Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.17-0043-C0001
Номер на проект: 14-22-46
Наименование: Подобряване на професионалните умения и квалификацията на служители на НАП, чрез провеждане на специализирано обучение в областта на трансферното ценообразуване
Бенефициент: Национална агенция за приходите
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 12.08.2014
Начална дата: 09.10.2014
Дата на приключване: 14.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване на административния капацитет на Национална агенция за приходите, чрез развиване на знанията и уменията на служителите в областта на трансферното ценообразуване
Дейности: Дейност 1: Провеждане на обществена поръчка с цел избор на изпълнител, при спазване на принципите, условията и реда за възлагането й, съгласно изискванията на нормативната уредба в областта на обществените поръчки /ЗОП/;
Дейност 2: Провеждане на специализирано обучение в областта на трансферното ценообразуване;
Дейност 4: Управление на проекта.
Дейност 3: Информация и публичност;
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ВАКАНЦИЯ" ООД
Телеграф
Делойт България ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 144 551 BGN
Общ бюджет: 46 474 BGN
БФП: 46 474 BGN
Общо изплатени средства: 28 910 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 46 474 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 28 910 BGN
2015 0 BGN
28 910 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 39 503 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 24 574 BGN
2015 0 BGN
24 574 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 971 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 4 337 BGN
2015 0 BGN
4 337 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (Д) Разработено пълно описание на предмет на обществена поръчка;
Индикатор 2 (Д) Подготвена документация за участие;
Индикатор 3 (Д) Проведена процедура за възлагане на обществена поръчка;
Индикатор 4 (Д) Сключен договор за изпълнение с избран изпълнител.
Индикатор 5 (Д) Брой проведени обучения
Индикатор 6 (Д) Брой обучени служители
Индикатор 7 (Д) Брой получени сертификати
Индикатор 8 (Д) Изготвени и публикувани платени съобщения в медии
Индикатор 9 (Д) Създадена специална Категория в Интернет и Интранет страниците на НАП
Индикатор 10 (Д) Сформиран екип за организация и управление на проекта
Индикатор 11 (Д) Проведени регулярни срещи на екипа за организация и управление
Индикатор 12 (Д) Изготвени доклади за напредъка по проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз