Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.17-0004-C0001
Номер на проект: 14-22-4
Наименование: Изграждане на устойчив механизъм за качествено административно обслужване чрез подобряване на професионалния и административен капацитет на служителите в Изпълнителна агенция по лозата и виното
Бенефициент: Изпълнителна агенция по лозата и виното
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 12.08.2014
Начална дата: 06.10.2014
Дата на приключване: 06.10.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: Изграждане на устойчив механизъм за качествено административно обслужване чрез подобряване на професионалния и административен капацитет на служителите в Изпълнителна агенция по лозата и виното
Дейности: Дейност 1: Управление на проекта Дейността включва: - изграждане на организационна структура на управлението на проекта; - подготовка и провеждане на обществени поръчки; - текущо наблюдение на изпълнението: осъществяване на текущ контрол върху всички изпълнители на дейности по проекта; - подготовка и анализ на анкетни карти за ползата от проектните дейности за целевата група; - отчитане на проекта: верификация на направените разходи, подготовка на финансови и технически отчети, съгласно изискванията на ОПАК, мониторинг и оценка на проекта. За управление и изпълнение на проекта ще бъде сформиран екип от експерти – ръководител и счетоводител, които ще ръководят и координират проектните дейности в съответствие с клаузите на сключения с Управляващия орган договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. В екипа ще бъдат включени служители на администрацията на ИАЛВ.
Дейност 2: Специализирано обучение на тема "Пепиниерство или нови по-продуктивни методи за размножаване на лозите" Изпълнението на дейността предвижда провеждане на тридневно специализирано обучение за 25 служителите на ИАЛВ от главна дирекция "Контрол в лозаро-винарския сектор", отговорни за методите за размножаване на лозите". Предвижда се обучението да обхване най-малко следните основни теми: - Природни предпоставки за отглеждане на винено грозде; - Собственост на земята; - Разработване на работеща схема за комасация на земята - Разработване и прилагане на план (оптимални лозарски практики) за засаждане на нови лозя върху стари изкоренени такива; - Осигуряване на сертифициран лозов посадъчен материал, осигуряващ производство на грозде, което носи в себе си всички заложби за производство на качествено вино (цвят, аромат, захари, киселини, феноли); - Организация на лозарството - наблюдение и контрол на лозарския потенциал; - Сортова структура.
Дейност 3: Специализирано обучение на тема "Контрол върху произхода на гроздето и качеството на българските вина" Като силни страни във винопроизводството се определя наличието на капацитет за производство на качествени вина и наличието на квалифицирани експерти. Посочените силни страни кореспондират с формулираните слаби страни - физически и морално остаряло оборудване и остарели програми за обучение и научни изследвания. В този смисъл използването на потенциала на доказаните силни страни е функция от по-бързото преодоляване на слабите страни. Възприемайки принципите на Общата организация на пазара (ООП) на вино, България трябва да гарантира изграждането на устойчива инвестиционна среда, позволяваща обновяване на технологичното оборудване и създаване на икономически предпоставки за производство на пазарно ориентирани вина. Физически и морално остарялото технологично оборудване, както и липсата на пазарна ориентация на вината, са слаби страни на отрасъла, чието разрешаване е приоритет за ускореното въвеждане на правилата на ООП на вино. поради изброеното се предвижда провеждане на специлаизирано тридневно изнесено обучение на тема "Контрол върху произхода на гроздето и качеството на българските вина", в което да вземат участие 25 служители на ИАЛВ от главна дирекция "Контрол в лозаро-винарския сектор", отговорни за методите за контрол върху произхода на гроздето и качеството на българските вина.
Дейност 4: Специализирано обучение на тема "Съвременни методи за извършване на химичен, физико-химичен и микробиологичен анализ на вина за целите на контрола по спазване изискванията на Закона за виното и спиртните напитки" Изпълнението на дейността предвижда 10 служители на Главна дирекция "Изпитвателни лаборатории" да преминат тридневно, специлаизирно, изнесено обучение за съвременните методи за извършване на химичен, физико-химичен и микробиологичен анализ на вина за целите на контрола по спазване изискванията на Закона за виното и спиртните напитки".
Дейност 5: Специализирани обучения от каталога на ИПА С цел укрепване на капацитета се предвижда служители на Дирекция "Административно, правно обслужване и финансово-стопански дейности" да вземат участие в следните обучения от каталога на ИПА за 2014 г.: 1. "Управление на човешките ресурси" (УА-3), което има за цел да обогати знанията в сферата на управление на човешките ресурси и да развие умения за подбор на най-подходящите кандидати за работа в държавната администрация. Предвижда се в курса да вземат участие 5 служителя на Агенцията, пряко отговорни за управлението на човешките ресурси; 2. С цел придобиване на знания и умения за планиране и управление на промяната и организационно развитие, както и развиване на знания за стабилизиране на промените и повишаване способността на администрацията да развива иновации и предложения за промени се предвижда 5 служителя на Агенцията да вземат участие в обучние на тема "Управление на промяната и организационното развитие" (УА-7). 3. Необходимостта от познаване на нормативната уредба на комплексното административно обслужване налага включването в обучение на тема "Нормативна уредба на комплексното административно обслужване" (ПП-4) на 6 служителя на Агенцията. 4. С цел изграждане и подобряване на уменията за взаимодействие и работа в екип и ориентиране към постижения и високо изпълнение се предвижда 5 служителя на Агенцията, пряко отговорни за управлението на човешките ресурси да вземат участие в обучение на тема "Как да мотивираме ефективната работа на служителите" (ЗА-4). 5. "Електронни документи и електронен подпис" (ЕП-5), чието основно предназначение е да се изградят знания и практически умения за работа с електронно подписани документи. предвижда се в курса да вземат участие 7 служители на дирекцията.
Дейност 6: Дейности за информация и публичност Тази дейност ще бъде извършвана по време на цялата продължителност на проекта. С цел осигуряване на широка публичност и популяризиране на дейностите по проекта, с финансовата подкрепа на ЕС чрез ЕСФ, ще бъдат използвани следните информационни и комуникационни механизми: - Информационна табела, даваща информация за проекта, монтирана на входа на ИАЛВ; - Провеждане на стартираща пресконференция за оповестяване началото на проекта, източника на финансиране, основната и специфичните му цели и очакваните резултати; - Изработване на рекламни и помощни материали, необходими за обученията и пресконференциите по проекта; - Провеждане на заключителна пресконференция за представяне на резултатите от проекта; - Винилов транспарант, който ще се използва по време на провеждане на обученията и на пресконференциите; - Брошури популяризиращи проекта и съдържащи информация за източника на финансиране, основната и специфичните му цели и очакваните резултати; - Брошури с резултатите от проекта съдържащи информация за постигнатите резултати, които се предвижда да останат за текущо разпространение - Папки - Химикали - Тефтери - USB
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 80 366 BGN
Общ бюджет: 71 314 BGN
БФП: 71 314 BGN
Общо изплатени средства: 71 314 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 71 314 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 16 073 BGN
2015 55 240 BGN
71 314 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 60 617 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 13 662 BGN
2015 46 954 BGN
60 617 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 697 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 411 BGN
2015 8 286 BGN
10 697 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 (Д) По дейност 1: Успешно реализиран проект
Индикатор 5 (Д) По дейност 2: Обучени 25 служители от дирекция "Контрол в лозаро-винарския сектор"
Индикатор 6 (Д) По дейност 3: Обучени 25 служители на ИАЛВ
Индикатор 7 (Д) По дейност 4: Обучени 10 служители на ИАЛВ
Индикатор 8 (Д) По дейност 5: Преминати обучения отговарящи на нуждите на служителите - брой обучени
Индикатор 9 (Д) По дейност 5: получаване на допълнителна професионална квалификация - брой сертификати
Индикатор 10 (Д) По дейност 6: Осигурена надлежна информация за целите и резултатите от проекта - табели
Индикатор 11 (Д) По дейност 6: Осигурена надлежна информация за целите и резултатите от проекта - транспаранти
Индикатор 12 (Д) По дейност 6: Осигурена надлежна информация за целите и резултатите от проекта - рекламни материали /папка, химикалка, ноутпад/
Индикатор 13 (Д) По дейност 6: встъпителна и заключителна конференции
Индикатор 14 (Д) По дейност 6: USB
Индикатор 15 (Д) По дейност 6: брошури


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз