) Приключили дейности в рамките на предвидените срокове;
Индикатор 14 (Д) Извършени проверки на място;
Индикатор 15 (Д) Изготвени технически доклади по проекта
Индикатор 16 (Д) Проведени ежемесечни срещи на екипа по организация и управление;
Индикатор 17 (Д) Изготвен и Риск регистър по проекта;


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз